Hematoonkologie

Sesterská diagnóza pacienta po nepříbuzenské transplantaci kostní dřeně

Kazuistika

(Ošetřovatelská péče podle Gordonové)

Seznámení s problematikou onemocnění

Pacient má za sebou alogenní nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně a poměrně dlouhé, nejisté období, kdy se kromě léčby cytostatiky hledal dárce kostní dřeně. Po téměř deseti letech, v kritické situaci, se v zahraničním registru našel vhodný dárce. Po masivní chemoterapii a následné transplantaci kostní dřeně byl pacient propuštěn z transplantační jednotky. Po krátkém pobytu v domácím prostředí se vrátil na lůžkovou část hematologicko-onkologického oddělení pro pancytopenii při nedostatečné funkci štěpu, vyžadující substituci.

Popis celkového stavu pacienta

31letý pacient pracoval jako lakýrník. V současné době je v invalidním důchodu. Před tímto onemocněním vážněji nestonal, prodělal jen běžná dětská onemocnění. Nikdy nekouřil, alkohol a černou kávu pil pouze příležitostně. Výživa a hydratace jsou přiměřené, bez krvácivých projevů na kůži a sliznici. Prodělal léčbu chronické myeloidní leukémie, která byla diagnostikována v roce 1987. Je po alogenní transplantaci kostní dřeně (v dubnu 1997), nyní přijat pro pancytopenii, způsobenou nedostatečnou funkcí štěpu. Komplikací je vznik steroidního diabetu, vyžadujícího změnu stravovacích návyků a dočasnou léčbu inzulínem. Další prognóza je velmi nejistá. V současné době je pacient bez výraznějších subjektivních problémů. Vzhledem ke snížené imunitě, která je podmíněna podáváním léků a velmi nízkými hodnotami krevního obrazu, je umístěn na jednolůžkovém pokoji s reverzní izolací.

Vnímání zdraví, snaha o udržení zdraví

Pacient je seznámen se základním onemocněním již od roku 1987. Pro zvýšenou možnost vzniku infekčních komplikací dodržuje preventivně různá opatření, se kterými byl seznámen, dobře jim rozumí a velmi dobře spolupracuje. Aktivně se zajímá o svůj zdravotní stav a o výsledky vyšetření. Důležité je pro něj respektování jeho soukromí a možnost neomezených návštěv manželky, procházek po chodbě oddělení a osobní kontakt s dětmi.

Výživa, metabolizmus

Pacient má odpovídající výživu a je přiměřeně hydratován. Doma žádnou dietu nedodržoval, stravoval se pravidelně a kvalitně, díky manželce, která je v současné době na mateřské dovolené. Je seznámen s příčinou vzniku steroidního diabetu a s pravidly dietního stravování. Všemu velmi dobře rozumí. V současné době má mírně sníženou chuť k jídlu, způsobenou nedostatkem pohybu a zřejmě i psychickým vypětím. V ústech má malé defekty, které jsou velmi citlivé a znesnadňují rozmělňování stravy. Pacient je dostatečně zavodňován infúzní terapií, proto nemusí striktně dodržovat pitný režim. Může pít podle chuti, má rád ovocné čaje.

Vylučování

Na stolici chodí pravidelně 1krát denně, nepotřebuje žádná projímadla. Močí přiměřené, bez problémů, nadměrně se nepotí.

Aktivita, cvičení

Z minulé léčby přetrvává zvýšená únava, způsobená nízkými hodnotami v krevním obraze. O hygienu pečuje samostatně a velmi pečlivě. Denně cvičí podle pokynů rehabilitační sestry. Pohyb vítá, scházejí mu procházky, na které chodil doma s dětmi. Jinak odpovídá pasivně, hodně čte, sleduje televizi, má zájem o své okolí a těší se na návštěvy rodiny.

Spánek, odpočinek

Spánek není narušen, před usnutím je zvyklý sledovat televizi. Na pokoji je sám, má klid, na jaký je zvyklý. Udává zvýšenou spavost.

Vnímání, poznávání

Smyslové vnímání je přiměřené, má jen mírně změněnou chuť po ošetření defektu v dutině ústní. Pobyt na uzavřeném pokoji se mu zdá monotónní. Občas trpí bolestí hlavy, ale snaží se to zvládnout bez léků. Všem nutným nemocničním omezením se ochotně podrobuje, protože se velmi těší domů. Je spíše mlčenlivý, ale do rozhovoru se zapojuje ochotně a má velmi vtipné přípomínky k životu okolo nás.

Sebepojetí, sebeúcta

Pacient působí jako vyrovnaný člověk. Přes svůj zdravotní stav je velmi optimistický, má velkou vůli udělat vše pro to, aby se uzdravil. Má starost o rodinu a o její další existenci. Přiznává, že má obavy, jak vše dopadne.

Mezilidské vztahy

Bydlí s manželkou a dvěma malými dětmi, k nimž má hezký vztah. Rodina ho smí často navštěvovat a mohou si telefonovat, což velmi vítá. Manželka se snaží vše za jeho nepřítomnosti zvládat sama. Pacient si zvykl v poslední době žít v určité společenské izolaci, proto mu pobyt v nemocnici nečiní vážnější problémy. K ošetřujícímu personálu má důvěru a dobrý vztah.

Sexualita, reprodukční schopnost

Před onemocněním bez problémů. V průběhu léčby cytostatiky vždy impotence. V období rekonvalescence se potence vrací. Jeho dvě děti jsou zcela zdravé.

Stres, zátěžové situace, jejich zvládání

Žije v neustálém napětí, jak dopadne léčba, kterou podstoupil před několika měsíci. V tomto období je mu velkou oporou manželka i děti.

Víra, přesvědčení

Pacient je bez náboženského vyznání. Je pro něj velmi důležitá rodina, jeho největším přáním je, aby se dostavily co nejdříve dobré výsledky léčby. Podrobuje tomu veškerou svou činnost.

Ošetřovatelské diagnózy, problémy

možnost vzniku infekce

potenciální možnost poranění

změny na sliznici v dutině ústní

potenciální poškození kožní identity

možné změny tělesné teploty

změna stravovacích návyků

potenciální porucha vyprazdňování – obstipace

únava

nedostatek aktivity ve volném čase

potenciální porucha spánkového rytmu

potenciální změna pocitu tělesné pohody – bolest

úzkost

porucha plnění rolí

změna rodičovských funkcí

sexuální dispozice

zvládnutí situace rodinou

problém víry neexistuje

Ošetřovatelský plán

Zhodnocení efektu poskytnuté péče

Pacient velmi dobře chápe jednotlivé body ošetřovatelského plánu a souhlasí s nimi. Spolupráce s ním je velmi dobrá. Pacient je do současné chvíle bez známek infekce, bez poranění, defekty v dutině ústní jsou téměř zhojeny, zásadám změny stravování velmi dobře rozumí, porucha vyprazdňování nenastala díky včasné rehabilitaci a správnému složení stravy. Bohužel přetrvává problém úzkosti, který se nepodařilo přes veškerou snahu odstranit, protože prognóza onemocnění je stále velmi nejistá. Vše svědčí však o silné osobnosti s přirozenou inteligencí, pacient velmi dobře chápe důvod všech svých zdravotních problémů. Jeho pozitivní přístup k léčbě svědčí o pacientově vůli uzdravit se a o velké důvěře vůči zdravotnickému personálu.

n

Ohodnoťte tento článek!