Historie a současnost protetické stomatologie

Článek je věnován historii vývoje protetické stomatologie, její náplni a cílům. Nedílnou součástí je také práce sestry v protetické zubní ambulanci.

SUMMARY

This article is dedicated to the history of prosthetics development, its contents aims. The integral part is also the nurse is work in the prosthetics office. Literatura Krňoulová, J., Hubálková, H.: Fixní zubní náhrady. 1. vydání, Praha, Nakladatelství Quintessenz 2002. 13-19 s. Voldřich, M., Mareš, J., Adam, M.: Umělé zubní náhrady. 1. vydání, Praha 1, Státní zdravotnické nakladatelství 1962. 15-17 s.

Obtíže pramenící z poškození nebo z onemocnění chrupu měl již člověk v dobách svého nejranějšího vývoje. Nejstarší známé protetické práce jsou výrobky Féničanů (Sýrie) – 2000 let př. n. l. Zhotovovali dlahy z ryzího zlata a lidských zubů. Také Etruskové (Itálie) – 750 let př. n. l. – byli vynikající řemeslníci a zhotovovali zubní náhrady z lidských nebo zvířecích zubů. Protetická stomatologie společně se záchovnou a chirurgickou stomatologií tvoří základ celé stomatologie. Na rozdíl od těchto dvou oborů má specifický úkol, kterým je komplexní rehabilitace orofaciálního (obličejového) systému. To znamená zlepšení nebo obnovu funkce mastikační (žvýkací), fonační a estetické, v širším smyslu také funkce psychologické a společenské.

Základní úlohou systému je:

Mastikace: příjem potravy. Jedná se o funkci mechanickou, kdy chrup společně s obličejovým skeletem, žvýkacími svaly a temporomandibulárními (čelistními) klouby zajišťuje rozmělnění potravy a smíšení se slinnou amylázou. Fonace: doplnění chybějících zubů a obnovení morfologie dutiny ústní umožní správnou výslovnost. Při porušených morfologických poměrech se setkáváme s dyslalií (poruchou výslovnosti). Estetická funkce: je z pohledu pacienta na předním místě v porovnání s ostatními funkcemi. Harmonicky uspořádaný chrup, estetický úsměv a příjemný vzhled obličeje úzce souvisí se sebevědomím každého člověka. Disharmonie může vést k poruše psychiky, případně až k psychiatrické diagnóze. Psychologické hledisko: ztráta zubů nebo celého chrupu je často pacienty považována za příznak stáří. Také z tohoto důvodu je předcházení předčasným ztrátám zubů a jejich rychlé protetické nahrazení velmi důležité. Stomatologická protetika má úlohu léčebnou a preventivní.

Prevence zaujímá v této oblasti prvořadou úlohu. Stomatologická protetika je z tohoto pohledu zapojena až do prevence sekundární a terciální, kde svým terapeutickým účinkem zubních náhrad usiluje o předcházení vzniku dalších nebo prohlubování stávajících problémů. Včasnou a indikovanou protetickou náhradou předejdeme sklonům a posunům zbývajících zubů, jejich přetěžování, poruše okluzní roviny, změně mezičelistních vztahů a s tím úzce souvisejícím možným vznikem poruch funkce temporomandibulárního kloubu a dalších obtíží (např. problémy s rozmělňováním potravy).

Hlavní náplň stomatologické protetiky

Hlavní náplní je náhrada ztracených zubů, přilehlých alveolárních výběžků, doplnění chybějících měkkých a tvrdých tkání orofaciální soustavy. Příčiny těchto ztrát mohou být různé – nejčastěji se jedná o ztrátu zubů následkem extrakcí nebo úrazů, stavy vzniklé fyziologickými pochody při stárnutí organismu a ztráty zubů v důsledku nedostatečné hygieny dutiny ústní s dg. parodontitis (zánět dásní). Menší skupinu tvoří nemocní s diagnózami chorob, které ve svých důsledcích mohou vést k předčasné ztrátě chrupu, např. u diabetes mellitus. Zvláštní skupinu tvoří nemocní s onkologickou diagnózou, u kterých je po komplexní léčbě chirurgické a chemoterapii nezbytné rychle rehabilitovat situaci k zajištění funkční a estetické stránky. Rehabilitační pomůcky a rekonstrukční náhrady se zhotovují nemocným s vrozenými malformacemi a při poúrazové terapii.

Stomatologická protetika používá k nahrazení měkkých a tvrdých tkání orofaciální oblasti materiály organického i anorganického původu. Jsou to zejména dentální slitiny, keramika, plastické hmoty a jejich kombinace.

Zubní náhrada a její design musí zohledňovat morfologické poměry orofaciální oblasti, náhrada by měla být integrována tak, aby ladila s celkovým výrazem obličeje, a současně musí splňovat vysoké požadavky pacienta i ošetřujícího lékaře na estetiku. Při plánování optimálního protetického ošetření a zhotovení plně funkčně a esteticky vyhovující náhrady se stomatolog musí detailně seznámit s individuálním celkovým stavem pacienta a zhodnotit lokální podmínky a další okolnosti. Jedná se o místní poměry, věk pacienta, ekonomické podmínky, sociální vlivy a vztah mezi lékařem a pacientem. Spokojený pacient je pro ošetřujícího lékaře nejlepší vizitkou.

