Domácí zdravotní péče

Výsledky zpracování výkazu A (MZ) 1-01 za rok 1998

Ministerstvo zdravotnictví sleduje výsledky statistických zjišťování v jednotlivých oborech zdravotní péče, které zajišťuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Mezi sledované obory náleží i domácí zdravotní péče, kde poskytovatelé mají za povinnost vyplňovat roční výkaz A (MZ) 1-01. Jak ze zkušenosti víme, mnozí zdravotníci považují vyplňování výkazů za nadměrnou administrativní zátěž bez viditelné výtěžnosti. Z tohoto důvodu vám předkládáme podstatnou část zpracování citovaného výkazu za rok 1998.

Ke konci roku 1998 bylo zaregistrováno v České republice 456 pracovišť (agentur) domácí zdravotní péče. Výkaz vyplnilo 435 pracovišť, takže všechny další údaje se týkají pouze těchto zařízení. Síť agentur není v ČR rovnoměrně rozložena, nejhustší je na severní Moravě (108 zařízení) a nejméně zařízení mají střední Čechy – pouze 33. V těchto zařízeních bylo zaměstnáno 1 482,17 středních zdravotnických pracovníků (přepočtený počet), fyzických osob SZP bylo 1728. Vedle SZP bylo v agenturách zaměstnáno 384,11 ostatních kategorií pracovníků.

Téměř 89 % poskytnuté domácí péče bylo indikováno praktickým lékařem. Z celkového počtu pacientů (10 811), kteří využívali služeb domácí zdravotní péče, představovali pacienti schopní sebeobsluhy 38 %, pacienti částečně závislí na cizí pomoci 46 % a pacienti plně závislí na cizí pomoci 16 procent. Nejvyšší podíl pacientů plně závislých na cizí pomoci vykazuje trvale hlavní město Praha. 76 % pacientů domácí zdravotní péče tvořily osoby starší 65 let, 23 % byly osoby ve věku 20 – 64 let a necelé 1 % byly osoby mladší 20 let.

Z celkového počtu 4,2 milionu ošetření bylo 72 % poskytnuto chronickým pacientům. Klientelu domácí zdravotní péče tvořili z 80 % pacienti s chronickým onemocněním, necelých 14 % s akutním onemocněním a 6 % pacienti s úrazy či pooperačním stavem. Poruchy duševní a poruchy chování se na chronických onemocněních podílely 7,5 %.

Tomuto textu odpovídá připojená tabulka ze zpracovaných výkazů za rok 1998:

Veškeré informace, které lze získat zpracováním výkazu, jsou k dispozici nejen pro MZ, ale i pro poskytovatele domácí zdravotní péče v souhrnných číslech (ne za jednotlivé agentury). O tyto informace je možno požádat ÚZIS ČR, a to vždy nejdříve počátkem dubna následujícího roku.

V letošním roce někteří poskytovatelé domácí zdravotní péče upozornili MZ na to, že sledované údaje v plném rozsahu již neodpovídají současné podobě. Proto byla svolána k této problematice porada na MZ a výkaz byl podle připomínek upraven. Současně byla přepracována i metodika k jeho vyplňování. Tyto změny budou v platnosti od roku 2000. Proto vás v příštím čísle časopisu Sestra seznámíme (s předstihem) nejen s novým výkazem, ale i s metodickými pokyny, platnými od roku 2000.

Jindra Pavlicová, Eva Komrsková,

Samostatné odd. ošetřovatelské

péče MZ

Mgr. J. Malečková, ÚZIS ČR

Foto Marta Jedličková

Ohodnoťte tento článek!