E-přihláška jako zvyšování komfortu poskytovaných služeb klientům NCO NZO Brno

Během letošního roku jsme vám v několika odborných článcích přiblížili nově zavedené webové stránky NCO NZO Brno (dále jen Centrum). V našich jednotlivých průvodcích jsme vás seznamovali s možnostmi, jak nejrychleji získat potřebné informace v oblasti vzdělávání, poskytovaných služeb, ale i v oblasti získávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – registrace.

Centrum je jako každá vzdělávací instituce živý organismus, který se stále vyvíjí a soustředí svou pozornost nejen na odborný růst, ale i na zvyšování komfortu poskytovaných služeb. Jako další cíl při zvyšování kvality poskytovaných služeb se pozornost soustředila na budování nového informačního systému.

Informační systémy jsou v dnešní době významnou součástí řízení institucí a organizací, škol, všech zařízení, která potřebují rychle a bezpečně komunikovat nejen se svými žáky, studenty či klienty, ale i s celou širokou veřejností.

V Centru byla dříve provozována celá řada izolovaných a vzájemně nekompatibilních systémů. Tyto vznikaly postupně a samostatně k řešení jednotlivých agend podle toho, jak přibývaly úkoly. Nebyly propojeny, mezi sebou vzájemně nekomunikovaly. Pro další získávání dat, zamezení duplicitě jejich shromažďování a hlavně jejich dalšímu využití se začaly jevit tyto systémy jako zastaralé. Proto již v roce 2008 začali odborní pracovníci oddělení informatiky připravovat koncepci a přestavbu komplexního informačního systému.

Její realizaci odbor ICT zahájil v letošním roce. Nově zaváděný systém CRM – Customer Relationship Management (řízení vztahu se zákazníkem) – je databázová technologie, která podporuje proces shromažďování dat podle potřeb instituce, zpracovávání a využití informací o zákaznících, ale i zpětně o jejich požadavcích a potřebách.
Taková databáze umožní poznat, pochopit a předvídat přání, zvyklosti a zájem klientů, podporuje oboustrannou komunikaci mezi Centrem a jeho zákazníky.

K řešení implementace nového komplexního informačního systému s využitím některých původních informací a již shromážděných dat byla ustavena pracovní skupina, která musela řešit:
* zefektivnění získávání dat klientů, jejich zpracovávání při dodržení a zachování všech norem a zákonů, především s ohledem k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, * provedení analýzy stávajících agend a dat nejen o klientovi, informacích, ale i zpětně o možnosti nabídky služeb Centra, * předávání informací v rámci Centra napříč spektrem zúčastněných subjektů (odstranění někde zbytečné multiplicity dat – kurz, ubytování, stravování atd.)
* dostupnost informací a možnost komunikace klienta přes portál,
* vytvoření „tezaurů“ (slovníku) klíčových slov nejčastěji používaných klient y Centra při vyhledávání v nabídce vzdělávacích akcí na příslušný rok,
* informovanost klientů o vyhledávací strategii prostřednictvím série článků v odborném zdravotnickém tisku.

E-přihláška

E-přihláška

Postupně se podařilo vytvořit a zpřístupnit nové webové stránky v únoru letošního roku a současně v průběhu roku 2009 seznámit čtenáře časopisu Sestra prostřednictvím článků s jednotlivými odkazy odborů a oddělení a dalších nabízených servisních služeb, které se klientům Centra předkládají.
Nyní máme před sebou další důležitý krok, a to zpřístupnění e-přihlášky klientům, což přinese oboustranné odstranění „papírové“ agendy, úsporu času, dostupnost informací apod.
V souvislosti s tím je vhodné zmínit se také o nutnosti etiky v prostředí internetu, který byl vytvořen k tomu, aby sloužil lidem a pomáhal jim. Někteří z uživatelů, kteří ho pravidelně využívají, však často podléhají pocitům bezbřehé svobody. Považují internet za prostředí, kde neplatí žádná pravidla ani zákony.

Počítačová etika zahrnuje řadu problémových oblastí, jako jsou:
* komerce
* zneužití PC
* narušení soukromí
* bezpečnost a spolehlivost softwaru
* počítačové modelování
* v neposlední řadě bezpečnost informační sítě. V současné době se tedy význam etiky posouvá k novému pojmu „informační etika“, což v sobě zahrnuje celou integraci různých technologií při vytváření informačního systému. Někomu se může zdát, že tato slova jsou zbytečná, ovšem pracovníci odboru ICT Centra museli mít na paměti, že je nutné:
* zachovat princip jednoduchosti při získávání, zpracovávání a zpřístupňování dat,
* garantovat bezpečnost při práci s daty klientů při dodržení platné legislativy,
* vytvořit komplexní informační systém,
* zpřístupňovat soustavně a průběžně aktuální a nejčerstvější informace,
* realizovat on-line komunikaci.

Při dodržení všech principů bezpečné komunikace a po mnoha konzultacích s odborníky a správcem sítě Centra se podařilo pracovní skupině vytvořit a zpřístupnit on-line přihlášku v nabídce vzdělávacích akcí na rok 2010. Ta respektuje zvláštnosti a potřeby všech forem vzdělávacích akcí (např. kurz, konference, akreditovaný kvalifikační kurz aj.) tak, aby poskytovala nejnutnější data potřebná o žadateli nebo osobě, ale zpětně využila či akceptovala nabídku již „vyplněných“ informací jako např. název akce, termín konání, výběr ubytování či stravování pouhým potvrzením tzv. zatržítkem. U konferencí je umožněno přihlásit odborný příspěvek.

E-přihláška

U této on-line přihlašovací agendy bude klient přímo naveden k vyplnění povinných údajů (jinak ho systém nepustí dál) a teprve po kompletním vyplnění požadované přihlášky bude tzv. dvojklikem odsouhlaseno její odeslání do informačního systému Centra.
Příslušnou on-line přihlášku najdete na adrese www.nconzo.cz/vzdelavani po vyhledání vámi požadované vzdělávací aktivity na rok 2010. Nabídka vzdělávacích aktivit bude zpřístupněna klientům Centra na webových stránkách během měsíce listopadu v souvislosti s distribucí její písemné formy.
O dalších krocích a implementaci informačního systému Centra budete průběžně informováni a v případně nejasnosti či problému můžete zaslat dotaz na e-mailovou adresu webmaster@nconzo.cz.


O autorovi: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstkyně ředitelky pro úsek regulace nelékařských zdravotnických povolání a výzkumu, NCO NZO v Brně

Ohodnoťte tento článek!