Geriatrický pacient a operace

K nejčastějším chirurgickým výkonům u starších pacientů patří operace žlučových cest, kýl, tračníku pro karcinom, cévní výkony, náhrady kloubů, osteosyntézy zlomenin. Právě u seniorů bývá rozhodování, zda pacienta podrobit operaci, velmi obtížné.


SOUHRN: Úmrtnost v souvislosti s chirurgickými výkony stoupá s věkem. Na pooperační úmrtnosti mají třikrát větší podíl interní příčiny než chirurgické. Nejčastější příčinou smrti je pneumonie, srdeční selhání, plicní embolie.
Klíčová slova: stáří, smrt, nemoc, riziko

SUMMARY: The mortality related to surgical procedures increases with age. Internal medicine causes have threefold share in postsurgical death than the surgical causes. The most common cause of death is pneumonia, heart failure and pulmonary embolism.
Key words: old age, death, disease, risk


 

Riziko smrti je obvykle velké a při získávání souhlasu s operací ho nelze podhodnocovat. Někdy může být operace odsouzena k nezdaru.

Fyziologie stárnutí

Respirační systém: Celková kapacita plic se snižuje až o 25 %, zhoršuje se výměna plynů a klesá PaO2. Dochází k úbytku svalové síly a plicní elasticity.
Srdce: Klesá ejekční frakce, zvyšuje se riziko němé ICHS a zhoršuje se autoregulace průtoku mozkem a ledvinami.
Ledviny: Snižuje se glomerulární filtrace, klesá produkce kreatininu (i za malým zvýšením kreatininu v séru se může skrývat významné poškození ledvin).
Trávicí ústrojí a metabolismus: Rychlost metabolismu se snižuje, častá je chronická malnutrice.
Imunitní odpověď: Reakce bílých krvinek na infekci se snižuje. Může být porušena centrální regulace teploty, proto infekce nemusí být provázeny významnějším zvýšením teploty.

Prevence pooperačních komplikací

Infekce: Profylaktické podávání ATB snižuje riziko infekce až o 45 %.
Výživa: Malnutrice je spojena se zvýšenou chirurgickou morbiditou i mortalitou starších osob.
Péče o močový systém: Retence moči, inkontinence a infekce v močových cestách patří k častým pooperačním komplikacím ve stáří.
Krátkodobá katetrizace – pro sledování diurézy. Delirium: Až u dvou třetin starších osob se po operaci rozvine delirium. Tito nemocní bývají déle hospitalizováni, mají více komplikací, zvýšenou úmrtnost.
Sklon k pooperační zmatenosti mají osoby v pokročilém věku, těžce nemocní a pacienti s vysokou konzumací alkoholu.

Podpůrnými faktory jsou metabolické poruchy, dehydratace, infekce, hypoxemie, odnětí alkoholu, retence moči, změna prostředí a různé léky (především opioidy).
Nevyhnutelnost této komplikace je nutno pečlivě vysvětlit příbuzným. Nástup deliria u pacienta po operaci je náhlý, často v noci. Tito nemocní mají zvýšené riziko srdeční zástavy a smrti.
Studie plánovaných operací u geriatrických pacientů ukazují, že u plných 40 % z nich se objevuje určitý stupeň pooperačního deliria.


O autorovi: Monika Hošková, DiS. ARO, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. (ajaxpes@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!