Hodnocení využití e-learningových strategií ve výuce

Samozřejmou součástí výukového procesu je hodnocení. Evaluace by měla probíhat od počátku plánování procesu vzdělávání až po vlastní hodnocení výstupů a finálního efektu na vzdělávanou populaci. Používáme-li moderní multimediální postupy podporující vzdělávací proces, je významné nejen efektivní vyhodnocení průběhu získávání informací a poznatků studenty, schopnost pracovat s využitými technologiemi a prostředky, ale také sumativní hodnocení.

Při využívání multimediální výuky je nezbytné provádět účinné vyhodnocování výukového procesu kontinuálně v návaznosti na průběh učebních činností. Z časového hlediska v poměru k přípravě a průběhu e-learningové podpory výuky lze evaluační proces dělit na kontinuální – formativní postupy a na sumativní hodnocení.

Formativní evaluační proces probíhá již v období přípravy kurzu a umožňuje změny koncepce kurzu, změny využití jednotlivých elektronických prvků a nástrojů a je významnou determinantou pro účelné využití kurzu zejména tehdy, pokud jsou do něj zapojeni uživatelé kurzu. Průběžné a kontinuální (formativní) hodnocení je tak zaměřeno především na ověření procesů v době běhu kurzu a slouží jako průběžná zpětná vazba umožňující okamžitou reakci ze strany vyučujících (tvůrců kurzu) a změnu využití např. technologických postupů, úpravu obsahu či e-learningových nástrojů a jejich využívání.

Finální sumativní hodnocení navazuje na proces kontinuální evaluace a je zaměřeno nejen na vlastní proces hodnocení obsahu kurzu, využitelnosti zdrojů a nástrojů kurzu, na možnost orientace v materiálech poskytovaných v kurzu či na jejich dostupnost, ale zejména na hodnocení osvojených výstupních znalostí uživatelů kurzu. Evaluační proces tak získává dvojí rozměr.

Na straně jedné hodnocení e-kurzu a na straně druhé vyhodnocení efektivity učebních činností uživatele kurzu. Je velmi důležité, aby oba uvedené postupy byly vzájemně propojeny a lektor či tutor v kurzu měl možnost zhodnotit případný úspěch či neúspěch studenta ve vztahu k osobnímu i obecnému hodnocení kurzu.

Získávání dat pro evaluaci

Způsoby získávání dat pro evaluaci se mohou lišit v závislosti na cílové populaci e-kurzu či na základě vzájemných vztahů mezi tutorem a uživateli kurzu a možnostech oboustranných kontaktů. Velmi oblíbenou a efektivní metodou je elektronicky zpracované dotazníkové šetření či anketa v rámci samotného kurzu. Problematickou se však může stát otázka anonymity šetření a využití výsledků evaluace.

Často využívaným způsobem je diskuse (elektronicky zprostředkovaná či při osobním setkání). Velmi efektivní se jeví diskusní fóra v rámci kurzu, kam mohou uživatelé vkládat vlastní názory spolu s konstruktivními návrhy na možné změny, které jim umožní participovat na vývoji e-kurzu a jeho zkvalitňování. Neopomenutelným zdrojem informací o efektivitě e-kurzu jsou, jak již bylo zmíněno, údaje o celkové úspěšnosti studentů jak v průběžném, tak v závěrečném hodnocení (testy, samostatné či skupinové úkoly, aktivita v diskusi a úroveň odborných příspěvků).

Evaluační proces v rámci multimediální podpory výuky klade vysoké nároky na tutora e-kurzu a je zdrojem mnoha inovativních, ale i potenciálně inhibujících údajů a instrukcí, v nichž je potřeba se orientovat pro zajištění trvalé a zvyšující se hodnoty e-kurzu. V případě, že není zajištěno spojení a zpětná vazba ve formě evaluačních postupů s informacemi o možných důvodech pro prezentované hodnocení, mohou se stát vlastní připomínky, i když primárně motivačně konstruktivně formulované, nevyužitelnými. Hodnotící subjekty (studenti, uživatelé kurzu, ostatní tutoři aj.) musí mít v rámci evaluačních procesů možnost nejen posuzovat a případně kritizovat stávající stav v kurzu, ale měli by mít možnost také zdůvodňovat své názory a navrhovat změny.

Závěr

Hodnocení v e-learningovém kurzu v konečném důsledku neslouží jen vyučujícímu. Současně také napomáhá reflexi a sebereflexi studujících, a tím zlepšují proces učení. Velmi pozitivním aspektem hodnocení uživateli kurzu je pocit sounáležitosti studentů, snaha participovat a přinášet nové pohledy na problematiku, možnost do jisté míry ovlivnit obsah a způsob procesu učení v rámci multimediálně podporované výuky. Evaluační proces je tedy východiskem pro zkvalitňování a zdokonalování všech využívaných metod a prostředků výuky včetně výuky s multimediální podporou.


PhDr. Andrea Pokorná, Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita (apokorna@med.muni.cz)

Ohodnoťte tento článek!