Edukační plán u dítěte s respirační alergií

Příspěvek je věnován edukaci rodiče a dítěte s respirační alergií. Pro efektivní léčbu jakéhokoli chronického onemocnění je důležitá spolupráce dobře edukovaného pacienta, případně jeho rodiny, a to platí i u dětského pacienta. Edukační proces má být plánovaný, organizovaný a má také saturovat edukační potřeby klientů, kteří jsou aktivní složkou edukace. Klíčová slova: respirační alergie, atopie, asthma bronchiale, edukační setkání, anafylaktický šok

SUMMARY The article addresses the education of a parent and a child with a respiratory allergy. Effective therapy of a chronic disease includes co-operation of the staff with the well educated patient/family. The educational process must be planned, well organized and should satisfy educational needs of the patients so that they can actively participate in the process. Key words: respiratory allergy, atopy, bronchial asthma, educational meeting, anaphylactic shock

Problematika alergických onemocnění v naší populaci je více než aktuální. Hlavně v dětském období je nárůst tohoto onemocnění nejvyšší. Pro efektivní zvládnutí alergického onemocnění je potřebná správná edukace, aby se pacient a jeho rodina stali aktivními spolutvůrci léčebného procesu, tím snížili výskyt komplikací, hospitalizaci a zvýšili svoji kvalitu života.

Kazuistika: Devítileté děvče, z první gravidity, narozeno ve fyziologickém termínu, porod fyziologický, porodní hmotnost 3150 g, délka 50 cm. Šestý den po porodu propuštěna domů. Dítě je zdravé, kojené (15 měsíců). Z otcovy strany se v příbuzenstvu vyskytlo asthma bronchiale, ze strany matky polinóza a alergie na prach a roztoče. Otec bez alergické anamnézy, u matky kontaktní ekzém. Holčička jako osmiměsíční prodělala bronchopneumonii s hospitalizací, od té doby trpí častými záněty průdušek a částí horních cest dýchacích (HCD).

Ve třech letech začala navštěvovat mateřskou školu, opakovaly se rýmy a infekty HCD s obstrukcí. Ve čtyřech letech odeslána na alergologii pro podezření na atopii a poruchy imunity. Závěr: atopický terén s eozinofilií a vyššími hodnotami IgE. Nasazen Zyrtec 1/2 tablety večer, Livostin do nosu 2x 1 kapka, Inflamide sprej 100 mikro g 2x 1 vdech, Ventolin sprej 2 vdechy podle potřeby přes Aerochamber. Holčička dispenzarizována v alergologické ambulanci (pozitivní pyl, peří, roztoči). V jarním období (květen) přítomen infekt HCD s kašlem a teplotami, pískoty na hrudníku, zahlenění, oči klidné. Stav diagnostikován jako asthma bronchiale.

Na základě rozhovoru s lékařem, matkou a dítětem a důkladného posouzení schopnosti učit se jsme specifikovali potřeby edukantů z pohledu rozsahu jejich vědomostí, zručnosti a motivace a stanovili jsem tyto edukační diagnózy:
1. Nedostatek zručnosti při aplikaci léku inhalační metodou v souvislosti s nově naordinovanou léčbou projevující se kladením otázek a obavami z neschopnosti podat lék.
2. Nedostatek vědomostí o poskytnutí první pomoci v souvislosti s náhle vzniklou situací projevující se slovním vyjádřením problému.

Tabulka 1: Cíle prvního edukačního setkání

První edukační setkání

Téma: Správná aplikace léku inhalační metodou.
Cíl: Obeznámit matku a dítě s inhalačním způsobem aplikace léků. Poukázat na výhody spojené s touto metodou. Vyzkoušet si aplikaci léku dítětem podle předlohy a následně bez předlohy v přítomnosti matky. Naučit se používat inhalační nástavce. Zmínit se o důležitosti údržby a čištění inhalačních pomůcek (tab. 1).
Struktura prvního edukačního setkání:
1. Motivace dítěte a matky, vysvětlení pojmu inhalace, vysvětlení důležitosti správné aplikace léku.
2. Vyjmenování zásad správné aplikace léku. Demonstrace a nácvik správné aplikace inhalačního přípravku. Demonstrace čištění inhalačních pomůcek.
3. Prostor pro otázky matky a dítěte. Zpětná vazba a vyhodnocení pomocí otázek.

Tabulka 2: Cíle druhého edukačního setkání

Kontrolní otázky:
1. Jaké jsou výhody podávání léku v inhalační formě? Jaký význam má použití inhalačního nástavce? Demonstruj aplikaci léku pomocí inhalačního nástavce.
2. Co je třeba udělat po aplikaci léku, abychom zabránili vzniku bílého povlaku v ústech? Co je nejčastějším příznakem předávkování léku a kolikrát lze lék vdechnout, aby nedošlo k předávkování?
3. Proč je důležité čistit a umývat inhalační pomůcky?
4. Jak často je vhodné předvést inhalační techniku svému lékaři a proč?

