Edukace v primární stomatologické péči

Ilustrační foto; stomatologie, zubař

Úroveň zdraví je jedním z měřítek prosperity společnosti, její ekonomické, politické a humanitní vyspělosti. Edukace z latinského slova educo, educare je zaměřena na zdravé a nemocné jedince. Edukace v primární stomatologické péči zaujímá významné místo v péči o chrup. Cílem je předcházet zdravotním problémům.


SOUHRN: Příspěvek je zaměřen na edukační možnosti v primární péči stomatologie, kde pravidelnou a efektivní edukací můžeme změnit postoje klientů/pacientů k péči o dutinu ústní včetně hygieny a prevence výskytu dalších komplikací. Možnosti edukace jsou různé a jsou plně v rukou nejen lékařů, ale také zubních instrumentářek, sester, dentálních hygienistů.
Klíčová slova: edukace, primární stomatologická péče, prevence


Její průběh by měl být realizován systematicky, racionálními metodami tak, aby došlo ke změnám nejen kognitivním, ale zejména postojovým. Ve stomatologické praxi se setkáváme s několika oblastmi, ve kterých je žádoucí edukovat klienty od dětského věku přes dospělost až po stáří. Vlastní realizací se zabývá nejen lékař, ale také sestra. Společně mohou vytvořit profesionální aktivizující prostředí, které osloví klienta. K dispozici jsou různé aktivizační metody, které působí na jednotlivé složky osobnosti – kognitivní, psychomotorickou a afektivní. Jejich použití může klienta pozitivně motivovat a nastartovat aktivní spolupráci.

Proces edukace

Obecně se edukaci ve zdravotnictví věnuje zvýšená pozornost. Jde zejména o preventivní opatření výskytu zdravotních problémů a edukaci již při přítomnosti choroby tak, aby došlo k minimalizaci komplikací a stabilizaci zdravotního stavu. Ve stomatologické praxi je edukace kromě lékaře v rukou dentálních hygienistů, zubních instrumentářek, všeobecných sester. Do procesu edukace vstupují tyto základní komponenty:
* edukant – příjemce edukace, zde musíme akceptovat věk jedince, sociální prostředí odkud pochází, ekonomické faktory, kulturní odlišnosti,
* edukátor – poskytuje edukaci, v uvedeném případě jde o lékaře, zubní instrumentářku, dentální hygienistku, sestru,
* edukační konstrukt – jedná se o metodické pomůcky, standardy,
* edukační prostředí – místo, kde edukace probíhá (čekárna, ambulance).

Edukaci rozeznáváme:
* základní – poskytnutí prvotních informací, je založena zejména na motivaci získat nové vědomosti, aktivizací postojů k vlastnímu zdraví,
* reedukační – je založena na opakování informací, doplňování znalostí, kontrole dodržování získaných informací,
* komplexní – jde o výchovu ke zdravému životnímu stylu, k aktivní prevenci, může být rozdělena do několika etap, v našem případě hygienická péče o dutinu, výživa aj. (Juřenínová, 2011).

Didaktické zásady při edukaci:
* názornost, přiměřenost,
* vědeckost, aktuálnost,
* zpětná vazba, soustavnost,
* trvalost, aktivita.

Jako edukační metody ve stomatologických ambulancích můžeme využít:
* přednášku – tato metoda je vhodná zejména u primární prevence, je využitelná ve školách, vhodné je doplnění přednášky praktickou instruktáží, diskusí, brainstormingem, vizuálními metodami,
* vysvětlování – tuto techniku lze aplikovat při pravidelném styku s klienty/pacienty, jde o předání nových informací a také o oživení stávajících vědomostí a dovedností.

Faktory ovlivňující výběr použitých didaktických technik:
* věk, soběstačnost,
* motivace, návyky, zkušenosti, vzdělání, kultura.

Obecné zásady efektivní komunikace

Aby byla edukace co nejefektivnější, je nutné dodržovat určitá pravidla. Profesionální edukace musí být plánovaná a cíleně promyšlená. Mezi základní předpoklady patří profesionální osobnost edukátora. V prvotním kontaktu jde o neverbální komunikaci, kde hraje významnou roli mimika, haptika, proxemika, gestika, vlastní úprava, kinetika. Na uvedená fakta je vhodné brát zřetel, zubní instrumentářka, dentální hygienistka, sestra musí být i v této oblasti profesionál. Ve své profesi se setkávají také s lidmi s odlišnou kulturou, s handicapem, např. u hluchoněmých klientů je nutné akceptovat iniciální dotyk, trvalý pohled přímo do obličeje. Při verbální komunikaci má vliv na efektivitu výška hlasu, tón hlasu, rychlost.

Edukace ve stomatologii s ohledem na věk klienta

S edukací ve stomatologické praxi by se mělo začínat co nejdříve, tedy již od útlého věku. Základním pilířem ve zdravotní výchově v péči o chrup dítěte jsou rodiče, kteří svým aktivním nebo pasivním postojem ovlivňují přístup dítěte k dentální hygieně. Cílem edukátora je v tomto případě působení na rodiče, seznámení rodičů s péčí o mléčný chrup, která by měla spočívat v základních krocích, které mohou být vyvěšeny v čekárnách, vytištěny v informačních brožurkách. Zajímavá je také možnost pouštění videoklipů v čekárně.

Informace pro rodiče spočívají v instrukcích…

1. První návštěva na stomatologii může být již mezi 6. měsícem a 1. rokem života dítěte (doba prořezávání prvních zoubků), dítě si takto zvyká na preventivní prohlídky.

