Holistické pojetí člověka

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci připravuje na tento rok II. mezinárodní konferenci ošetřovatelství pod názvem Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí – moderní interdisciplinární věda s holistickým pojetím člověka. Proběhne na zámku ve Velké Bystřici u Olomouce ve dnech 6. a 7. září roku 2000.

Motto konference „Člověk – tvor společenský, individualita s duchovním rozměrem bytí ve zdraví, nemoci a umírání“ chce motivovat k účasti široké spektrum profesionálů. Zájemcům o prezentaci (formou přednášky či posterového sdělení) organizátoři doporučují následující oblasti:

Duchovní život člověka – pacienta ve všech jeho etapách lidské existence

Multikulturní a transkulturní ošetřovatelství (včetně problematiky romské populace, přistěhovalců i běženců)

Péče o psychiku nemocných a jejich rodin

Psychiatrická ošetřovatelská péče na psychiatrických i nepsychiatrických pracovištích

Diagnostika rodiny

Kultura chudoby

Alternativní medicína a ošetřovatelství

Zapojení sester do mezinárodních projektů

Výzkumné projekty a granty v ošetřovatelství

Informace, informační systémy, knowledge management, učící se organizace, management informací atd., jejich význam pro ošetřovatelství

Holistické přístupy v ošetřovatelství

Jak publikovat, kde publikovat

Využívání poznatků jiných vědních disciplin v ošetřovatelství (sociologie, pedagogika, andragogika, management, informatika, psychologie, antropologie a další)

Zdraví a nemocnost sester – pracovní podmínky sester, životní styl sester, pracovní rizika sesterské profese

Provozní management v ošetřovatelství, budování týmů

Etika, politika a právo v ošetřovatelství

Budování celoživotní kariéry sester

Kontinuita ošetřovatelské péče.

Všem zájemcům o zaslání závazné přihlášky s konkrétnějšími informacemi vyhovíme. Kontaktujte, prosím, ústav teorie a praxe ošetřovatelství lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, Hněvo-tínská 3, 776 00 Olomouc.

Těšíme se na spolupráci.

Za tým organizátorů

Mgr. Jana Marečková, PhD.

Ohodnoťte tento článek!