Fyzioterapeutická terapie pacienta v praxi i teorii

SOUHRN Příspěvek věnovaný fyzioterapeutickému vyšetření navazuje na článek Mobilizace klienta v domácím prostředí, a to na zdůraznění ucelenosti a komplexnosti péče v domácím prostředí, včetně doplnění teorie pro potřeby praxe.

SOUHRN Příspěvek věnovaný fyzioterapeutickému vyšetření navazuje na článek Mobilizace klienta v domácím prostředí, a to na zdůraznění ucelenosti a komplexnosti péče v domácím prostředí, včetně doplnění teorie pro potřeby praxe.

SUMMARY The article addresses physical examination in physiotherapy and it is a sequel to the article Mobilisation of client in home care. This article stresses the importance of wholeness and complexity of home care and provides theory that can be used in practice.

Pro vyšetření klienta J. R. jsem použil formulář, do kterého se zapisují poznatky o klientovi. Vyšetřoval a zhodnocoval jsem schopnosti pravé horní končetiny. Vyšetřoval jsem lopatku, rameno a ruku.Vstupním vyšetřením pana J. R. ze dne 14. června 2004 jsem usoudil, že největším problémem klienta zůstává nesnadná kontrola při činnostech vykazovaných pravou horní končetinou.

Navrhl jsem mu několik cvičebních jednotek, které by mohly alespoň částečně tuto problematiku ovlivnit.

Průběh terapie

Cvičební jednotka 1 Cíl cvičební jednotky: tonizace pravého ramene; stabilizace lopatky. Terapie: *ADL trénink obouvání* vleže na zádech bridging *péče o rameno a paži, aproximace a placing* změny polohy z lehu na zádech do sedu přes více postiženou stranu* aproximace, posilování extenzorů paže, rotace trupu

Kontroluji a odstraňuji chyby při cvičení. K nácviku obouvání jsem musel upravit šněrování, aby klient tuto činnost zvládl sám jednou rukou. S klientem jsem nacvičoval aktivní pohyb na lůžku z lehu do sedu přes postiženou stranu. Klient se přetočil k postižené straně, DK spustil přes okraj lůžka a zároveň se zvedal do sedu, přičemž ručkoval až do vzpřímení. Poté se vracel zpět do lehu na boku za současného používání flexorů a extenzorů horní končetiny.

Kontrolní vyšetření: Z vyšetření vyplývá, že problém klientovy paže přetrvává a jeho současným snažením je úchop a uvolnění úchopu. Proto jsem zařadil cvičení zaměřené na ovlivnění spastické paže. (Spastická paže narušuje rovnovážné reakce při všech pohybech těla. Překáží při každodenních činnostech.) Klientovi jsem vyrobil měkký oddělovač prstů z měkkého molitanu. Oddělovač prstů udržuje prsty roztažené, snižuje flekční spasticitu celé paže a zabraňuje vzniku otoků ruky. Dále jsem klientovi (rodině) poradil vyrobit podpažní válec. Válec se umístí do podpaží na postižené straně. Válec slouží jako dočasná podpora ramene, aby se zabránilo silnému a dlouhodobému napínání svalů a vazů ramenního kloubu. Slouží k zabránění poklesu postiženého ramene. Dne 16. 7. 2004 jsem klienta kontrolně vyšetřil a zařadil novou cvičební jednotku.

Cvičební jednotka 2 Cíl cvičební jednotky: obnovit funkci paže a ruky. Terapie: vsedě na vyšetřovacím stole (malé přenosné lehátko), zatěžování natažené horní končetiny. Klient pokračuje ve cvičení po mé konzultaci. Kontrolní vyšetření funkcí s následnou konzultací jeho současného stavu jsem provedl v září téhož roku. Klientova snaha se soustřeďuje na funkci ruky, která je stále nedostačující.

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán a jeho cíl

*redukovat flekční spasticitu paže* dosáhnout zdvižení paže bez bolesti* nácvik a obnova kontrolovaných pohybů* nácvik správného stereotypu chůze* používat kompenzační pomůcky (podkolenní váleček pod pravou dolní končetinu pro stimulaci flexorů kolena)* pro cvičení ve stoji doporučuji roztahovač prstů nohy.

