Edukace nemocného s kolostomií

Péče o stomika začíná již před operačním výkonem a poté pokračuje pooperační edukací stomasestrou. Sestra specialistka navštěvuje stomika každodenně (kontinuální edukace) a postupně ho seznamuje se vším, co bude pro svůj budoucí život potřebovat.


SOUHRN: Role sestry v edukaci pacienta se stomií je klíčová pro adaptaci stomika na změněnou životní situaci. Moderní stomické pomůcky a jejich správné používání rozhodují o budoucí kvalitě života stomika. Stomasestra je pacientovým průvodcem a rádcem na začátku nelehké cesty životem se stomií.
Klíčová slova: edukace, stomasestra, stomické pomůcky, individuální přístup

SUMMARY: Nurse has a key role in education of a stoma patient which is necessary for good adjusting to the new life situation. Modern stoma appliances and their correct use can have profound impact on the quality of life of the patient. Stomanurse is the patient’s guide and counselor.
Key words: education, stomanurse, stoma appliances, individual approach


Nějaký obecně platný postup edukace pacienta se stomií neexistuje. Každý člověk je individualita, a především podle této idey by měla sestra k pacientovi přistupovat. To se bezpochyby netýká jen kolegů a kolegyň, kteří pracují se stomiky. V případě pacientů se stomií je však citlivý přístup ošetřujícího personálu zvláště namístě.

V ošetřovatelské praxi se setkáváme se širokou škálou pacientů s různými diagnózami. Každá choroba i léčba má svá specifika – na každou chorobu a její léčbu pacienti jinak reagují. V případě pacientů se stomií je, jak z jejich, tak z našeho pohledu, nejmarkantnější otázka psychiky. Je třeba uvědomit si změněnou životní situaci pacienta. V mnoha případech se jedná o změnu doživotní a naším hlavním cílem je nejen naučit stomika technice péče o stomii, ale také to, aby se vnitřně smířil a přijal život se stomií.

Když se řekne edukovat

Původ slova edukovat (vzdělávat) nacházíme v latinském výrazu educare a znamená „vedení vpřed“. Vzdělávání je dnes definováno jako získávání informací, dovedností a dalších specifických znalostí, které rozšiřují naše přirozené schopnosti a otevírají nám nové možnosti.
Jak je to ale v případě stomika? Nedá se říci, že by se pacientovi se stomií otevíraly nové možnosti – mnohem spíše se jedná o znovunabývání těch zdánlivě již ztracených. Pacient se učí být soběstačný v činnostech, které dříve prováděl zcela přirozeně a které pro něj byly naprostou samozřejmostí. S trvalou ztrátou schopnosti kontrolovat své vyprazdňování těžko někdo počítá a drastičnost takové změny předznamenává náročnou adaptaci na nově vzniklou situaci.

Role sestry

Kromě již zmíněných principů práce stomasestry týkajících se přístupu k pacientovi je role sestry dána pacientovou potřebou adaptace na nový život. Sestra seznamuje stomika s rozličnými stomickými pomůckami, jejich funkcí a způsobem aplikace. Postupně společně zjišťují, jaká pomůcka je pro konkrétní použití nejvhodnější. Sestra může na základě svých zkušeností a znalostí doporučit konkrétní typ pomůcky či výrobce. Poslední slovo má však pouze její konečný uživatel – stomik. Sestra seznamuje stomika se všemi možnými komplikacemi, ke kterým může během ošetřování stomie docházet, a radí, jak jim předcházet. Sestra se pacientovi věnuje individuálně a zohledňuje především aktuální potřeby. To znamená, že edukace neprobíhá vždy podle stejného schématu. Sestra se snaží navázat kontakt s rodinou pacienta, který však se zainteresováním rodinných příslušníků musí souhlasit. Po ukončení hospitalizace by měl každý stomik pravidelně docházet do ambulance stomasestry. Zvláště pak méně zkušení stomici by neměli ponechat nic náhodě.

