Edukační program pro pacienty s lymfedémem

Lymfedém je celoživotní, progredující onemocnění, které není možné kauzálně léčit. Jde o poměrně málo známé onemocnění, bohužel však počet pacientů s touto diagnózou narůstá. Jedná se o otok vznikající nahromaděním tkáňové tekutiny v intersticiu postižené oblasti s její následnou deformací. Pacienty postihuje fyzicky, ale i psychicky, a neléčený může vést až k trvalé invaliditě.

Hlavním cílem léčby lymfedému je redukce nadměrného množství lymfy z intersticiálních prostorů pomocí komplexní dekongestivní léčby (CDT), která sestává z manuální drenáže lymfy, intermitentní pneumatické kompresivní terapie přístrojem, bandážování pomocí krátkotažných obvazů a následné léčby kompresivními návleky a punčochami a speciální gymnastiky včetně aquaterapie.
Chceme poukázat na důležitost edukace u pacientů s lymfedémem jako jeden z prostředků prevence, čímž pomůžeme výrazně zlepšit kvalitu života těchto pacientů. Naším cílem je aktivně zapojovat pacienty do procesu léčby a prevence, vést je k sebedisciplíně, trpělivosti a spoluzodpovědnosti za své zdraví.
Na základě vlastních zkušeností a s použitím odborné literatury jsme si vytyčili následující průzkumné otázky: * Znají respondenti s lymfedémem možnosti prevence?
Byli obeznámeni s potřebou změny životosprávy? * Dodržují tato opatření?
Je prioritou respondentů být léčený anebo se léčit?
Cílem průzkumu bylo zjistit, zda respondenti věnují dostatečnou pozornost svému onemocnění či byli seznámeni s možnostmi prevence onemocnění, jaká je informovanost pacientů o kvalitě života s lymfedémem, životním stylu, zásadách hygieny, oblékání, volby správné obuvi, stravování, pohybové aktivity, zjistit, do jaké míry respondenti dodržují nutné změny životosprávy nebo znají význam kompresivní léčby, dodržují doporučení lékaře, zhodnotit situaci a identifikovat problémy v této oblasti podle analýzy, zjistit, jestli mají dostatečný zájem o získání nových informací.
Vzhledem k definovanému problému, stanoveným cílům a otázkám průzkumu jsme metodou záměrného výběru vybrali respondenty s primárním a sekundárním lymfedémem. Průzkum byl realizován v angiologické ambulanci se zaměřením na lymfologii v období říjen až listopad 2009. Do souboru byli zařazeni respondenti ženského pohlaví ve věku 25-67 let.
Na základě vyplněného dotazníku jsme zjistili, že oslovené respondentky mají vzhledem k onemocnění nevhodné zaměstnání (krejčová, PC operátorka, prodavačka atd.) z důvodu jednotvárných pohybů určitých častí těla. Pravděpodobně s délkou léčby tohoto onemocnění souvisí také další skutečnosti. Respondentky v převážné většině nevyužívají kompresivní pomůcky, bandážování a cvičení jako základní léčebný a preventivní prostředek na zlepšení zdravotního stavu. Nevhodným stravováním nedochází u těchto pacientek k postupnému váhovému úbytku. Volbou nevyhovujícího oblečení a nedostatečným pohybem může také docházet k nedostatečnému odtoku lymfy. Tomuto onemocnění neprospívají ani náhlé změny teplot a nepřiměřený tlak. Pozitivní však bylo zjištění, že pacienti v převážné většině projevili zvýšený zájem o získávání informací souvisejících s daným onemocněním.

Edukace je neoddělitelnou součástí léčby

Pod tímto pojmem rozumíme výchovu a vzdělávání. Je to celoživotní rozvíjení osobnosti člověka působením formálních institucí a neformálního prostředí – rodina, nemocnice, přátelé apod. Jejím cílem je osvojení si nových poznatků, nových vědomostí, nabytí nových zručností, vytváření nových hodnotových, postojových, citových a volních struktur osobnosti a dosažení změny chování.
Na základě realizovaného průzkumu jsme do edukačního programu zařadili 15 respondentů s nově diagnostikovaným onemocněním ve věku 40-55 let. Ti projevili zvýšený zájem o nové informace z oblasti prevence daného onemocnění. Následně jsme vypracovali skupinový edukační program pro pacienty s lymfedémem s následnou realizací jednotlivých edukačních setkání. Respondenty jsme rozdělili do tří skupin po pěti členech. Při tomto výběru respondentů, stejně jako při výběru vhodných metod (mluvené slovo, instruktáž, demonstrace, diskuse) a prostředků výuky nás usměrnil dotazník na posouzení schopnosti učit se. S každou skupinou respondentů jsme realizovali tři edukační setkání. Po skončení každého edukačního setkání jsme edukantům poskytli prostor a čas pro kladení otázek. V případě potřeby zájmu jsme se dalších 30 minut věnovali edukantům individuálně. Po skončení každého edukačního setkání jsme jim rozdali aktuální edukační listy.
Hlavním učebním záměrem bylo poskytnout edukantům informace o prevenci a léčbě onemocnění, seznámit je se správnými zásadami životosprávy, naučit je techniku a postup aplikace kompresivního obvazu a kompresivních punčoch a provádět antiedémová cvičení samostatně v domácím prostředí.
Projektem jsme sledovali problematiku nedostatku vědomostí u pacienta/klienta s diagnostikovaným onemocněním, lymfedémem. Prostřednictvím edukačního plánu jsme chtěli pacientům předat informace o dostupných možnostech prevence a léčby tohoto onemocnění. Protože se jedná o celoživotní onemocnění, je namístě pomoci pacientům zlepšit kvalitu jejich života již v samotném počátku onemocnění a touto cestou (prevencí) včas zabránit vzniku možných „zbytečných“ komplikací.

Doporučení pro praxi

Vzdělávat rizikovou populaci. Měli by poznat rizikové faktory a klinické příznaky onemocnění.
Vést sestry a lékaře pracující v angiologických ambulancích a na odděleních, aby kromě poskytované terapeutické a ošetřovatelské péče nezapomínali také na zdravotně výchovnou činnnost u pacientů s lymfedémem.
Organizovat a cílevědomě podporovat vzdělávání sester prostřednictvím různých seminářů a přednášek o prevenci a léčbě lymfedému, aby byly schopné rozvíjet svoji roli edukátorky.
Používat jako důležitou pomůcku při edukaci edukační listy pro sestru a pacienta. Ponechat pacientovi po každém edukačním setkání aktuální edukační list. Po skončení edukačního programu poslouží edukační listy pacientovi jako ucelený soubor poznatků o onemocnění.
Uplatňovat při realizaci edukace systémový a individuální přístup k pacientovi s odstupem času mezi jednotlivými setkáními.
Zabezpečit materiální a technické vybavení na odděleních a v ambulancích pro prezentaci materiálů a prospektů při edukaci pacienta s lymfedémem.
Vytvořit nástěnku a další informační materiál na odděleních a v ambulancích.
Povzbuzovat sestry a pacienty s lymfedémem k neustálému učení se a vzdělávání v oblasti prevence a léčby, protože poznatky, které získají, mohou dále poskytnout veřejnosti s cílem vyhledávání podobně postižených pacientů.
Vést pacienty s lymfedémem ke změně životního stylu, vysvětlit jim, že se i tímto způsobem podílejí na prevenci onemocnění.
Zapojovat pacienta/klienta do procesu uzdravování a vést jej ke spoluzodpovědnosti za své zdraví.

Mgr. Monika Marušáková angiologická ambulancia, Bardejov (monika.marusak@gmail.com)

Literatura

BECHYNĚ, M.; BECHYŇOVÁ, R. Mízní otok – lymfedém, komplexní terapie. Praha: Phlebomedica, 1997. 315 s. ISBN 80-9012981-1.
BENDA, K. a kol. Lymfedém – komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňujíci léčebná péče. Brno: NCO NZO, 2007. 143 s. ISBN 978-80-7013-455-9.
HUSAROVIČOVÁ, E.; POLÁKOVÁ, M.; HUSAROVIČOVÁ, V. Manažment liečby lymfedému. In Sestra. 2006, roč. 5, č. 7-8, s. 30, 31. ISSN 1335-9444.
KOMAČEKOVÁ, D. a kol. Fyzikálna terapia. Martin: Osveta, 2003. 364 s. ISBN 80-8063-133-6.
MAGUROVÁ, D. a kol. Základy edukácie a jej využitia v ošetrovateľskej praxi. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2005. 105 s. ISBN 978-80-8068-821-9.
PUCHMAYER, V.; ROZTOČIL, K. a kol. Praktická angiologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2003. 226 s. ISBN 80-7254-440-3. RYBÁROVÁ, Ľ. Základy výskumu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2008. 176 s. ISBN 978-80-8068-816-5.
ŠTVRTINOVÁ, V. a kol. Choroby ciev. Bratislava: SAP, 2008. 896 s. ISBN 978-80-8095-025-5.
ŠVESTKOVÁ, S. 2007 Miazgové opuchy končatín [online]. c2007. [cit. 2009-11-25]. Dostupné na: <http://www. edusan.sk/pacient/prakticke_rady/miazgove_opuchy_koncatin. pdf>

Souhrn Pojem prevence je v současné době velmi aktuálním a často citovaným termínem. Oblast preventivního působení vyžaduje zvýšenou pozornost v aktivním vyhledávání pacientů s lymfedémem s cílem včasné diagnostiky a preventivního působení na rozvoj lymfedému. Klíčová slova: prevence, lymfedém, lymfodrenáž, životospráva, kompresivní terapie

1)
R
Ohodnoťte tento článek!