Vyhodnocení prvního edukačního setkání: Cíle, které jsme si stanovili na začátku, byly vypracovány i hodnoceny ve spolupráci s klienty. Pro edukanty bylo setkání zajímavé, aktivně se zapojovali do činností. Aplikaci léku zvládli společně, podruhé bez použití předlohy. Matku zajímalo, zda inhalátory a inhalační pomůcky jsou plně nebo alespoň částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Tabulka 3: Ověřovací test pro matku

Druhé edukační setkání

Téma: Alergie a škola; alergie a volný čas; astmatický záchvat.
Cíl: Vysvětlit matce a dítěti potřebu informovat učitele ve škole o onemocnění dítěte, vytvořit co nejvhodnější podmínky k učení, spolupracovat s učitelem. Přiblížit, jak zvládnout první pomoc při možném astmatickém záchvatu, jak může být učitel aktivně zapojen do této situace. Poskytnout informace matce a dítěti, jak trávit svůj volný čas a mít přitom alergii pod kontrolou. Vysvětlit, co je astmatický záchvat, anafylaktický šok a jaká je první pomoc (tab. 2).

Struktura druhého edukačního setkání:

1. Opakování vědomostí z prvního setkání.
2. Motivace matky a dítěte, vysvětlení důležitosti informovat učitele o onemocnění dítěte a spolupracovat s ním. Co je potřeba vědět o školním prostředí dítěte (viz edukační list).
3. Astma, astmatický záchvat. Zásady poskytování první pomoci při možném záchvatu. Anafylaktický šok a první pomoc.
4. Alergie a sport. Alergie a stres. Modelová situace pro dítě – jak na ni zareagovat.
5. Ověřování získaných vědomostí a zkušeností.

Tabulka 4: Ověřovací test pro dítě

Kontrolní otázky pro matku a dítě:
1. Má učitel vědět o tvém onemocnění?
2. Je dovoleno sportovat při alergii a astmatu? Jaké sporty jsou vhodné pro alergika a astmatika?
3. Co je anafylaktický šok a jak se projevuje? Znáš telefonní číslo rychlé záchranné služby? Kdy je nutné volat rychlou záchrannou službu?
4. Modelová situace pro dítě formou alternativní metody. Ověřování vědomostí pro matku a dítě formou alternativní metody. Vyhodnocení druhého edukačního setkání: Cíle, které jsme si stanovili na začátku, jsou vypracovány i hodnoceny ve spolupráci s klienty.

Modelová situace pro dítě formou alternativní metody

U dítěte jsme na základě „modelové situace“ zhodnotili naše kognitivní (poznávací) cíle druhého edukačního setkání alternativní formou edukace s názvem Pořadí na nástěnce. Dítě dostane kartičky, kde jsou napsány různé aktivity k zvládnutí konkrétního problému, ty očísluje a seřadí na nástěnku, co by udělalo jako první, druhé… až páté ve správném pořadí.

Úkol: Jak bys zareagovala a co bys udělala, kdyby se ti ve škole při hodině tělesné výchovy při cvičení začalo náhle obtížně dýchat, budeš mít dráždivý kašel a pocítíš slabost v nohách a rukou? Dítě seřadilo kartičky následovně: 1. přestanu cvičit a sednu si na lavičku, 2. řeknu to paní učitelce, 3. dám si jednu dávku inhalačního léku, 4. pokud obtíže nepřestanou, dám si po patnácti minutách druhou dávku léku, 5. cvičit už nebudu a doma to hned povím rodičům.

Ověřování vědomostí a dovedností u matky a dítěte formou alternativní metody

Na zhodnocení efektivity edukace po dobu tří edukačních setkání a na ověření si, co se klienti naučili, jsme vypracovali ověřovací test pro matku a pro dítě a jako další alternativní formu edukace s názvem Pravda, nebo lež. Poskytli jsme kartičky s výroky, které souvisejí s tématem edukace, ale pouze některé byly pravdivé. Klienti měli posoudit správnost anebo nesprávnost těchto tvrzení tím, že výroky seřadí do dvou sloupců jako pravdu a lež. Vypracování bylo u matky i dítěte správné, neměly problémy při seřazování správných a nesprávných tvrzení. Dítě bylo samostatné.

Závěr

Každý člověk je jedinečný a individuální, a tak je třeba k němu přistupovat i po dobu edukace. Snažíme se, abychom vychovali samostatné klienty, kteří zvládají léčbu vlastního onemocnění v domácích podmínkách. Všeobecným cílem edukačního procesu je dosáhnout, aby kvalita života nemocného člověka a jeho rodiny byla co nejvyšší.


O autorovi: PhDr. Ľudmila Majerníková, PhDr. Anna Hudáková
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove ; PhDr. Ľudmila Majerníková, PhDr. Anna Hudáková Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove (majernikova@unipo.sk)

Ohodnoťte tento článek!