Stomatologické protézy:– Fixní jsou pevně nacementovány (připevněny) na zubech, zubních kořenech nebo na dentálních implantátech – korunkové a můstkové konstrukce.- Snímatelné jsou v ústech volně nasazeny a pacient je může sám nasazovat a vyjímat. – Kombinované jsou kombinací obou předchozích skupin a společně vytvářejí jeden funkční celek.

Pro zhotovení náhrady je nutné, aby měl zubní technik kompletní přehled o zubním oblouku, který je rekonstruován, antagonální (protilehlé) čelisti a statickém i dynamickém vztahu kontaktujících zubních plošek.

K dalšímu zpracování předáváme: – otisk situace čelisti, kde provádíme náhradu zubů,- otisk antagonální čelisti,- otisk okluzní, který určuje vzájemnou polohu horní a dolní čelisti.

Pro kvalitní otiskování je důležité kromě vlastních otiskovacích materiálů i správný výběr otiskovacích lžic. Otiskovací hmoty při procesu tuhnutí i po něm zpravidla mění svůj objem. Vlastní příprava otiskovací hmoty je velmi důležitá, zejména pokud jde o dodržení mísicího poměru a doporučeného času míchání. Nedodržení technologického postupu může vážně ohrozit přesnost vlastního otisku.

Sestra v protetické zubní ordinaci

Sestra kromě běžné dezinfekce povrchů, křesla a plivátka chystá sterilní nástroje, vrtáčky, kalíšky, savky, ředí dezinfekční prostředky na dekontaminaci nástrojů a dezinfekci otisků. Zajišťuje administrativu, připraví karty pacientů, rentgenové snímky. Na počítači vytiskne plánovaný rozpočet a příkaz do laboratoře. Ze zubní laboratoře sestra přinese všechny protetické práce pro daný ordinační den, a to jak fixní, tak i snímatelné, nebo jejich jednotlivé fáze ke zkoušce (např. individuální lžičky, voskové šablony, zkoušky artikulace, kovové konstrukce). Připravuje lékaři potřebné pomůcky a nástroje k danému výkonu, sterilní otiskovací lžíce a otiskovací materiály, u kterých přesně dodržuje míchací poměr a čas míchání.

Sestra vždy posadí pacienta a připraví k danému výkonu (přiloží roušku na jedno použití, která chrání pacienta před potřísněním). Informuje pacienta o jednotlivých fázích ošetření, uklidňuje ho a radí mu, jak např. správně dýchat, aby se eliminoval dávivý reflex. Jedním z důležitých úkolů sestry je vytvořit klidné a příjemné prostředí, aby zabránila zbytečnému strachu, který má většina pacientů.

Sestra také provádí dezinfekci otisků vložením do správně naředěného dezinfekčního roztoku, vhodného pro otiskovací hmoty (což je důležité pro odstranění zbytků slin a krve a tím snížení rizika přenosu infekčních onemocnění pracovníků laboratoře). Doba expozice by neměla přesáhnout 5 minut, aby nedošlo ke změně objemu otisku. Po vyjmutí z dezinfekce sestra pečlivě omyje otisk pod tekoucí vodou.

Před transportem otisků sestra dbá na jejich správné uložení do dostatečně velké a deformaci odolné přenosky určené na přenos alginátového otisku (otiskovací hmota). Otisky nevrství na sebe pro nebezpečí makroskopické deformace. Transport do zubní laboratoře provádí sestra podle časových údajů výrobce otiskovací hmoty, např. u alginátů nejpozději do 30 minut od sejmutí otisků. Lékař a sestra spolupracují s laboratoří, domlouvají výběr barvy. Ta musí být přizpůsobena pacientovým zubům nebo stávající náhradě. Pacient by měl o barvě vždy spolurozhodovat.

Sestra spolupracuje s lékařem také při instruktáži pacienta, jak pečovat o fixní náhradu. Zde je důležitá jak orální hygiena, tak flosování (čistění mezizubních prostor) u korunek a mezičlenů. U snímatelných náhrad jejich čistění a fixace (lepení) při vyjmutí uchovávání ve sklenici s vodou, která obsahuje speciální čisticí tablety, které lze zakoupit v lékárně. Sestra objednává pacienta k dalšímu ošetření, vyúčtovává odevzdané protetické práce. Dále provádí úklid použitých nástrojů, křesla, plivátka a nástroje ukládá do dezinfekčních roztoků určených na dekontaminaci před sterilizací. Dodržuje BOZP a hygienicko-epidemiologický režim a také průběžně třídí odpad určený k likvidaci.

Závěr

Zhotovení protetických náhrad je založeno na týmové práci stomatologické ordinace a stomatologické laboratoře. Úspěch je podmíněn nejen vysokou odborností, zručností a technickým vybavením obou pracovišť, ale i schopností aktivní a účelné spolupráce lékaře, sestry a zubního technika. Nekvalitní práce kohokoli z výše uvedeného týmu může výslednou protetickou práci zcela znehodnotit.


Hana Křížová, RS, Stomatologická klinika, FN u sv. Anny, Brno (hana.krizova@fnusa.cz

Ohodnoťte tento článek!