Toto bylo pouze krátké obeznámení s možnostmi a postupy při terapii klientů v domácím prostředí. Tento příspěvek však není a ani nemůže být úplným a vyčerpávajícím pojednáním o dané problematice.

Doporučené kompenzační pomůcky používané v domácí péči

Chodítko je vhodné používat u klientů s poruchou rovnováhy. Například když trpí slabostí jedné nebo obou dolních končetin. Pro zajištění bezpečnosti pokládáme chodítko vždy na zem na všechny čtyři nohy najednou. Zadní nohy chodítka musejí být vždy vpředu – před patami klienta. Do chodítka klient vstupuje pouze napůl, aby nedošlo ke ztrátě rovnováhy směrem dozadu. Ke zlepšení stability přispěje náklon dopředu, a toto je nutné klientovi zdůraznit.

Berle – podpažní, francouzské mají stejné použití jako chodítko, ale klient musí udržet rovnováhu ve stoje. Důležité upozornění pro délku podpažní berle: Podpažní boční stabilizátory se mají opírat o laterální stranu hrudníku 3 cm pod axilou, rukojeť má sahat 3 cm nad proximální volární rýhu předloktí připažené horní končetiny tak vysoko, aby bylo předloktí flektované 30° při vertikálním postavení berle. Pro délku francouzské hole je důležité, aby proximální obvod předloketní opěrky sahal 3 cm pod olecranon. Rukojeť ruční opěrky má sahat 3 cm nad proximální volární rýhu předloktí tak, aby bylo předloktí flektované 30° v loketním kloubu.

Hůl používají klienti s poruchou rovnováhy, při slabosti jedné dolní končetiny a klienti, kteří nemohou jednu nohu zatěžovat plnou vahou. Délka vycházkové hole – horní okraj rukojeti má sahat 1 cm nad proximální volární rýhu předloktí připažené natažené končetiny. Kolečkové křeslo se používá u klientů, u kterých je obtížný přesun. Nemocniční polohovací lůžko umožní změnu stálé pozice, usnadní práci pečující osoby a napomůže hybnosti. Hrazdičku, která doplňuje polohovací lůžko, je vhodné používat jen, pokud klient potřebuje pomoci při pohybu na lůžku.

Závěsná páska se používá se při bolesti nebo luxaci ramenního kloubu, v případě nehybnosti horní končetiny pak zlepšuje celkovou hybnost těla. Kompenzační pomůcky jsou dále nástavce na lžíce, různé druhy podavačů. Často je nutná i úprava domácnosti. Odstraníme prahy, do koupelny dáme madla, do vany sedačky, nástavec na WC, používáme defekační křesla.

Fyzioterapeutické postupy používané v domácím prostředí

Polohování: Správným uložením nemocného zabráníme vzniku deformit, svalových kontraktur, omezenému pohybu v kloubech, vzniku dekubitů (proleženin). Pro zajištění bezpečné a správné polohy se užívají polštáře různých tvarů a výšek, sáčky s pískem, dlahy, bedničky, opěrné desky. Jedině správnou a účinnou metodou prevence je časté měnění tlaku na predilekční místa.

Pasivní pohyb: Je takový pohyb, který vykonává jiná osoba nebo přístroj za naprosté relaxace svalstva klienta. Pohyb se provádí s uvolněným svalstvem, pouze do pocitu bolesti a je prováděn za součastného tahu do délky. Účelem pasivního pohybu je: udržet nebo zvětšit kloubní pohyblivost, protáhnout zkrácené svaly, zabránit vzniku kontraktur.

Aktivní pohyb vykonává vlastní silou a vůlí nemocný. Při nácviku aktivních pohybů je důležitá správná fixace, aby nedocházelo k substitucím – náhradním pohybům, které nejsou žádoucí. Jakmile je možná aktivní hybnost, začínáme s aktivním cvičením. Zpočátku většinou s dopomocí, později samostatně s odlehčením, proti gravitaci a postupně přidáváme cvičení proti odporu.

Kondiční cvičení: U všech klientů se snažíme udržet stávající fyzický stav – pohyblivost kloubů, svalovou funkci, svalový tonus, správnou funkci vnitřních orgánů a nervosvalovou koordinaci. Kondičním cvičením se snažíme zabránit imobilizačnímu syndromu u ležících klientů. Léčebná tělesná výchova (LTV) vychází ze základů jednoduchých cviků. Postupně zařazujeme složitější a náročnější. Cviky jsou vybírány vzhledem k věku pacientů a podle typu jejich onemocnění.