2. Péče o dutinu ústní:
* u bezzubé dutiny ústní používáme vatu nebo kousek gázy,
* jakmile se zuby prořezávají, začneme používat měkký zubní kartáček,
* kolem 3.–4. roku si dítě za pomoci rodičů osvojuje návyky ústní hygieny (rodiče jsou dítěti příkladem, při čištění jsou s ním).

3. Výběr kartáčku a zubní pasty:
* kartáček – dostatečně měkká vlákna,
* zubní pasta – nejprve čištění bez pasty (nácvik vyplachování),
* do 4 let dětské pasty bez obsahu fluoru (dítě pastu polyká),
* od 4 let možno používat pastu se sníženým obsahem fluoru, chrání a zpevňuje sklovinu.

4. Výživa – rozmanitá strava s nízkým obsahem cukru.

5. Péče o mléčný chrup: Zubní kaz se vytváří u prvních zubů mnohem rychleji, stejně rychle také prostupuje směrem k dřeni. Vytržením zubu s touto komplikací nejenom připravíme dítěti stres a odpor k zubnímu ošetření, ale zároveň přestane mléčný zub plnit jednu ze svých funkcí, tj. držet místo pro stálý zub. V důsledku toho pak mohou vznikat komplikace s nedostatkem místa a tím špatná poloha při prořezávání trvalého zubu. Tyto problémy musí následně řešit specialista (ortodontista) pomocí rovnátek. Mléčný zub se zubním kazem je samozřejmě zásobníkem bakterií, které mohou velice snadno napadnout právě prořezaný zub stálý (www.stomatologiemasek.cz).

Edukace dospívající a dospělé populace

Základní principy péče o dutinu ústní a zuby:
* čištění zubů je součástí základní hygieny (alespoň 2krát denně) po jídle,
* prevence zubního kazu, zubního kamene, plaku a vzniku parodontózy – pravidelná návštěva stomatologa či dentálního hygienika 2krát ročně,
* správná technika čištění zubů: metoda horizontální, metoda vibrační, metoda krouživých pohybů, stírací metoda,
* při čištění zubů nezapomínat i na čištění jazyka, neboť i na něm se usazuje velké množství bakterií, které mohou způsobovat zápach,
* výběr správného zubního kartáčku a pasty (obsah fluoridů, jeho úloha v prevenci zubního kazu),
* zubní kartáček měnit po 1–2 měsících a také po nemoci.

Další cílené edukace se mohou týkat:
* výběru zubního kartáčku – soft, medium, velikost čisticí plochy, zastřižení vláken,
* péče o zubní kartáček – hygiena, uložení, výměna,
* výběru zubní pasty, ústní vody (protizánětlivý a protikazivý účinek, osvěžuje dech, používat 3krát denně),
* pomůcek, jako zubní nitě (správná technika používání), mezizubních kartáčků, mezizubního hrotu, ústního irigátoru – pomáhají dokonale vyčistit mezizubní prostory,
* správné výživy – omezení cukrů – čím více přijímaných sacharidů, tím více se množí bakterie,
* problematiky podvýživy či nedostatečné výživy – mohou způsobit různé deformace a poškození zubů; slabá sklovina je pak náchylnější na vznik zubního kazu a dalších onemocnění; zdůraznit význam dostatku vápníku, fosforu a vitaminu D,
* chronicky nemocných klientů – při přítomnosti dg. diabetes mellitus nutno zvýšit hygienu dutiny ústní,
* nikotinismu – kouření představuje vysoké riziko pro vznik mnoha onemocnění dutiny ústní včetně rakoviny, během kouření se zvyšuje teplota v dutině ústní,
* péče o zubní protézu – zubní můstky, stejně tak jako protézy tvoří velké procento používaných stomatologických pomůcek, čím dokonalejší je péče o hygienu dutiny ústní, tím déle pomůcky vydrží a nezpůsobí klientovi komplikace, protéza se stejně jako zuby čistí dvakrát denně speciálně upraveným kartáčkem.
Důležité je odstranění zbytků potravy z dásní a masáž dásní, aby se lépe prokrvily. (www.dentalcare.cz)

Ukázka edukační hodiny v péči o dutinu ústní

Téma: Správná technika čištění zubů.
Edukační diagnóza: Ochota doplnit deficitní vědomosti a dovednosti v souvislosti s technikou čištění zubů.
Místo: čekárna pacientů, školní třída.
Délka edukační hodiny: 20–30 minut.
Organizační forma: skupinová.
Cílová skupina: Klienti ošetření na stomatologické ambulanci, děti mladšího školního věku.
Cíl: Klienti/děti budou mít dostatek vědomostí a dovedností k správné technice čištění zubů.
Výsledná kritéria: Klienti/děti demonstrují správnou techniku čištění zubů.

Edukační metody:
* Monologické: přednáška, vysvětlování.
* Dialogické: diskuse, odpovědi na otázky.
* Názorné: ukázka na modelu.
* Písemné materiály: letáky, brožurky, naučná literatura.
* Názorné pomůcky: názorný model chrupu, zubní kartáček.
* Audiovizuální: pomocí edukačních 3D animací.

Závěr

Závěrem můžeme apelovat na nutnost pravidelné edukace ve stomatologických ambulancích, ve školách, a to u všech věkových skupin klientů. Cílem je předání důležitých informací týkajících se prevence zubního kazu, péče o dutinu ústní, čištění zubů, a to jednoduchou a názornou formou.


O autorovi: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph. D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (Yvetta.Vrublova@osu.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!