Hlavní téma: Diabetologie

Edukace diabetiků v podiatrické ambulanci

Edukace je definována jako výchova pacienta k samostatné péči o jeho zdravotní stav a zlepšení spolupráce se zdravotním týmem. Proto je ji nutno brát jako nedílnou součást léčby nemocného s diabetem.

Podle Světové zdravotnické organizace je edukace základní kámen terapie diabetu, nezbytný k začlenění diabetika do společnosti. Účinně prováděná by měla vést k zlepšení zdravotního stavu, předcházet akutním komplikacím, snižovat rizika pozdních komplikací a zlepšovat psychický stav. Dále by měla zvýšit znalosti pacientů, zlepšit praktické dovednosti (samostatnou kontrolu – měření glykémií, glykosurie, hmotnosti, TK), naučit uplatňovat znalosti a dovednosti dlouhodobě, nejen bezprostředně po edukaci či před kontrolou u lékaře.

V Institutu Klinické a experimentální medicíny na klinice diabetologie a v diabetologické ambulanci pracují pod vedením lékaře diabetologa dvě edukační sestry, diabetologická a dietní, obě vzájemně zastupitelné. Nejvíce provádíme individuální edukaci hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Ti se k nám nejčastěji dostávají na žádost lékaře, většinou proto, že jsou dekompenzováni. Jsme však zvány i na jiná oddělení nemocnice. S lékařem probereme zdravotní stav pacienta a domluvíme se na obsahu edukace, nemocného pak zveme, již nezávisle na lékaři, na individuální konzultace. O jejich průběhu informujeme lékaře osobně i zápisem každé návštěvy v chorobopise, se stručnou informací, čeho se edukace týkala, jaké měl pacient glykémie, o spotřebě živin, kalorií, váhy apod.

Stejně postupujeme u pacientů, kteří byli propuštěni z hospitalizace na Klinice diabetologie IKEM, kdy je nutná častější kontrola glykémií, redukce hmotnosti nebo práce s inzulínovou pumpou. Pacienty zveme na ambulantní kontroly podle potřeby za několik dní, týdnů nebo měsíců, nezávisle na kontrolách lékařských, lékaře však informujeme a konzultujeme zdravotní stav pacienta.

Tematické rozdělení edukací:

cíle léčby diabetu (optimální hodnoty glykémií, glykovaného hemoglobinu, glykosurií, hmotnosti, krevního tlaku, krevních tuků apod.)

samostatná kontrola diabetu, hodnocení kompenzace DM, vedení vlastních záznamů glykémie, glykosurie, ketonurie, krevního tlaku, hmotnost apod.

akutní komplikace (hypoglykémie, hyperglykémie) – příčiny, příznaky, léčba a prevence – technika aplikace inzulínu

inzulínová léčba (podstata diabetu závislého na aplikovaném inzulínu, mechanizmus působení inzulínu, druhy inzulínu, taktika inzulínové léčby)

dietní léčba diabetu – individuální přístup, obsahy sacharidů a energie, výměnné jednotky, zásady diety při komplikacích, redukční diety, behaviorální terapie

úpravy léčebného režimu podle glykémie, diety, fyzické aktivity za zvláštních situací (onemocnění, cestování, oslavy apod.)

pozdní komplikace diabetu, zejména prevence a léčba diabetické nohy

rizikové faktory aterosklerózy, zejména kontrola hypertenze, hyperlipoproteinémie, vliv kouření

psychosociální a sexuologické problémy diabetiků

význam aktivity laických organizací

diabetes v těhotenství.

Operativní metody

Dalším úkolem jsou telefonické konzultace. Pokud je pacient ve svízelné situaci, má možnost poradit se po telefonu. Využívají toho např. pacienti, kteří nemohou zvládnout vysoké glykémie. V méně závažných případech můžeme poradit samy, pokud se vyskytne větší problém, konzultujeme s ošetřujícím lékařem.

Vždy osobně ošetřujícího lékaře informujeme a zapisujeme do chorobopisu informaci o konzultaci po telefonu. Edukujeme pacienty i jednorázově, pokud se jedná o lehčí konkrétní problém a pacient potřebuje poradit. Když se pacient převádí z aplikování inzulínu injekčními stříkačkami na inzulínová pera, potřebuje za-učit v práci s glukometrem, testačními proužky, tlakoměrem nebo seznámit se s inzulínovou pumpou. Některé kompenzační pomůcky jako je glukometr, tlakoměr či váha můžeme pacientům zapůjčit na určitou dobu.

Edukační kurzy

Součástí naší práce je zajištění komplexních edukačních kurzů za hospitalizace i ambulantně, vždy pro malou skupinu pacientů. Pacienty edukujeme nejen individuálně, ale i skupinově. Byl zaveden ambulantní edukační kurz pro diabetiky 2. typu. Jsou zde i pacienti, kteří nejsou pravidelně léčeni v IKEM a jsou doporučeni svými lékaři. Kurz probíhá vždy 1 den v týdnu po dobu jednoho měsíce a trvá 4 až 5 hodin. V edukačním týmu je lékař diabetolog, psycholog, medik, diabetologická sestra, dietní sestra, podiatrická a rehabilitační sestra. Pacienti projdou především praktickým nácvikem samostatné kontroly diabetu a vhodné fyzické aktivity, naučí se základy behaviorální léčby obezity, seznámí se podrobně s individuálním dietním režimem a správnou životosprávou. Kurs je také zaměřen na prevence pozdních komplikací, především syndromu diabetické nohy. Efekt edukace se ověřuje podle vybraných laboratorních šetření a testů znalostí za 6 a 12 měsíců včetně reedukace.

Tak, jako provádíme reedukaci u pacientů 2. typu, reedukujeme i pacienty, kteří absolvovali kurs pro diabetiky 1. typu při hospitalizaci na klinice diabetologie. Reedukaci pořádáme formou víkendové rekondice, kterou komplexně zajišťujeme.

Vědecko-výzkumná činnost sester a spolupráce

Vedle práce na Klinice diabetologie a v ambulanci spolupracujeme s lékaři v IKEM na vědecko-výzkumné činnosti a podílíme se na plnění výzkumných grantových projektů. Svoji práci prezentujeme formou přednášek či posterů na seminářích. Pro zlepšení práce pro diabetiky jsme založili v IKEM územní organizaci Svazu diabetiků, jehož jsme aktivními členy, pořádáme rekondice a pravidelné plavání. Ve spolupráci s územní organizací Svazu diabetiků Praha 4 připravujeme vždy jednou za měsíc edukačně-motivační kurzy.

K práci edukační sestry patří i účast na osvětové a edukační činnosti jiných zdravotníků. Přednáškami se podílíme na vzdělávání sester v kurzech moderní diabetologie a na školení lékařů i sester pořádaných v IKEM. Ve spolupráci s lékaři i vlastními silami připravujeme vydávání brožur a letáků pro diabetiky a pravidelně přispíváme do časopisu Dia život.

Foto Marta Jedličková

Ohodnoťte tento článek!