Geriatrické syndromy, péče o geriatrického pacienta/klienta

U geriatrických klientů se můžeme setkat s chorobami, které jsou v dětství a středním věku vzácné, a vzhledem k souvztažnosti ke geriatrické klientele jsou označovány jako geriatrické syndromy.


SOUHRN: Stáří a stárnutí je přirozenou součástí lidského života. Stárnutí není nerozlučně spojeno s nemocí a každé zdravotní postižení musíme u starých lidí chápat jako projev choroby. Článek je mj. věnován péči o geriatrické klienty v sociálních službách.
Klíčová slova: geriatrický pacient, geriatrické syndromy, komunitní péče, respitní péče, socioterapie

SUMMARY: Old age and aging are natural part of human life. Aging is not necessarily associated with diseases. Every health disability in old people has to be perceived as a sign of a disease. The article addresses the care of geriatric patients in social care facilities.
Key words: geriatric patient, geriatric syndromes, community care, respite care, sociotherapy


 

Etika versus týrání, zanedbávání seniorů

Ve většině případů se nejedná o jedno základní onemocnění, ale o více poruch, které způsobují celek obtíží a je nutno je řešit.

Rozdělení syndromů:

1. Somatické: poruchy chůze a pohyblivosti, závratě, nestabilita, pády, inkontinence moči a stolice, porucha regulace teploty, poruchy příjmu potravy.
2. Psychické: demence, deprese, delirium, poruchy chování, maladaptace.
3. Sociální: ztráta soběstačnosti, závislost na pomoci druhých, sociální izolace, týrání a zneužívání, dysfunkce rodiny.

Řešení těchto problémů spočívá:

* v optimalizaci geriatrického režimu a koordinaci komunitních služeb,
* v ovlivnění anorexie, úpravě nutričního stavu,
* v psychoterapeutické podpoře: vyloučení deprese, ovlivnění apatie a únavy,
* v odstranění noční insomnie,
* ve fyzioterapii, využití opěrných pomůcek, rekondičním programu (mobilita, stabilita),
* v ochraně důstojnosti.

Jedná se o individuální opatření pro konkrétního geriatrického pacienta/klienta. Nezbytnou součástí je zpětně vazebné ověřování léčebného efektu podle subjektivního hodnocení klienta. Pokud se efekt nedostaví, je třeba změnit postupy.

Naším hlavním úkolem v práci s geriatrickým klientem je:

* seznámit se s jeho potřebami,
* posoudit sílu a schopnost klienta,
* vytvořit optimální podmínky,
* pomoci rodině překonat komunikační obtíže.

Základem práce se starými lidmi je vytváření vztahu důvěry, jistoty a bezpečí, které patří k primárním potřebám starých lidí.
Domovy důchodců představují klasickou formu institucionální péče o seniory. Jde o trvalé ubytování, které nabízí široké spektrum služeb (programy aktivit, ošetřovatelská a rehabilitační péče apod.). Po přijetí do domova důchodců se sestavuje individuální plán péče, kde hlavní slovo má klient. V domovech se plánují a uvádějí do praxe různé aktivity (kulturní, společenské a vzdělávací programy).
Důležitou roli sehrává i psychosociální pomoc, která zahrnuje socioterapii, muzikoterapii, taneční terapii, canisterapii, trénování paměti. Důležitou součástí přístupu ke geriatrickým pacientům je také tzv. validace, která se opírá o toleranci, vcítění a empatické naslouchání. Uplatňuje se hlavně v práci se seniory s poruchami kognitivních funkcí (demence). Preterapie pak umožňuje navázat kontakt s klienty, kteří obtížně komunikují nebo nemohou komunikovat. Technikou je kontaktní reflexe. Reminiscence, tzn. práce se vzpomínkami, zlepšuje psychický, funkční a zdravotní stav klientů.
Nutno zdůraznit, že důraz je vždy kladen na individuální přístup ke klientovi.

Služby sociální péče poskytují pomoc k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti, zabezpečení základních životních potřeb, soustředí se na kvalitu života.
Pomoc geriatrickým klientům dále zajišťuje, podle výběru klienta a jeho stavu, pečovatelská služba, asistenční služba, osobní asistenti, respitní péče a domovy sociální péče.
Závěrem bych ráda vyzdvihla, že geriatrického klienta musíme brát jako celek, a ne se soustředit pouze na určitou chorobu. Na neobvyklé výkyvy chování má ve skutečnosti vliv více faktorů, které je vnímavý zdravotník při práci s geriatrickými pacienty schopen definovat a pracovat s nimi. Má tak možnost a potřebné znalosti/nástroje jak ve spolupráci s klientem překonat i případné „krizové situace“, kterým se v každodenní práci s geriatrickými pacienty bohužel nelze zcela vyhnout.


O autorovi: Lenka Piecková, Palata, Praha (ca047242@tiscali.cz)

Geriatrické syndromy, péče o geriatrického pacienta/klienta
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů