Hospicová a paliativní péče

O hospicové péči se v poslední době často hovoří, veřejnost ale není dostatečně informována o možnostech paliativní péče u onkologických pacientů a chronicky nemocných. V tomto článku jsou možnosti paliativní péče shrnuty.

SUMMARY

Although there has been wide discussion on hospice care the public is still not sufficiently informed about the possibilities of palliative care for oncology patients and people with other chronic diseases. The article summarizes palliative care services.

Podle definice Rady Evropy je paliativní péče aktivní, na kvalitu života orientovaná péče, poskytovaná nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem není primárně vyléčení pacienta či prodloužení jeho života, ale prevence a zmírnění bolesti a dalších tělesných i duševních strádání, zachování pacientovy důstojnosti a podpora jeho blízkých.Paliativní péče se netýká pouze onkologicky nemocných, jak se laická veřejnost mnohdy domnívá, ale je orientována např. i na lidi s roztroušenou sklerózou, nemocné s hepatálním či jiným selháním ve stadiu vyčerpané léčby.

Možnosti hospicové péče

Péče o onkologického pacienta v rámci specializovaných týmů v nemocnici (paliativní ozáření u určitých typů nádorů, akutní stavy u pacientů) – péče o klienta v nemocnici, odstranění akutních problémů, kompenzace stavu. Denní stacionáře pro onkologické pacienty: Ve většině případů zajišťují onkologickou léčbu pacientům se solidními zhoubnými nádory, např. podání cytostatické chemoterapie, imunoterapie, bioterapie, podpůrnou léčbu.

Často se jedná o pacienty s nádory na zažívacím traktu, na močových cestách, s nádory plic, kůže a u žen nádory prsu. V „domáčtějším“ prostředí stacionáře je často ambulantně podávána chemoterapie (stacionáře jsou vybaveny křesly, příjemným nábytkem, TV, videem, CD přehrávačem…, tak aby se vytvořilo domáčtější prostředí, příjemnější pro klientovu pohodu). Do stacionáře docházejí většinou „kompenzovaní“ pacienti, kteří dobře snášejí chemoterapii, kteří nechtějí být hospitalizováni a chtějí mít kontakt s lidmi. Onkologické stacionáře jsou často součástí nemocnic nebo specializovaných pracovišť.

Domácí hospicová péče: Při domácí hospicové péči pacient zůstává ve svém domácím prostředí, hlavní břemeno péče tak spočívá na jeho blízkých, odborníci pacienta podle potřeby navštěvují, část odborné intervence je směřována i k podpoře blízkých. Domácí hospicová péče je náročnější na koordinaci všech typů pomoci, péči poskytuje multidisciplinární tým (sestra, lékař, psycholog, sociální pracovník, duchovní, popř. dobrovolníci). Oproti lůžkovému „hospicu“ má výhodu v tom, že pacient je v domácím prostředí, není vyčleněný z rodiny a do jisté míry se může rozhodovat, co bude dělat. Domácí prostředí často vede ke zklidnění člověka, ke zlepšení jeho stavu a přijmutí terminality.

Lůžková hospicová péče: Je určena pro pacienty, u kterých nejsou vhodné podmínky pro pobyt a umírání doma (např. nevhodné sociální podmínky, zhoršující se stav pacienta, vyčerpání rodinných příslušníků, strach rodiny ze selhání v péči). Při lůžkové hospicové péči přebírá péči o pacienta tým lůžkového hospice, rodina se na péči o pacienta může, ale nemusí podílet. Rodině pacienta je též věnována dostatečná péče, aby byla motivována podílet se na péči o svého blízkého. V hospicu je poskytována náročnější péče, kterou by nebylo možné zajistit v rámci pobytu doma. Součástí komplexní hospicové péče je paliativní medicína, která se zabývá odstraňováním či tlumením bolesti pacienta.

Kazuistiky z domácí hospicové péče

Kazuistika 1: Klientka Alena N. (1954), primárně ca prsu, s lokálně diseminovaným ca prsu – metastázy na plicích, mediastinum, CNS s vyčerpanými možnostmi léčby. Převzata do péče z MOU. Výživa zajištěna pomocí PEG (Nutrison 1000 ml/den), kontinuálně podáván Morfin 80 mg/24 hod. dávkovačem, podle intenzity bolesti aplikace s. c. Morfinu, Torecan (vše po indikaci lékařem). Pacientka kachektická. Mobilita omezena, hybnost v rámci lůžka, dekubit v sakrální oblasti o velikosti 2 x 4 cm, povrchový.

