Edukační proces u pacienta s tracheostomií

Tracheostomie způsobuje u pacientů řadu problémů, nepříznivě působí na psychiku nemocného i jeho rodiny. Tracheostomie znamená nový způsob života. Péče o pacienty vyžaduje velkou dávku empatie, poznatků, trpělivosti a schopnosti realizace edukačního procesu. Zdravotnický tým se musí umět postarat o takto handicapovaného pacienta a poskytnout mu péči s úctou k lidské osobnosti a s dobrým efektem.


SOUHRN: Článek prezentuje problematiku ošetřování pacienta s tracheostomií, stanovuje edukační diagnózu „deficit vědomostí v souvislosti s ošetřováním tracheostomické kanyly, projevující se kladením otázek“, předkládá edukační proces jako podstatnou součást kvalifikované péče, která pomáhá realizovat cíle ošetřovatelství. Edukační proces v našem případě vyjadřuje dynamický vzájemný vztah mezi sestrou a pacientem.
Klíčová slova: tracheostomie, tracheostomická kanyla, edukace, edukační proces


Edukace má v ošetřovatelství významné místo, protože vede k podporování a upevňování zdraví a zdůrazňuje nevyhnutelnost komplexního pohledu na poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče.

Tracheostomie je chirurgický výkon nebo stav po chirurgickém výkonu, kdy je průdušnice uměle vyústěna na kůži povrchu těla. Cílem je zajištění průchodnosti dýchacích cest a umožnění ventilace (spontánní nebo za pomoci přístrojů).

Z praktického hlediska rozlišujeme tracheostomii trvalou a dočasnou.

Indikace tracheostomie:

* obstrukce horních dýchacích cest (zánětlivá, traumatická, nádorová, cizí tělesa, oboustranná paralýza hlasivek), jde však o relativní indikaci, protože v mnoha případech je výhodnější orotracheální intubace,
* ztížená toaleta dýchacích cest, zvýšená sekrece v dýchacích cestách (CHOPN, cystická fibróza, bronchiektazie, absces plic),
* dlouhodobá řízená ventilace (víc než 7–8 dní), bez prognózy snadného odpojení od ventilátoru.

Tracheostomická kanyla je pomůcka určená k udržení průchodnosti tracheostomie. Cílem této pomůcky je zajistit vstup do dýchacích cest nebo umožnit realizaci umělé plicní ventilace. Tracheostomické kanyly se dělí na dvě velké skupiny: kanyly z plastických materiálů a kovové (rigidní) kanyly.

Edukační proces je dynamický vzájemný vztah mezi sestrou a pacientem. Je to výchovný a vzdělávací proces, který je součástí ošetřovatelského procesu. Edukace pacienta s tracheostomií je zvláště důležitá. Na ní záleží, do jaké míry a v jakém časovém horizontu se podaří stomikovi zařadit se do běžného života.

Edukace pacienta s tracheostomií sleduje především:

* akceptaci vývodu,
* změnu a racionální úpravu životního stylu,
* získání jistoty a samostatnosti v ošetřování tracheostomie a jejího okolí.

Pacient s tracheostomií má znát svoje onemocnění, omezení související s tracheostomií, rizikové faktory možných komplikací a pomůcky ke správnému ošetřování tracheostomie.

Edukaci je třeba předem naplánovat. Výuka má být jednotná. Zainteresovaný zdravotnický personál musí vědět, co se stomik učí, co již ví a co ještě potřebuje vědět.

Sběr informací před edukací

Cílem je zjistit informovanost pacienta o onemocnění, o tracheostomii, zhodnotit potřebu edukace. Důležité je posoudit schopnost pacienta spolupracovat a také porovnat, co očekává od sebe a co od zdravotnického personálu. Zhodnotit míru využití předcházejících vědomostí a zjistit motivaci pacienta ovládat postup při ošetřování tracheostomie. Nezbytné je vysvětlit výhody zvládnutí nových dovedností. Pokud zjistíme případný strach, snažíme se odhalit jeho podstatu, pacienta vhodným způsobem motivovat a využívat psychologické postupy na zmírnění strachu. K participaci na edukačním procesu vyzveme i rodinné příslušníky.

Diagnostika a plánování

Stanovení edukační diagnózy: Deficit vědomostí v souvislosti s ošetřováním tracheostomické kanyly, projevující se kladením otázek.

Cíle:

Afektivní:
* pacient projevuje zájem o ošetřování tracheostomie,
* pacient se zapojuje do edukačního procesu,
* pacient verbalizuje spokojenost s nabytými vědomostmi a dovednostmi.

