Edukace pacienta po transplantaci ledviny

Pod pojmem edukace se skrývá výchova, vzdělávací proces, předávání informací pacientovi, výuka nových návyků. Poučený pacient/klient má mnohem lepší předpoklady uzdravit se, získat soběstačnost, vědět více o prevenci a upevňování zdraví a dodržovat léčebný režim.

SUMMARY Education means educational process, giving information to patients, teaching new skills. Educated client has higher chances to heal, gain independence, know preventive measures, be compliant and promote health.

Dobrá edukace je základem předcházení problémům a komplikacím. Systém, který jsme zavedli na Klinice nefrologie IKEM, zlepšil informovanost pacientů a také komunikaci mezi transplantačním centrem a pacienty.

Transplantace ledviny je v současnosti nejlepším řešením léčby pro pacienty se selháním ledvin a dává šanci nadále žít plnohodnotný a aktivní život. Úspěšnost transplantace do značné míry závisí také na dobré spolupráci pacienta. Pro zajištění co největší důvěry a spolupráce je velmi důležitá dobrá informovanost pacienta, a edukační činnosti je proto na našem oddělení věnována velká pozornost.

Kdy a jak edukovat?

S edukací je třeba začít již v době, kdy pacient dochází na hemodialýzu. Zde získává od zdravotnických pracovníků první informace o transplantaci ledviny. Mnoho cenných informací poskytne také informační příručka, kterou posílá naše transplantační centrum pacientům zařazeným do čekací listiny. Edukace po transplantaci je rozdělena do několika etap, aby pacient získával nové informace postupně. Edukaci zajišťuje koordinátorka klinického oddělení (sestra).

Tento systém se nám velmi osvědčil, protože s pacienty komunikuje jedna sestra a informace jsou jednotné, ucelené a rozdělené do částí tak, aby pacient nebyl zahlcen velkým množstvím informací najednou. Důležité je přistupovat ke každému pacientovi individuálně. Poučení je nejúčinnější, pokud se přizpůsobí fyzickým, emocionálním, intelektuálním a sociálním podmínkám pacienta a jeho rodiny a když je pacient připraven učit se a nemá žádné potíže. Důležité je doplnit ústní informace písemnými materiály.

Co je obsahem edukace?

Imunosuprese: Jedním z nejdůležitějších úkolů je objasnit pacientovi, co to jsou imunosupresivní léky. Tyto léky jsou nezbytně nutné pro funkci štěpu a zabraňují odmítnutí (rejekci) transplantované ledviny. Imunosupresivních léků máme několik druhů. Užívají se v pravidelných 12hodinových intervalech nebo jedenkrát denně. Důležité je dodržování časového intervalu a užívání stanovených dávek, které určí lékař podle hladiny imunosuprese v krvi. Pacient svévolně nesmí léky vysazovat ani měnit jejich dávky. Tyto léky zároveň snižují obranyschopnost organismu a tím zvyšují riziko výskytu infekcí.

Dieta, výživa a pitný režim: Velmi důležité je upozornit pacienta, že nesmí konzumovat grepy, pomelo, třezalku (mohou zvýšit koncentraci imunosupresivních léků v krvi a tak způsobit vedlejší účinky) a větší množství plísňových sýrů. Kortikosteroidy (Prednison) způsobují zvýšenou chuť k jídlu, tudíž je třeba omezit tuky a sacharidy ve stravě. Jednak tím předejdeme vzniku nadváhy a také vzniku jedné z možných komplikací, jako je diabetes mellitus.

Podrobnější informace o vhodném stravování transplantovaného pacienta podává nutriční terapeut. Nesmíme opomenout upozornit pacienta na pitný režim. Zatímco na hemodialýzách měli nemocní příjem tekutin omezený, po transplantaci ledviny by měli vypít minimálně 2 až 3 litry tekutin denně, což nebývá pro některé lehký úkol.

Omezení a specifika: Jedna z mnoha otázek ze strany pacienta je, zda se může dát očkovat. Odpověď zní ano, ale pouze usmrcenými nebo inaktivovanými viry. Vždy je potřeba poradit se se svým ošetřujícím nefrologem, protože některé vakcíny jsou po transplantaci nevhodné. Dále by se měl transplantovaný pacient vyvarovat kouření, které prokazatelně snižuje životnost transplantované ledviny, a konzumace alkoholických nápojů.

Nežádoucí je opalovaní na slunci bez použití krému s vysokým ochranným faktorem (neznamená to, že nemůže na dovolenou k moři), nedoporučuje se opalování v soláriích z důvodů nebezpečí vzniku kožního nádoru, který je svým výskytem nejčastějším nádorovým onemocněním u transplantovaných. Před odjezdem na dovolenou do zahraničí má být nemocný vybaven lékárničkou se svými léky a krátkou zprávou v angličtině o svém aktuálním zdravotním stavu.

Prevence infekcí:
* omezit kontakt s nemocnými osobami;
* zachovat dobrý standard osobní hygieny a často si mýt ruce;
* omezit kontakt s domácími zvířaty (časté mazlení, spaní s nimi v posteli apod.);
* snažit se vyhnout zahradnickým pracím, eventuálně používat ochranné rukavice (riziko infekce z půdních mikroorganismů).

Individuální edukace: Týká se specifických oblastí, jako je zavedená nefrostomie nebo zevně-vnitřní drenáž, popř. hojení operační rány per secundam. Pacient se musí naučit drenáž proplachovat a zároveň ji sterilně převazovat. Naučit se pečovat o ránu. V těchto případech je velmi důležité začít s edukací a instruktáží co nejdříve, aby měl dostatek času si vše dokonale osvojit. Při propuštění je pacient vybaven veškerými potřebnými pomůckami.

Poslední rozhovor koordinátorky s pacientem probíhá v den propuštění, kdy je pacient vybaven písemnými materiály, které jsou pro něj cenným zdrojem informací, a telefonickým kontaktem na koordinátorku klinického oddělení, která mu poradí při řešení zdravotních problémů.


O autorovi: Martina Ondráková, Katarína Barčíkova, DiS. Klinika nefrologie, TC IKEM, Praha (martina.ondrakova@ikem.cz)

Ohodnoťte tento článek!