Dechová gymnastika: Je součástí každého systému tělesného cvičení. Vertikalizace je podstatnou snahou fyzioterapie v domácí péči (nácvik sedu, stoje, chůze).

Měkké techniky: Zahrnují jemné a zároveň účinné metody, vhodné zejména k léčení kloubních potíží a problémů pohybového systému obecně. Měkké techniky obsahují především výborný systém manipulací a roztírání jednotlivých kloubů. Dále zahrnují i speciální masáž obličeje, krku a hlavy, úpravu dechu a mnoho dalších postupů.

Míčková facilitace je pomocná fyzioterapeutická metoda, která využívá účinku komprese akupunkturních bodů, stlačení tkání a jejich následné relaxace (to jinými slovy znamená uvolnění hladkého svalstva průdušek s následným nástupem vykašlávání).

Osvědčené metody a koncepty

Vojtova metoda – aktivační systém reflexní lokomoce Kabatova metoda – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) Metodika manželů Bobathových, Bobath koncept

LITERATURA
Ambler, Z.: Neurologie pro studenty lékarské fakulty. Praha. 2002. Bobathová, B.: Hemiplégia dospelých. Vyhodnotenie a liecba. Bratislava, Liecreh. 1999. Bobatjová, B.: Metodika v rehabilitaci. Bratislava, Liecreh. 1997. Rehabilitace po cévní mozkové príhode. Praha, Grada. 2004. Gúth, A. a kol.: Vyšetrovacie a liecebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava, Liecreh.1995. Haladová, E. a kol.: Lécebná telesná výchova. Institut pro další vzdelávání pracovníku ve zdravotnictví, Brno. 23.

AKTUÁLNĚ

STARÉ BRÝLE DO KOŠE NEPATŘÍ

Přes osmdesát let sbírají lionské kluby v USA, Kanadě a dalších zemích světa použité brýle, které jsou rozesílány potřebným lidem v rozvojových zemích. Jen od roku 1996, kdy projekt dostal punc oficiality, jich bylo shromážděno více než 37 milionů. Akce rozhodně není zbytečná. Recyklování jednoho párů brýlí je nesrovnatelně levnější než korekce slabého zraku. V mnoha rozvojových zemích se dokonce úhrada za pouhou prohlídku zraku rovná měsíčnímu výdělku. Lions Club má po celém světě již třináct oficiálních recyklačních center (Lions Eyeglass Recycling Centers), která se starají o vyčištění shromážděných brýlí a o jejich roztřídění, a připraví je k distribuci. Zájem je o všechny typy – sluneční i dioptrické. Jedna z možností, jak odevzdat své nepotřebné brýle, se nabízí 13. října letošního roku u příležitosti konání konference Diabetes v domácí péči, nové šance pro pacienty. Koná se v Karlových Varech a její organizátoři se spojili s místním Lions Club Diana. Informace lze získat v Asociaci domácí péče u paní Andrejkivové, tel.: 353 563 595, e-mail: andrejkiv@seznam.cz


DIABETES V DOMÁCÍ PÉČI

Termín konání: 13. října 2007 Pořadatel: Západočeský region agentur domácí péče Karlovy Vary, pod záštitou prezidentky ADP ČR Blanky Misconiové, hejtmana KK JUDr. Josefa Pavla, primátorky města Karlovy Vary JUDr. Veroniky Vlkové, ředitele OP VZP ČR ing. Jana Christopha a předsedkyně SPL MUDr. Jaroslavy Švandrlíkové Místo konání: Poštovní dvůr, Slovenská ul. 2, Karlovy Vary Kontakt: Vlasta Gasparovičová, tel. 353 563 595. Akce je určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, nutričním terapeutům, zdravotním laborantům, farmaceutickým laborantům, záchranářům, zdravotně-sociálním pracovníkům, rtg asistentům apod. Je registrovaná ADP ČR a u ČAS. Hodnocena je 3 kredity v systému vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. za pasivní účast, 15 kredity za aktivní účast a 10 kredity za spoluautorství.


Pert Andrejkiv, DiS. LADARA s. r. o. (Lásku dávám rád) Agentura domácí zdravotní péče Karlovy Vary

Ohodnoťte tento článek!