Kognitivní:
* pacient dokáže vyjmenovat potřebné pomůcky k ošetřování tracheostomie,
* pacient objasní význam čištění tracheostomické kanyly,
* pacient popíše komplikace, které mohou nastat při nedodržování hygieny tracheostomické kanyly.

Psychomotorické:
* pacient demonstruje správný způsob ošetřování tracheostomie,
* pacient si okolí tracheostomie ošetřuje sám,
* pacient uplatňuje hygienické zásady.

Realizace edukace

U každého edukačního bloku je třeba uvést čas a datum, kdy probíhal, a záznam včetně hodnocení opatřit podpisem sestry i pacienta.

1. Edukační blok

Cíl: Pacient dokáže vyjmenovat pomůcky na ošetřování tracheostomie.

Sestra:

* vyjmenuje pomůcky a také je názorně ukáže: jednorázové rukavice, speciální kartáček, zrcadlo, voda pokojové teploty, čtverce mulu, emitní miska,
* poučí pacienta o správném postupu a použití pomůcek.

Pacient:

* vyjmenuje pomůcky,
* sleduje, jak sestra ošetřuje tracheostomii a její okolí.

Vyhodnocení: Stanovený cíl byl splněn. Pacient dokáže vyjmenovat pomůcky na ošetření tracheostomie. Aktivně se zapojoval do procesu edukace, poskytnutým informacím porozuměl a správně je interpretuje.

2. Edukační blok

Cíl: Pacient se obeznámí s pracovním postupem při ošetřování tracheostomie.

Sestra:

* zajistí intimitu prostředí (paraván),
* před výkonem si umyje ruce,
* připraví pomůcky na ošetření tracheostomie,
* usadí pacienta do správné polohy (Fowlerova),
* natáhne si jednorázové rukavice,
* vyjme vnitřní část kanyly,
* pod tekoucí vodou vyčistí kanylu speciálním kartáčkem,
* vnitřní část kanyly zavádí pacientovi zpět před zrcadlem, aby viděl postup,
* správně uloží použité pomůcky,
* po výkonu si znova důkladně umyje ruce.

Vyhodnocení: Stanovený cíl byl splněn. Pacient se obeznámil s pracovním postupem při ošetřování tracheostomie. Aktivně se zapojoval do procesu edukace, poskytnutým informacím porozuměl a správně je interpretuje.

3. Edukační blok

Cíl: Pacient zvládá ošetřování tracheostomie pod odborným dohledem sestry.

Pacient:

* vyjmenuje všechny potřebné pomůcky,
* umyje si ruce,
* připraví si pomůcky k ošetření tracheostomie,
* správným postupem si připraví pomůcky,
* natáhne si jednorázové rukavice,
* usadí se do Fowlerovy polohy před zrcadlo,
* pod dohledem sestry realizuje vyjmutí vnitřní části kanyly,
* pod tekoucí vodou vyčistí kanylu speciálním kartáčkem,
* zavede kanylu zpět,
* po výkonu si znovu umyje ruce.

Sestra:

* zhodnotí výkon pacienta.

Vyhodnocení: Stanovený cíl byl splněn. Pacient ovládá ošetřování tracheostomie pod dohledem sestry.

Vyhodnocení edukačního procesu:

* v průběhu ošetřování tracheostomie se u pacienta nevyskytly žádné komplikace související s nesprávným postupem při ošetřování tracheostomie,
* pacient zná důvody, pro které má realizovanou tracheostomii,
* pacient zná příznaky komplikací,
* pacient zná symptomy, kdy se má zkontaktovat se svým ošetřujícím lékařem.

Závěr

Aby byla poskytnuta adekvátní péče o pacienta s tracheostomií, musí mít pacient dostatek informací nejen o onemocnění, jeho projevech, průběhu nebo léčbě, ale i o postupu ošetřování tracheostomie v celodenní péči. Proto jsme se rozhodli vypracovat edukační proces u pacienta s tracheostomií. Účinná a efektivní edukace zvyšuje samostatnost pacienta při zvládání ošetřování tracheostomie a jejího okolí, snižuje výskyt komplikací onemocnění, zvyšuje zodpovědnost za sebe a svoje zdraví, zlepšuje kvalitu života. Výsledkem edukace je zvýšení a získání nových vědomostí, zručnosti a postojů.

Literatura k dispozici u autorky.


O autorovi: PhDr. Magda Ozoganyová, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Kubicová, PhD., PhDr. Viera Tereková, PhD. Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Univerzitná nemocnica Bratislava – nemocnica Ružinov (ozoganyova@ruzinov.fnspba.sk)

Ohodnoťte tento článek!