Edukace pacienta po laryngektomii

V oblasti hlavy a krku se nacházejí různé důležité orgány, mezi které řadíme i hrtan, který slouží k dýchání a tvorbě hlasu. Tento orgán je vystaven působení škodlivin ze zevního prostředí, kouření, pití alkoholu atd.


SOUHRN: Příspěvek je zaměřen na edukaci u pacienta po chirurgické operaci hrtanu. Edukace představuje neoddělitelnou součást ošetřovatelské péče o pacienta s tracheostomickou kanylou, proto by se jí měla v praxi věnovat značná pozornost.
Klíčová slova: laryngektomie, tracheostomie, edukace, tracheostomická kanyla, nazogastrická sonda, komunikace


Nádorové onemocnění hrtanu se vyskytuje mnohem častěji než v minulých letech a postihuje většinou muže středního a staršího věku. Léčba může být konzervativní, což je v tomto případě onkologická a chirurgická léčba – parciální či totální laryngektomie. V současné době laryngektomie představuje efektivní způsob léčby nádorového onemocnění hrtanu. Tento výkon znamená částečné nebo úplné odstranění hrtanu a končí vytvořením tracheostomie.

Jelikož je tento zákrok doprovázen viditelným kosmetickým defektem – tracheostomie – a klade vysoké nároky na psychickou adaptaci, je důležité, aby sestry byly k pacientovi vstřícné a přistupovaly k němu jako k biopsychosociální bytosti.

Edukace je důležitou součástí pooperační péče o pacienta po laryngektomii, aby se co nejrychleji adaptoval na změněnou životní situaci a bylo možné předejít různým problémům. Naším cílem je vrátit pacienta do plnohodnotného života ve společnosti.

V první řadě je edukace zaměřena na péči o tracheostomickou kanylu (TSK) a její okolí. Péče o TSK představuje čištění a výměnu vnitřního pláště. Kůže kolem tracheostomie je nadměrně drážděna sekrety z dýchacích cest, proto je důležité okolí TSK udržovat čisté a suché pravidelným vyměňováním krytí pod TSK.

Po operaci mají pacienti zavedenu nazogastrickou sondu (NGS), proto je nesmírně důležitá hygiena dutiny ústní – výplachy bylinnými roztoky, pravidelné čištění zubů. NGS mají pacienti zavedenu několik týdnů, a proto je také pro pacienta důležitý nácvik krmení do NGS pomocí Janettovy stříkačky. Častěji se začíná používat perkutánní endoskopická gastrostomie, což představuje pro pacienta větší mobilitu. Důraz se klade na podávání stravy v pravidelných časových intervalech, na kontrolu správnosti zavedení NGS a techniku podávání stravy.

V neposlední řadě je pro pacienta důležité zabezpečení účinné komunikace, jelikož tracheostomie s sebou přináší problémy v komunikaci v důsledku laryngektomie. Měli bychom hledat různé alternativní metody komunikace, aby se pacient mohl se svým okolím domluvit. Jednou z variant je ihned po operaci zajistit pro pacienta tužku a papír. Po parciální laryngektomii se po několika dnech zavádí fonační (mluvicí) TSK. Fonační kanyla se liší od klasické kovové kanyly tím, že má ve spodní části na vnitřní i zevní straně otvor, který umožní pacientovi po nadechnutí se a uzavření kanyly vydat hlas. Důležitá je správná artikulace. Po totální laryngektomii, kdy dochází k trvalé ztrátě hlasu, mají pacienti možnost hlasové reedukace. Existuji v podstatě tři možnosti reedukace hlasu: jícnový hlas, tracheoezofageální fistula a elektrolarynx. Ze zkušenosti z praxe se u pacientů nejčastěji využívá elektrolarynx. Jedná se o membránu, která dechem vibruje a artikulací je vydáván hlas.

Závěrem bychom si měli uvědomit, že edukace je neoddělitelnou součástí ošetřovatelské péče, a proto by měla doprovázet každou intervenci v ošetřovatelském procesu. To od zdravotnického personálu vyžaduje neustálé doplňování nových poznatků a jejich uplatňování v praxi.


O autorovi: Mgr. Zdena Kolaříková ORL klinika, Fakultní nemocnice Olomouc (kolarikovazdena@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!