Fyzické omezení pacienta na akutním psychiatrickém oddělení

Na akutní psychiatrické oddělení jsou přijímáni pacienti s akutní psychiatrickou poruchou. Tou je například stav, kdy pacient není schopen rozpoznat adekvátně realitu, v níž se vyskytuje, nebo není schopen ovládat své jednání. To může být způsobeno patologiemi, jako je paranoidní percepce, porucha vědomí, demence se ztrátou kognitivních funkcí nebo chorobná deprese vedoucí k sebevražednému jednání.


SOUHRN: Autorky článku se zabývají problematikou fyzického omezení u pacienta na akutním lůžkovém oddělení psychiatrické kliniky včetně ošetřovatelské péče. Součástí sdělení je i představení nových prostor kliniky, které jsou v provozu od února 2009.
Klíčová slova: fyzické omezení, psychiatrie, nedobrovolná hospitalizace

SUMMARY: The authors of the article address care of patients who are physically restrained at acute psychiatric unit. The article also introduces the new parts of the clinic which have been in use since February 2009.
Key words: physical restraints, psychiatry, involuntary hospitalization


Při přímém kontaktu s neklidným nemocným je třeba rychle a co nejpřesněji zhodnotit situaci. Nejviditelnější u akutních psychických poruch je motorický neklid. Zdravotník by se v tomto případě měl chovat k pacientovi jako ke každému jinému: pozdraví, představí se a vyzve nemocného, aby se posadil. Uklidnění toku myšlenek zároveň napomáhá také uklidnění motoriky. Neklidného jedince uklidňujeme vlídným hlasem a prvky porozumění: „Jestli vám dobře rozumím, tak vám nejvíce vadí…“, „Nedivím se, pojďme se dohodnout…“ Velmi důležitá je složka neverbální komunikace. Pacientovi nehledíme přímo do očí, upřený pohled může vzbudit úzkost nebo agresi. Pacient musí mít pocit volného prostoru a možnost úniku. Pokud je „zahnán do kouta“, může útočit právě jen kvůli tomuto pocitu.

Při příjmu hodnotíme vzhled pacienta (upravenost, zanedbanost), nápadnost ve vystupování, oblečení, poruchy a nápadnosti ve slovním projevu, obsah sdělení, rychlost a koherenci projevu, jeho logickou strukturu, navenek patrné projevy emotivity (sklíčenost, bezradnost, úzkost, agitovanost, zmatenost). V případě hluboké poruchy vědomí, kdy společenská konverzace nezabírá, je někdy nutné pacienta fyzicky omezit. K tomu jsou zapotřebí minimálně 4 osoby (jedna osoba na jednu končetinu), optimálně 5 osob, které po smluveném signálu neklidného agresivního pacienta koordinovaně imobilizují. V některých případech, kdy hrozí, že personál pacienta nezvládne vlastními silami, je vhodné přivolat k asistenci Policii ČR. Fyzické omezení by mělo proběhnout maximálně šetrně. Na našem příjmovém akutním oddělení používáme k imobilizaci nejen kurty staršího typu, tj. klasické na ruce a nohy (obr. 1), ale i modernější magnetické kurty (obr. 2), případně u silně agresivních jedinců kombinaci obojích. Někdy je zapotřebí použít k imobilizaci hrudníku i prostěradlo nebo hrudní pásy (obr. 3).

Fyzické omezení vždy indikuje lékař po předchozím zhodnocení tělesného a duševního stavu pacienta. Lékař musí rozhodnout o druhu a užití omezovacího prostředku a vysvětlí pacientovi důvod tohoto opatření. Vše musí zapsat do dekurzu s určením doby, po kterou má být omezení aplikováno, a naordinovat frekvenci kontrol klinického stavu nejdéle jednou za hodinu.
Fyzické omezení může být využito výhradně k zabránění neklidného a násilného chování, kterým pacient ohrožuje sebe nebo své okolí. Využívá se až po vyčerpání jiných možností a zásadou je, že nikdy nesmí být ordinováno pro případ potřeby s předstihem. Z medikace se u neklidných pacientů nejčastěji podávají intramuskulárně benzodiazepiny (např. Apaurin, Dormicum), při halucinacích či bludech neuroleptika (Haloperidol). Lze je kombinovat, není však vhodné použít více než dva preparáty.

Trvá-li fyzické omezení déle než 4 hodiny, je obnovení indikace lékařem provedeno po přehodnocení a přešetření stavu pacienta. Při déle trvajícím neklidu a nutnosti kurtování dbáme na naší klinice na prevenci tromboembolické nemoci (nasazení kompresivních punčoch). Mezi povinnosti personálu u fyzicky omezeného pacienta patří pravidelná kontrola pacienta a sledování stavu kůže končetin v okolí připevněných kurtů nejméně jednou za hodinu. Pacientovi nabízíme dostatečné množství tekutin. Samozřejmé je umožnění vyprazdňování (podložní mísa, močová láhev), hygienická péče, zajištění příjmu stravy a klidný verbální kontakt. U déletrvajícího kurtování je nezbytné dbát na prevenci dekubitů vypodložením predilekčních míst a použitím antidekubitních pomůcek.

Při každé kontrole nahmatáme pulz na končetinách s připevněnými kurty, změříme vitální funkce podle ordinace lékaře a zjistíme psychický stav. V ošetřovatelské dokumentaci provádíme zápisy o pozorování pacienta po celou dobu fyzického omezení.
Ošetřující lékař po ukončení fyzického omezení předkládá pacientovi souhlas s omezením k dodatečnému podpisu, případně je nezbytné přistoupit k ústavnímu léčení bez souhlasu nemocného.

Příjmový pokoj s připravenými magnetickými kurty v lůžku

Právní aspekty nedobrovolné hospitalizace

Nemocný s duševní poruchou si mnohdy není vědom její závažnosti, není k ní dostatečně kritický nebo se cítí duševně zdráv, a proto není za těchto okolností schopen sám dostatečně posoudit nezbytnost léčení a souhlasit s doporučenými léčebnými opatřeními. Bez souhlasu nemocného je možné přistoupit k nedobrovolné hospitalizaci (zákon č. 86/1992 Sb.) v případě, že osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sama sebe nebo své okolí, není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu vyžádat si její souhlas a jde-li o neodkladné výkony nutné k záchraně jejího života a zdraví.

Nedobrovolná hospitalizace představuje závažný zásah do práv pacienta, proto má zdravotnické zařízení povinnost oznámit nedobrovolné převzetí pacienta do 24 hodin soudu. Soud pak musí do 7 dnů od začátku hospitalizace rozhodnout o tom, zda k nedobrovolnému převzetí došlo v souladu se zákonem. V následné fázi soud do 3 měsíců rozhoduje na základě znaleckého posudku o tom, zda další držení pacienta ve zdravotnickém zařízení je přípustné, případně jak dlouhou dobu.
V řízení, ve kterém se soud zabývá otázkou, zda nedobrovolná hospitalizace probíhá v souladu se zákonem, musí být pacient zastoupen. Má právo na bezplatné zastoupení advokátem nebo si může zvolit jiného zástupce (např. rodinný příslušník, kamarád). O jeho právech jej soud musí poučit.

Fyzické omezení pacienta na
akutním psychiatrickém oddělení

Naše zkušenosti

Na našem psychiatrickém oddělení se přistupuje k pacientům vždy s úctou a respektem. Pacient je po odplynutí akutního stavu seznámen se všemi právy a povinnostmi, jmény všech zdravotníků, režimem na oddělení. Na ošetřovatelském procesu dále spolupracujeme nejen s pacientem, ale i jeho rodinnými příslušníky, kteří mají samozřejmě možnost návštěv. Od února 2009 pracujeme v nových prostorách Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, které zajišťují velký komfort a soukromí všem pacientům (pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením a sprchou), příjmový pokoj zajišťuje pacientovi dostatečné soukromí a díky prosklené pracovně sester neustálý kontakt s personálem. Pacienti se mohou pohybovat ve všech prostorách, aby se co nejvíce eliminoval pocit uzavření a oddělení od běžného života.


O autorovi: Mgr. Jitka Nepokojová, Blanka Nováková, Psychiatrická klinika, FN Hradec Králové (nepokojovajitka@seznam.cz)

Fyzické omezení pacienta na akutním psychiatrickém oddělení
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů