Herní terapie v nemocnicích

Hra je důležitou součástí života dítěte. V nemocničním prostředí tato potřeba mnohdy není dostatečně uspokojována, což může vést k pasivitě, demotivaci a také k ovlivnění vývoje dítěte. Herní terapie, a především práce herního specialisty, tomu pomáhá předcházet.
Klíčová slova: dítě, hospitalizace, hra, herní terapie

SUMMARY A play is an important part of the child’s life. In the hospital environment this need is often not satisfactorily met. This can lead to passivity, demotivation, and it can negatively influence the child’s development. Play therapy and the work of a play therapist can prevent the mentioned problems. Key words: child, hospitalization, play, play therapy

Herní terapie zpříjemňuje a ulehčuje dětem pobyt v nemocnici. Náplní práce herního specialisty je vytvářet herní aktivity, organizovat zábavné programy, vhodnou formou seznámit dítě s onemocněním a pomoci mu se s ním vyrovnat.

Herní terapie by v dnešní době měla být nedílnou součástí péče o dětské pacienty v každé nemocnici. Bohužel v našich nemocnicích stále ještě není dostatečně rozšířena. Přestože se do českých nemocnic začala zavádět již v roce 1993, v roce 2001 bylo evidováno na 122 dětských nemocnic pouhých 20 herních terapeutů. Navíc se většinou nejedná ani o pracovníky specializované a vyškolené pro zmíněné povolání. Situace je dána také tím, že u nás doposud není pro tuto činnost možnost plnohodnotného kvalifikačního studia. Zájemci o práci herního terapeuta se proto musí spokojit s kurzy či semináři zaměřenými na tuto problematiku nebo mohou navštěvovat certifikovaný program Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči na Univerzitě Karlově v Praze.

„Hra je spontánní, vysoce motivovaná a radostná činnost, která je nutná pro normální vývoj každého dítěte. Je důležitým faktorem v oblasti sociálního, rozumového a citového růstu jedince. Prostřednictvím hry se děti učí, vyvíjejí a postupně začínají chápat svět, ve kterém žijí.“ (Sedlářová, P., s. 145, 2008)

Vznik herní terapie

Miloš Valenta, autor knihy Herní specialista, která byla vydána v Olomouci roku 2001, uvádí, že děti, které jsou hospitalizovány, ztrácejí zájem o hru. Nedokážou si hrát samy, stávají se pasivními a může být ohrožen jejich zdravý vývoj. Pokud si ovšem s dětmi hrál dospělý, hrály si rády a cítily se dobře. Tento poznatek vedl v 60. letech 19. století ve Velké Británii ke vzniku nové profese – profese herního specialisty. První herní terapeuti ve Velké Británii začali na dětských odděleních působit v roce 1963 a první kurz pro herní terapeuty byl ve Velké Británii otevřen roku 1973. O dva roky později byla založena Národní asociace nemocničních herních pracovníků (1975). U nás se herní terapeuti a všichni, kdo se zajímají o tuto činnost, mohou sdružovat v občanském sdružení Společnost pro herní práci s dětmi v nemocnici.

Cíle a úkoly herní terapie

1. Herní terapeut pomáhá dítěti odreagovat se a zapomenout na trápení. Hra zlepšuje náladu dítěte a tím se zlepšuje i jeho psychický stav. Fyzická stránka a psychická stránka osobnosti jsou úzce spjaty a navzájem se ovlivňují. Proto, pokud se dítě cítí v psychické pohodě, v mnoha případech uzdravování probíhá rychleji.
2. Herní terapeut funguje také jako prostředník v komunikaci s ostatním zdravotnickým personálem. Při hře se děti cítí uvolněně a herního terapeuta berou jako kamaráda, kterému důvěřují. Proto mu mnohdy svěří věci, které by sestře nebo lékaři nikdy neřekly. Tyto informace mohou ovlivnit léčbu i ošetřovatelskou péči.
3. Úkolem herního terapeuta je také pomoci dítěti porozumět onemocnění a smířit se s ním. Podporuje ho, dodává mu odvahu a sílu nemoc překonat.

Projekt herní terapie

V Krajské nemocnici T. Bati, a. s., ve Zlíně byl v listopadu roku 2009 zahájen projekt zaměřený na herní terapii dětí hospitalizovaných na dětském oddělení. Projekt funguje pod názvem Podpora tvůrčích činností studentů prostřednictvím herní terapie a účastní se ho studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zejména studenti Fakulty humanitních studií. Projekt organizačně zabezpečuje Ústav aplikovaných společenských věd Institutu zdravotnických studií Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením hlavní řešitelky projektu Mgr. Zlatici Dorkové, Ph. D.
Terapie probíhá 1–2krát týdně, eventuálně podle potřeby dětského oddělení, a účastní se jí 1–3 dobrovolníci pod vedením odborných garantů projektu. Studenti – dobrovolníci – jsou převlečeni do kostýmů klaunů, včetně charakteristického líčení a klaunského nosu. Převlek jako takový sám o sobě navozuje u dětí dobrou náladu a úsměv, což je pro herní terapii velmi důležité.

Průběh terapie

Průběh samotné herní terapie se předem nedá přesně naplánovat, je nutné přizpůsobit ji každému dítěti a jeho individuálním potřebám. Zdravotní klauni mají k dispozici nejrůznější pomůcky, jako jsou maňásci, loutky, ale také množství výtvarných pomůcek nebo dětských knížek. Díky všem těmto pomůckám je mnohem jednodušší navázat s dětmi kontakt. Her je nepřeberná řada, záleží na cíli hry, kterého chceme dosáhnout. Například pomocí tzv. řízené hry děti dokážou lépe pochopit své onemocnění a co se s nimi v nemocnici bude dít. Naopak volná hra slouží k odreagování. Přináší dětem potěšení a radost. Děti na přítomnost zdravotních klaunů reagují velmi pozitivně a za každou jejich návštěvu jsou vděčné. Tím je cíl projektu v podstatě splněn a dětský úsměv je odměnou všem, kteří jsou do projektu zapojeni.


O autorovi: Pavla Strouhalová, FHS – Institut zdravotnických studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Herní terapie v nemocnicích
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů