Hazardní hry a pracovní prostředí

Hazardní hry představují v ČR velký celospolečenský problém. Ve sdělení zmiňujeme, jak se hazardní hraní projevuje v pracovním prostředí a jaká má rizika. Nabízíme také možnosti, jak v tomto směru předcházet škodám.

Přesná data týkající se počtu patologických hráčů v České republice nejsou známa, naprostá většina těchto lidí se neléčí a studie zjišťující výskyt patologického hráčství v neklinické populaci nejsou k dispozici. V jedné z našich předcházejích prací (Nešpor a Csémy, 2005) jsme odhadli počet patologických hráčů u nás až na 100 000 osob.

Počet lidí, kteří nejsou patologickými hráči, ale mají s hazardní hrou problémy, může být přibližně 2–3krát vyšší, než říkají výše uvedená čísla. Od roku 2005 se situace nezlepšila, ale naopak vzrostla rozšířenost hazardních her a objem do nich vkládaných peněz. To přináší negativní důsledky ve zdravotní, sociální i ekonomické oblasti.

Rizika hazardních her v pracovním prostředí

Velká většina patologických hráčů je zaměstnaná, najdeme je mezi lékaři, učiteli, kolegy, nadřízenými, zákazníky nebo obchodními partnery. Některé profese jsou ve vztahu k návykovým nemocem rizikovější než jiné, a to se týká i problémů působených hazardem. K rizikovým faktorům patří např. stres, nedostatečný dohled nadřízených, velké částky peněz, které jsou snadno dostupné. Riziko také zvyšuje alkohol a jiné drogy v pracovním prostředí.

K velmi nebezpečným zaměstnáním patří i práce v hernách a kasinech (stres, interpersonální konflikty, ergonomická rizika, špatný vzduch a pasivní kouření, pocit fyzického ohrožení, hluk, směnný provoz, pocity odcizení). Poměrně často se setkáváme s problémy působenými hazardní hrou u profesionálních sportovců nebo podnikatelů. Problémy s hazardní hrou se ale mohou vyskytnout i u relativně bezpečných zaměstnání či u invalidních důchodců (Morasco a Petry, 2006). Na základě zahraničních pramenů (např. Connecticut, 2008) i vlastních zkušeností lze shrnout rizika a projevy hazardních her v pracovním prostředí následovně.

Projevy problémového hazardního hraní v pracovním prostředí:

– Žádosti o dřívější vyplacení zálohy, -tajnůstkářství, neochota hovořit o finančních záležitostech, – vybírání neplánovaných dnů dovolené, – kolísání nálad, podrážděnost, – konflikty hráče se spolupracovníky kvůli dluhům vůči nim, – ekonomická situace je horší, než by odpovídalo výši výdělku,- exekuce na plat,- návštěvy věřitelů na pracovišti nebo vzrušené telefonáty s nimi,- během pracovní doby navštěvuje webové stránky, které souvisejí s hazardní hrou,- zabývá se v pracovní době i dalšími materiály, které se týkají hazardu (např. sportovními výsledky),- nosí nebo používá symboly, které souvisejí s hazardem,- organizování sázek apod. na pracovišti nebo častý hovor o hazardu,- zaměstnavatel by také měl zbystřit pozornost, když zaměstnanec pracuje nepřiměřeně dlouho přesčas nebo když má jeden či více vedlejších pracovních poměrů.

Signalizuje to vyšší potřebu peněz a také vyšší riziko úrazů a chyb v práci. U patologických hráčů bývá nezdrženlivý vztah k práci častý, souvisí s jejich finanční situací a někdy i s osobnostními rysy.

Rizika problémového hazardního hraní v pracovním prostředí:

– Pozdní příchody a absence, nepřiměřeně dlouhé polední přestávky; nevysvětlí předčasné odchody nebo vzdálení se z práce, případně lže,- zhoršená kvalita práce, zneužívání služebního telefonu,- osobní nebo ukradené věci prodává v práci,- krade majetek zaměstnavatele a pokouší se ho prodat jinde; podle australské práce výdaje za hazardní hru v určité oblasti pozitivně korelují s kriminalitou (Wheeler a spol., 2008); mezi hazardní hrou a kriminalitou existuje příčinná souvislost, trestná činnost těchto pachatelů je vyšší, než by odpovídalo jejich osobnostním charakteristikám (Meyer a Stadler, 1999),- dopouští se zpronevěr a podvodů; používá peníze zaměstnavatele k hazardní hře,- u patologického hráče existuje i vyšší riziko korupce, – vyšší riziko úrazů v důsledku vyčerpání,- horší komunikace (lže, mlží, vyhýbá se komunikaci, hraje komunikační hry),- je zde vyšší riziko souběžného zneužívání alkoholu nebo jiných drog.

Prevence a krátká intervence

Problém s hazardní hrou v pracovním prostředí může být stejně závažný nebo i závažnější než s alkoholem či drogami. Zaměstnavatel by si měl pozorně chránit sebe i své zaměstnance. Problémům působeným hazardem je lépe předcházet. Lze doporučit následující:

– O nebezpečí patologického hráčství a jeho projevech zejména v rizikových zaměstnáních by měli být pracovníci informováni, aby dokázali problém včas rozpoznat u spoluzaměstnance nebo podřízeného, – zaměstnavatel by neměl tolerovat, a tím méně podporovat jakékoli hazardní hry na pracovišti,- pracovní internet ani telefon by neměly být zaměstnanci zneužívány k hazardu, – přístup k penězům zaměstnatele a dalším cennostem by měl být náležitě zabezpečen,- jestliže někdo problémově hazardně hraje nebo hrál, neměl by mít volný přístup k prostředkům patřícím zaměstnavateli; neměly by mu být také svěřovány úkoly, při kterých hrozí neúměrné riziko zpronevěry, krádeže nebo podvodu,- patologické hráčství jako rizikový činitel je třeba brát v úvahu i v rámci vstupních prohlídek u některých profesí (např. ozbrojené síly, profese, kde se pohybují velké finanční částky apod.),- prevence problémů působených hazardní hrou se prolíná a potencuje s prevencí škod působených alkoholem v pracovním prostředí (např. Nešpor, 2008),- lze také doporučit prevenci profesionálního stresu (např. nácvik relaxačních technik, dovednosti rozhodování, plánování času, vhodné pohybové aktivity),- ve výhodě je zaměstnavatel, který dokáže problém s hazardní hrou u zaměstnance včas rozpoznat a intervenovat; jestliže hazard působí zaměstnanci pracovní problémy, může zaměstnavatel podmínit trvání pracovního poměru náležitou léčbou a abstinencí od hazardní hry; iformace o tom, kam se obrátit o pomoc, lze získat na některé z místních linek telefonické pomoci nebo v místní ambulanci pro léčbu návykových nemocí (někde se tato zařízení jmenují AT poradny),- jestliže má majitel firmy problém s hazardní hrou a řádně se neléčí, zaměstnanci by se měli připravit na komplikace a uvažovat o změně místa – finanční krize a krachy bývají v takovém případě časté; velká obezřetnost je namístě i v případě problémového hazardního hraní u společníka nebo obchodního partnera.

Poznámky k léčbě

Doporučuje se kombinovat profesionální pomoc a svépomoc, tj. svépomocné příručky a účast v organizaci Anonymní alkoholici, i když se nejedná o souběžný alkoholový problém, podobná organizace Anonymní hráči je totiž mnohem méně rozšířena. Profesionální léčba může posilovat motivaci, nabízet kognitivně-behaviorální psychoterapii a poradenství, desenzitizaci ve fantazii (nahrávka je volně na www.drnespor.eu), nácvik rozhodování a sociálních dovedností, rodinnou terapii. Lze použít i léky, které mírní craving (bažení) po hazardní hře, nejčastěji se podávají antidepresiva, a to i u pacientů bez známek deprese. Další informace najdou zájemci v knize Už jsem prohrál dost (Nešpor, 2006), zdarma ke stažení na adrese www.drnespor.eu.

Literatura
Connecticut Council on Problem Gambling. Gambling and workplace www.ccpg.org/audiences/workplace.html;Criminal Behavior Associated with Pathological Gambling. accessed 10. 6. 08
Gambling problems and health functioning in individuals receiving disability. Morasco, B. J., Petry, N. M. Disabil Rehabil., 2006; 28(10): 619–23.
Criminal Behavior Associated with Pathological Gambling. Meyer, G., Stadler, M. A Journal of Gambling Studies. 1999, 15(1): 29–43.
Už jsem prohrál dost. Nešpor,K Praha, Sportpropag, 2006, s. 130.
Škody působené alkoholem a jejich prevence. Nešpor, K.: České pracovní lékařství, 2008, 6(1): 17–21.
The
influence of gaming expenditure on crime rates in South Australia: a local area empirical investigation.
Wheeler, S. A., Round, D. K., Sarre, R., O'Neil, M. J Gambl Stud., 2008, 24(1): 1–12.
Kolik je v České republice patologických hráčů. Nešpor, K., Csémy, L. Čas. lék. čes. 144, 2005, 10, s. 706–707.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., Andrea Scheansová, Ph. D. Psychiatrická léčebna Bohnice (nespor.k@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!