Experiment – co přineslo spontánní kreslení u slabozrakých dětí

Koncem školního roku 2006 proběhl v ZŠ a MŠ pro slabozraké děti v Plzni experiment, jehož se zúčastnilo 23 dětí. V článku chci seznámit s jeho výsledky a upozornit na možnosti, které nabízí metoda automatické kresby při výchově a vzdělávání takto handicapovaných dětí.

SUMMARY

At he end of school year 2006 there was an experiment done in grade school and kindergarten for visually impaired children in Plzen. There were 23 children participating in the study. In the article I would like to present the results of the study and show how the method of automatic drawing can help with education and teaching of these children. Pravidelné informace na http://www. ARTRELAX.net

Při experimentu, ve kterém jsme chtěli ukázat, že i slabozraké děti mohou plnohodnotně tvořit, jsme se zaměřili na rozvinutí schopnosti automaticky kreslit. Zájem dětí o nový způsob tvorby předčil očekávání. Zcela jednoduše jsme dětem vysvětlili princip automatické kresby a nabídli jim inspirativní kresby k dotváření, které jsou známy pod názvem Artrelax. Taktéž jsme využili relaxační hudbu.Přátelská atmosféra, která se během spontánní tvorby vytvořila, doslova rozplynula projevy některých hyperaktivních dětí, které by za jiných okolností neovládly své chování. A jakých bylo dosaženo výsledků?

Mateřská škola

Experimentu se zúčastnilo 11 dětí ve věku od 3 do 6 let a vytvořily 32 obrazů. Z toho 16 prací vzniklo za pomoci inspirativních kreseb, 10 byly zcela samostatné malby, čtyři kresby a tři obrazy zahrnovaly kresbu i malbu. Z celkového počtu vytvořily čtyři děti dva obrazy, čtyři děti tři obrazy a tři děti čtyři obrazy. Pokud děti pracovaly s předlohou, v zásadě dodržovaly předkreslené linie. Pracovaly převážně roztíratelnými barvami, malovaly prstem. Kresba pastelem byla zastoupena málo. Princip automatické tvorby pochopily všechny děti. Motivace vyprávěním pohádky o autu, které jede po silnici a tvoří jakoby čáry, je zaujala. Při vlastní práci byly spokojené a děti hyperaktivní se projevovaly výrazně klidněji než obvykle.

Příznivý vliv na vývoj

Závěrem můžeme konstatovat, že také u dětí slabozrakých má práce s automatickou kresbou a malbou příznivý vliv na jejich vývoj a lze předpokládat, že se při jejím častějším využití (navíc) podaří dříve rozvinout některé skryté tvůrčí schopnosti, děti lépe relaxují a rovněž budou naplněny jejich grafomotorické potřeby. Za úvahu stojí zapojení rodičů a sourozenců dětí do projektu Artrelax, který nachází své uplatnění ve školách i rodinách velmi rychle. Předpokládané výstavy automatické tvorby jistě brzy přesáhnou hranice našeho státu.

Základní škola

Do automatické tvorby se zapojilo dvanáct žáků -šest chlapů a šest dívek. Osm dětí bylo žáky 3. třídy, jeden žák navštěvoval 7. třídu a dvě žákyně byly z 8. třídy. Dvě děti byly nevidomé a jeden žák měl kombinované postižení. Děti vytvořily celkem 102 obrazů. Vzniklo: 58 samostatných automatických kreseb, 35 dotvořených inspirativních kreseb, 4 napodobené předlohy, 6 kreseb příběhů, 2 kresby kombinované s literární tvorbou, 18 spontánních kreseb v kombinaci s realistickým prvkem, 6 dotvořených vypalovaných předloh, 1 samostatná literární tvorba, 3 kresby rydlem, 1 dotvořená dírkovaná předloha a 8 černobílých samostatných automatických kreseb. Na závěr vytvořily děti společné obrazy na čtvrtku A3 a na tabuli.

Počet obrazů svědčí o mimořádném zájmu dětí o spontánní tvorbu. Během práce nebyly zaznamenány problémy s chováním, děti vzájemně komunikovaly, vymýšlely příběhy, spolupracovaly. Automatická kresba nikomu nečinila potíže, spíše podporovala fantazii a motivovala k osobitému projevu. Během práce ve skupině se projevily některé vlastnosti, s nimiž měl každý možnost se blíže seznámit a vyrovnat se s nimi.

Setkání s automatickou kresbou přineslo dětem radost a chuť pokračovat v novém způsobu tvoření i doma. Práce s projektem Artrelax, který pomáhá rozvíjet schopnost automaticky kreslit, jistě přinese další poznatky z uplatnění nových způsobů práce s dětmi. Jeho zařazení do vzdělávacího procesu bezpochyby uvítají pedagogové, rodiče a hlavně děti. Na www. artrelax.net lze využít dotazníky, a jejich prostřednictvím pomoci při přípravě příručky pro školy a veřejnost, která bude zaměřena na využití automatické tvorby ve výuce a vzdělávání.

Předpokládaný obsah příručky je následující *Obecné seznámení s principem a účelem automatické tvorby.* Souvislosti s moderním výtvarným uměním. Souvislosti s utvářením osobnosti a mezilidských vztahů.* Souvislosti se zdravým životním stylem.* Popis základního postupu při využití této metody v hodinách VV.* Příklady mnohých variant.* Možnosti využití metody mimo VV i mimo školu. Zkušenosti z našich i zahraničních škol.* Obrazová příloha (inspirativní kresby a ukázky výtvarných prací).

Osvojení techniky automatické kresby a pochopení jejího významu mnoha lidem ulehčí a zkvalitní život, neboť se tak snáze budou moci orientovat ve složitých situacích. Také proto můžeme doporučit častější setkávání rodičů a dětí s pedagogy, kteří jsou ochotni pomoci v začátcích rozvoje automatické tvorby, spontánní a intuitivní kresby.


Eva Suttnerová Starý Plzenec (suttnerova@artrelax.net)

Ohodnoťte tento článek!