Edukační činnost sestry v rámci specifické alergenové imunoterapie

Specifická alergenová imunoterapie (SIT) je v současné medicíně jedinou kauzální léčebnou metodou, která je schopna omezit či zvrátit proces alergizace. Její podstatou je podávání postupně se zvyšujícího množství alergenového extraktu alergikovi – až do těch dávek, které navozují toleranci vůči příčinnému alergenu.

Jedná se o dlouhodobou léčbu (3-5 let) a již po prvním roce aplikace zaznamenáváme zmírnění alergických příznaků. Nejčastější indikací k zahájení SIT je alergická rinokonjuktivitida, asthma bronchiale na atopickém podkladě a systémová reakce na jed blanokřídlého hmyzu (vitální indikace). Kontraindikací léčby jsou imunopatologické a imunodefi citní stavy, malignity, těžké psychické poruchy, závažné a nekompenzované kardiovaskulární nemoci, nestabilní, obtížně léčitelné AB protilátky a v neposlední řadě i nespolupracující pacient. Nejčastěji zahajujeme SIT u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na pylová zrna (stromy, keře, trávy, byliny), roztoče, zvířecí epitelie a jed blanokřídlého hmyzu.

Základním předpokladem úspěšnosti je vhodný výběr léku a včasné zahájení léčby. Pacient má možnost výběru formy aplikace SIT buď formou sublingvální, nebo injekční. Dostatečně edukovaný pacient zvládá sublingvální formu v domácím prostředí, pro injekční SIT dochází na specializované pracoviště. Alergen aplikujeme v přesně stanovených časových intervalech, hluboko s. c. v oblasti zadní linie paže. Před aplikací zkontrolujeme aktuální zdravotní stav pacienta, přičemž se zaměříme na vyloučení akutního onemocnění, intenzitu alergických obtíží a reakci při předchozí aplikaci. Kompenzaci AB ověřujeme spirometrickým vyšetřením. Po aplikaci by měl pacient 30 minut setrvat pod odborným lékařským dohledem, vzhledem k možnosti rozvoje nežádoucí reakce. Po uplynutí doporučené doby hodnotíme tzv. časnou reakci a výsledek zaznamenáme do dávkovacího protokolu. O eventuální pozdní reakci nás pacient informuje před další aplikací. Případné nežádoucí reakce lze ovlivnit podáním antihistaminik podle ordinace lékaře.

Vzhledem k náročnosti a rizikovosti SIT je vhodné, aby pacient (zákonný zástupce) byl před zahájením léčby podrobně informován o přínosech a možných rizicích a podpisem stvrdil souhlas s léčbou.

Edukační role

Neoddělitelnou a nesmírně důležitou součástí léčby SIT je edukační činnost sestry. Současné změny v ošetřovatelské péči umožňují rozšířit působení vysokoškolsky vzdělané odbornice o roli edukátorky. Pod pojmem edukace se přitom skrývá výchova, vzdělávací proces, předávání informací pacientovi, výuka nových návyků a stereotypů. Základním předpokladem účinné edukace je dostatečná motivace pacientů, přičemž vnitřní motivace vyplývá z osobnostních rysů a vůle něčeho dosáhnout a je podmíněna i jejich znalostmi a zkušenostmi, vnější je pak dána působením okolí.

Účinná edukace představuje mnohem víc než pouhé „poučení o tom, co by měl pacient dělat“, protože to si může přečíst v mnoha brožurách. Jedná se především o psychologickou a pedagogickou práci, která předvídá nástrahy, jež se zákonitě objeví. Změny se nedělají snadno, a má-li sestra pacientovi opravdu pomoci, musí být empatická, vnímavá, předvídavá a velmi trpělivá. Měla by mít i schopnost ukázat, že svou práci může, nikoli „musí“ dělat, měla by umět pacienta v pravou chvíli pochválit a povzbudit. Edukační činnost sestry je nedílnou a nepostradatelnou součástí úspěšnosti SIT.

