Edukační centrum pomoci pro příbuzné pacientů s ACH

Demence je všeobecné označení pro postupnou degeneraci mozku zahrnující paměť, myšlení, chování a emoce. Tato nemoc se více než kterákoli jiná týká celého okolí nemocného. Péče o něj je velmi složitá a nemocný by neměl zůstávat sám. Alzheimerova choroba (ACH) představuje nejběžnější příčinu demence (jde o 50-60 % případů demence).

Také z těchto důvodů vznikl projekt Edukačního centra pomoci pro příbuzné pacientů s ACH, vycházející z myšlenky propojení teorie a praxe ve výuce studentů Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove (Projekt KEGA K-11-006-00).

Významným problémem se v současnosti stává proto, že s vyšší kvalitou života přibývá starší populace, která je právě demencí postižena nejčastěji. U 65letých a mladších se objevuje méně než v 1 %, nad 65 let postihuje 4-7 % lidí a nad 80 let asi 20 % lidí. ACH má různý průběh i dobu přežívání. Pacienti s tímto onemocněním přežívají od 2 do 20 let, v průměru nejčastěji 8-10 let (1).

ACH patří mezi demence neurodegeneračního původu. Její léčba zahrnuje různé terapeutické postupy – od farmakoterapie kognitivních funkcí až po práci s ošetřujícími nemocných (2). Nároky a potřeby jednotlivých lidí s ACH se liší, nelze je jednoznačně definovat, řeší se postupně, jak vznikají. Ošetřovatelé nemocných – nejčastěji nejbližší příbuzní – proto musí znát příčiny chorobných jevů a způsob, jak je zvládnout, resp. jim předcházet. Měli by vědět, že je vývoj onemocnění přinutí neustále se přizpůsobovat měnícímu se zdravotnímu stavu nemocného (2, 3).

I přes progresi onemocnění je však vždy šance udělat něco pro důstojný život člověka. Také pro velmi těžce nemocného s dg. ACH existuje prostor a šance zlepšit jeho životní podmínky. Přináší ji láska, trpělivost, fantazie a všestrannost. Tyto vlastnosti naštěstí projeví většina příbuzných. Budou-li o onemocnění dostatečně informováni, a pokud jim poskytneme účinné rady, upevní si vůči nemocnému postoj lásky, oddanosti, tolerance. Nepropadnou frustraci, zoufalství či bezmocnosti (1). V dané cíle doufá většina zdravotnických pracovníků, kteří s pacienty s ACH a jejich příbuznými pracují.

Reflektujíc výše uvedené skutečnosti Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove realizuje projekt se zaměřením na vytvoření centra pomoci pro příbuzné pacientů s ACH při PU FZ, který má za hlavní cíl formou pravidelných setkání zlepšit informovanost edukantů v dané problematice, která zahrnuje aspekty ošetřovatelské péče, kognitivní rehabilitace, ergoterapie apod.

Stručná charakteristika projektu

Edukační centrum pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a jejich příbuzné poskytuje prostor pro zefektivnění vyučovacího procesu studentů s možností propojení teorie s praxí. Studentovi se otevírá prostor aplikovat získané vědomosti a zručnosti z různých oblastí – edukace, komunikace, neurologie, psychologie, psychiatrie a jiných vědních oborů – s následnou možností jejich aplikace v edukačním procesu prostřednictvím osobní interakce s nemocným a jeho rodinou.

Datum začátku: rok 2011
Datum ukončení: rok 2013

Řešitelský kolektiv:

Vedoucí projektu: doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Zástupce vedoucího projektu: PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Spoluřešitelé: Mgr. Wioletta Mikuľáková, PhDr., Terézia Fertaľová, PhD., PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD., PhDr. Andrea Lengyelová, PhD., PhDr. Iveta Ondriová, PhD., MUDr. Hedviga Jakubíková, Ing. Andrea Džuganová, PaedDr. Viera Cmorejová

Hlavní cíl projektu: Studentům oborů ošetřovatelství a fyzioterapie nabídnout možnost neobvyklého, tvořivého přístupu k širšímu obeznámení se nejen s problematikou ACH (jejíž management představuje také závažný socioekonomický a společenský problém) a péčí o nemocné, ale umožnit jim získané vědomosti aplikovat na specifika edukace nemocných s ACH a jejich rodinných příslušníků. Pozitivním aspektem bude vytvořit prostor pro propojení teorie s praxí.

Dílčí cíle projektu:

* zkvalitnit proces vzdělávání studentů ošetřovatelství a fyzioterapie Prešovskej univerzity v Prešove Fakulty zdravotníctva (PU FZ) v oblasti edukace, komunikace a jiných oborů se specifickým zaměřením na ACH prostřednictvím inovativních, modifikovaných, kreativních výchovně-vzdělávacích metod,
* umožnit studentům PU FZ komplexní poznání problematiky neurodegenerativních onemocnění se specifickým zřetelem na ACH,
* propojit teorii a praxi ve vyučovacím procesu,
* využít interdisciplinární přístup ve výuce se zaměřením na péči o pacienta s ACH a jeho příbuzného,
* vytvořit edukační materiály pro studenty i ošetřující nemocných s ACH s následným využitím v klinické praxi,
* zvýšit vědomostní úroveň ošetřovatelů/příbuzných pacientů s ACH v edukačním centru a v domácím prostředí,
* umožnit příbuzným konzultovat možné problémové oblasti související s péčí o nemocné s ACH s týmem odborníků,
* realizovat edukační setkání pacientů s ACH, jejichž mentální deficit i pohybové postižení dovolují jejich absolvování,
* provozovat edukační centrum pomoci při PU FZ.

Přínos projektu: Hlavním přínosem projektu je propojení teorie a praxe ve výuce studentů, kteří pod vedením vyučujících budou realizovat edukační setkání pro ošetřovatele nemocných s ACH a formou pravidelných setkání zlepšit informovanost edukantů v dané problematice, která zahrnuje aspekty ošetřovatelské péče, kognitivní rehabilitace, ergoterapie apod. V neposlední řadě je přínosem projektu vypracování edukačních materiálů a vytvoření manuálů pro jednotlivá tematická zaměření péče o pacienta s ACH pro nemocné a jejich příbuzné s dostupností na internetu.


O autorovi: PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Terézia Fertaľová, PhD., PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD. katedra ošetrovaterľstva Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

Literatura k dispozici u autorek.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!