Efektivita spolupráce a význam nutričního screeningu pro pacienta

Rády bychom se s vámi podělily o naše zkušenosti s nutričním screeningem. Přinášíme kazuistiku, v níž jsme vyzdvihly důležitost spolupráce jednotlivých oddělení naší nemocnice s nutričním týmem. Ke zjištění nutričně rizikových pacientů v naší nemocnici slouží od května 2006 tzv. nutriční screening.

Je to krátký „dotazník“, který obsahuje specifické otázky s ohledem na výživu, které sestra s pacientem probírá při příjmu do nemocničního zařízení.

Kazuistika: Muž, 60 let, hmotnost při přijetí 76 kg, výška 176 cm, s vyhovujícím sociálním zázemím. Alergie na Ibalgin. V minulosti byl léčen pro zánět ledvin.

Nutriční screening: body 9 – malnutrice Pacient přijat 28. 8. 2006 k plánovanému operačnímu řešení bronchogenního karcinomu. Propuštěn 5. 9. 2006 pooperačně bez komplikací. Od 8. 9. do 12. 10. 2006 – přijat pro febrilie a zmnožení tekutiny v pravém hemithoraxu, v pleurální dutině vlevo tekutina v celém rozsahu nejméně 1,5 litru, pak laryngektomie, tracheostomie, pleuropneumonie, fistula bronchopleuralis, anemie, kachexie. Biochemické a ostatní laboratorní hodnoty odpovídaly zdravotnímu stavu pacienta.

Nutriční péče

Na začátku hospitalizace byla nutná nutriční péče – snížený příjem potravy pro nechutenství, těžká protein energetická malnutrice. Z hlediska výživy proto byla doporučena nutričním konziliem kompletní enterální výživa v dávce 30–35 kcal/kg/den cestou NGS. Pacient během 4 dnů začal přijímat stravu per os – dieta č. 14. Nutriční terapeutka vyjadřovala spokojenost se spoluprací pacienta.

12. 10. – 13. 10. 2006: pacient přeložen na ARK z důvodu oběhové nestability

14. 10. 2006: převaz na operačním sále, opětovné nechutenství pacienta s nutností parenterální výživy. Nutriční terapeutka stále v kontaktu s pacientem. Trpělivou edukací pacienta nutriční terapeutkou jsme dosáhli adekvátní příjem per os.

Listopad 2006: pacient přeložen na standardní chirurgické oddělení, kde je pokračováno v individuálním výběru stravy.

Příjem stravy byl zaznamenáván pečlivě sestrami na oddělení do „Záznamu příjmu stravy“, který je součástí Základního nutričního screeningu. Pacient i přes těžší komunikaci z důvodu trvalé tracheostomie spolupracuje na výborné úrovni.

Nutričně byl pacient zajištěn individuální dietou + sipping 400 ml denně. Se zlepšováním stavu pacienta se zároveň zlepšoval i jeho psychický stav (pohoda, nálada, pacient měl elán do života). Individuální dieta plnila svůj účel, nutriční terapeutka se snažila přidávat bílkovinné potraviny, ovoce. Pacient vše toleroval a strava mu chutnala a odměnou pro nutriční terapeutku bylo sdělení pacienta, že sní vše.

7. 12. 2006: pacient propuštěn do domácího ošetřování, zatížen stravou, kterou toleruje. Hmotnost pacienta při propuštění je 56 kg následkem celkového komplikovaného zdravotního stavu a základní diagnózy. Pacient odchází edukován z hlediska nutrice, předán kontakt na Poradnu zdravé výživy.

13. 12. 2006: rodina kontaktovala Poradnu zdravé výživy.

Závěr

Prezentací této kazuistiky jsme chtěly ukázat, že Základní nutriční screening, ale také dotazník, kterým ho na našem pracovišti naplňujeme, plní skutečně svůj cíl. Přidá-li se navíc pozitivní motivace pacienta, dobrá spolupráce sester na oddělení s nutričními terapeutkami, vede vše ke zlepšení nutričního stavu pacienta. Optimální stav výživy a indikovaná umělá výživa v chirurgii ovlivňuje absolvování operace bez větších následků, napomáhá dobrému hojení operační rány, minimalizuje vznik časných i pozdních pooperačních komplikací a v neposlední řadě také přispívá k rychlejší rekonvalescenci. V případě nevratných následků operace pomáhá udržení vyhovujícího a dostatečného stavu výživy k jejich minimalizaci.


SOUHRN

V poslední době se dostává do popředí přehodnocení klasické předoperační přípravy, kde základním obecným principem bylo hladovění před výkonem s modifikací podle typu operace s ohledem na základní onemocnění. Nové postupy zahrnující například šetrnou anestezii a odlišné formy předoperační přípravy a pooperačního časování podávání výživy nejsou zatím obecně přijaté, ale s rozvojem například jednodenní chirurgie se čím dál více dostávají do povědomí.

SUMMARY

Recently the traditional methods of preoperative preparation, where fasting was a general principal, is being reevaluated. The new methods that include more patient fiendly anesthesia and different forms of preparation the patients for surgery as well as post-operative nutrition have not yet been officially agreed on but, wit the development of one day surgery procedures, they are getting more attention.


O autorovi: Marie Bauerová, Jarmila Kynčlová, Mgr. Alena Mottlová, FN u sv. Anny, Brno (marie.bauerova@fnusa.cz, jarmila.kynclova@fnusa.cz, alena.mottlova@fnusa.cz)

Ohodnoťte tento článek!