Moderní pomůcky a kvalita života

V posledních 20 letech se kvalita života stomiků výrazně zlepšila. Napomohly tomu především moderní stomické pomůcky, které jsou vyvíjeny a neustále inovovány řadou specializovaných firem (např. ConvaTec, Coloplast, Dansac a další). U všech systémů jsou k dispozici různé varianty pro odlišné potřeby pacientů – sáčky jsou průhledné, neprůhledné, výpustné, nevýpustné, s filtrem, bez filtru atd. Sortiment doplňují ochranné čisticí prostředky, které se používají podle typu stomie a při komplikacích. Hlavním kritériem kvality je schopnost zadržet zápach – nepropustnost, neboť to určuje i možnosti a úroveň společenského života pacienta. Dalším důležitým kritériem je diskrétnost (neměly by být vidět pod oblečením). Pomůcky by také neměly dráždit pokožku v okolí stomie.

Dělení pomůcek

Pomůcky se z hlediska použití dělí na jednodílný systém, což je želatinová pomůcka, která je pevně spojena se sáčkem, vždy se mění celý sáček a systém je flexibilní. Dvoudílný systém se skládá z lepicí želatinové destičky s plastikovým přírubovým kroužkem, na který se nasazují sáčky, jež lze měnit podle potřeby. Podložka zůstává nalepená 3–7 dní. Pak je tu diskrétnější a flexibilnější systém adhezivní technologie, u kterého se k sobě podložka a sáček připevňují bez přírubového kroužku.

Postup výměny

Stomasestra připraví taštičku s pomůckami. Přiložení stomické pomůcky začíná změřením velikosti stomie a upravením šablony. Správný průměr by měl být o půl centimetru větší, než je vystřižená šablona. Pacient si umyje ruce, důkladně očistí kůži v okolí stomie vlažnou až teplou vodou, osuší a ošetří již zmíněnými ochrannými prostředky. Pacient by v místě přiložení podložky neměl zbytečně mastit pokožku – nepoužívat olej, tuk či tělové mléko. Poté se z aplikační strany destičky sejme ochranný papír, přiloží se na suchou stomii a přitiskne prsty tak, aby dobře přilnula k pokožce. Na závěr se odstraní z okrajů krycí papíry a dokončí se přilepení podložky. Sáček volíme podle průměru podložky. Pacient se nadechne, zatne břišní svaly a sáček se fixuje na podložku. Mírným tahem se přesvědčíme, že byl správně připevněn.

Výměna se provádí tehdy, když je sáček z jedné třetiny až z jedné poloviny naplněn nebo když dojde k úniku tekutin či exkretů. Podložku je nutné přidržovat jednou rukou a druhou tahem shora dolů oddělovat sáček od kroužku podložky. Kolostomický vývod očistíme kruhovými pohyby zvnějška dovnitř – používáme mulové roušky s vlažnou vodou. Následně se kůže osuší a již zmíněným postupem se připevní sáček nový. Podložku vyměňujeme v rozmezí 3–7 dnů. Odstraňujeme ji postupně tahem shora dolů a druhou rukou přidržujeme okolní kůži. V případě potřeby můžeme využít ochranných prostředků (pasta, pudr, odstraňovač náplastí, přídržný pásek).

Doma lze doporučit zřízení odděleného místa pro aplikaci pomůcek, aby bylo zajištěno soukromí a všechny pomůcky byly na jednom místě tak, aby nebylo nutné odbíhat.
Při ošetřování stomie v domácí péči je vhodné použít zrcadla umístěná v dostatečné výšce, aby pacient na stomii dobře viděl. Nepostradatelné je také kvalitní osvětlení a věšák na šaty. Stomické pomůcky jsou na lékařský předpis a jsou hrazeny pojišťovnou. Potřebuje-li pacient se stomií jakoukoli radu, může se obrátit na svou stomasestru nebo zavolat na bezplatnou stomalinku.


O autorovi: Bc. Adéla Hrubcová (hrubcovaadela@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!