Pacienta edukujeme před zahájením léčby v těchto oblastech: pojem a podstata SIT, nežádoucí reakce, režimová opatření. Základním předpokladem účinné edukace je dostatečná motivace P/K (pacienta/klienta), vhodné téma edukace, sběr edukační anamnézy, formulace edukační dgiagnózy, stanovení vzdělávacích cílů edukace a organizace edukačního plánu.

Ukázka edukačního plánu

Téma: Péče o P/K léčeného SIT Anamnéza:* Znáte pojem a podstatu SIT? * Znáte možnosti léčby vašeho základního onemocnění?* Víte, jaká režimová opatření je třeba dodržovat?

Edukační dg. – deficitní vědomosti:* neznalost pojmu a podstaty SIT,* nedostatek informací o možnostech léčby základního onemocnění,* nedostatek informací souvisejících s dodržováním režimových opatření,* nedostatek informací o možných reakcích po aplikaci.

Cíle: Kognitivní 1. P/K (event. rodinný příslušník) zná pojem a podstatu SIT, 2. P/K zná možnosti léčby základního onemocnění, 3. P/K zná režimová opatření, 4. P/K si je vědom možných reakcí po aplikaci.

Psychomotorický * P/K umí v případě potřeby vyhledat pomoc

Afektivní * P/K si uvědomuje důležitost a přínos léčby

Organizace edukačního procesu

Časová dotace: počet hodin, lekce 45 min. Obsah:* 1. hodina – seznámení P/K se základním onemocněním, možnými metodami léčby, včetně SIT,* 2. hodina – zátěž, režimová opatření, životní styl a možné komplikace P/K v souvislosti s léčbou SIT,* 3. hodina – hodnocení edukačního procesu, včetně zpětné vazby. Kdo bude edukován: P/K, rodinný příslušník Pomůcky: audiovizuální technika Místo konání Zhodnocení edukačního plánu

Úspěšná alergenová terapie je časově a finančně náročná, v dlouhodobé prognóze P/K se však jedná o jednoznačně kauzální terapeutický postup, s cílem omezit rozvoj onemocnění u geneticky rizikového jedince.

LITERATURA
Honzák, R.: Některé psychologické prvky edukace. Diagnóza v ošetřovatelství 1/2006. Petrů, V. a kol.: Alergie u dětí. Praha, Grada, Avicenum, 1994. Rybníček, O. a kol.: Průvodce specifickou alergenovou imunoterapií. Praha, Čs. iniciativa pro astma, 2004. Špičák V., Panzner P.: Alergologie. Praha, Galén, 2004. Zdraví 21 – zdraví pro 21. století. Světová zdravotnická organizace, Regionální úřadovna pro Evropu, Praha: MZ ČR, 2001, 147s.

SOUHRN

Procentuální výskyt alergických onemocnění narůstá a postihuje podle statistiky WHO v rozmezí 5 až 20 % populace. Opakovaným stykem organismu s alergenem, působícím ze zevního prostředí, postupně u geneticky disponovaného jedince může dojít k rozvoji alergického onemocnění. Významnou úlohu v léčbě alergických onemocnění kromě farmakoterapie zaujímá specifická alergenová imunoterapie (starší názvy alergenová vakcinace, hyposenzibilizace, desenzibilizace).

SUMMARY

The percentage of allergic diseases is rising and according to the WHO statistics 5 to 20 % of the population is afflicted by them. Repeated contact of the body with an allergic substance may eventually cause the development of an allergic disease in susceptible individual. Besides pharmacology, specific allergen immunotherapy (older names are allergologic vaccination, hyposensibilisation, desensibilization) plays an important part in the treatment. of the diseases.


O autorovi: Bc. Dagmar Švecová, Renata Martincová, Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové (cihladag@fnhk.cz)

Ohodnoťte tento článek!