Zajištěna ošetřovatelská péče 1-2 denně/7krát týdně – podle potřeby a stavu klientky – komplexní péče o onkologického pacienta, převaz dekubitu, PEG a přepichy křidélka ke kontinuální aplikaci Morfinu. V rámci DHP poskytována péče 2,5 měsíce. Klientka měla zapůjčenu polohovací postel, dostala nabídku služeb pečovatelské služby, možnost využití lůžkového hospicu. Samozřejmostí byla jak podpora klientky, tak její rodiny se zaměřením na komunikaci. Klientku se podařilo ponechat v domácím prostředí téměř do posledních chvíle, pro výrazné zhoršení stavu byla posléze volána RZP a pacientka bohužel v nemocnici zemřela.

Kazuistika 2: Klientka M. Z. (1954), primárně zhoubný nádor tlustého střeva/léze přes střevo s lokálními metaprocesy, s vyčerpanou možností léčby. Klientka kachektická, kouří 20-40 cigaret denně. Měla implantovaný Hickmanův port, pravostranně vyvedenou nefrostomii a zavedenou NGS pro svod, pooperační ránu po laparotomii velikosti 2 x 2 x 3 cm.

Z medikace: Citalec, Torecan supp., Algifen, Durogesic 75 – přelepení po 72 hod., infuzní terapie prostřednictvím portu (FR+ 5% glukóza). Pacientka v terminálním stadiu, prostřednictvím domácí hospicové péče (DHP) zajištění hydratace, zajištění péče o ránu a nefrostomii. Návštěvy 1-3krát denně v rozsahu 1 hod. (podle potřeby). DHP poskytována 10 dní, poté 3týdenní pobyt v lůžkovém hospicu. Zapůjčeno WC křeslo a polohovací postel.

Kazuistika 3: Klient V. Č. (1945), primárně tumor plic s mnohočetnými metastázami ve skeletu, spastická paraplegie, s vyčerpanými možnostmi léčby. Klient propuštěn do domácího péče po provedené paliativní radioterapii. Pacient kachektický, s klidovou dušností. Zavedený PMK, inkontinence stolice. Z medikace: Ambrobene, Fortecortin, Helicid, Degan, Metalog SR, Lexaurin, Citalec, Tralgit, Clexan 0,2 ml s. c.

Kontrola FF, poklepové masáže hrudníku, kontrola zdravotního stavu, prevence kožních změn. Zapůjčeno WC křeslo, antidekubitální podložka. Rodina edukována v péči o klienta. Klient v péči DHP 8 dní, pro akutní zhoršení stavu hospitalizován, po přijetí do nemocnice zemřel.

Kazuistika 4: Klient F. B. (1941), karcinom neznámého origa s vícečetnými ložisky v játrech, plicích a skeletu. Zaveden PTD drén, analgetické ozáření metaskeletu, podání chemoterapie, otoky obou DKK.

Z medikace:

Matrifen 125 – výměna za 72 hod., Zoloft 50 mg, Lexaurin 50 mg, Tiapridal 100 mg, Megace 160 mg, Algifen, Indometacin supp., Helicid, glycerinové čípky. Klient je kachektický, trpí úpornou zácpou. Ošetření PTD drénu 2krát denně proplach 10 ml F 1/1, digitální vybavení stolice, prevence kožních změn, edukace rodiny. Zapůjčena polohovací postel s brázdičkou, WC křeslo, antidekubitální podložka. Poskytnuto poradenství, poskytnut formulář – žádost o přijetí do hospicu.

Závěr

V paliativní péči je důležité odstranění bolesti a negativních příznaků nemoci, podpora klienta, rodiny a jeho blízkých, navázání vztahu důvěry a poté řešení dalších situací (problémy v sociální oblasti, kontaktování psychologa, duchovního…). V praxi vidíme u mnoha klientů výrazné zlepšení zdravotního, potažmo i psychického stavu, to hlavně při pobytu v domácím prostředí s využitím domácí hospicové péče. Důležitá je i práce s rodinou a blízkými klienta, je to hlavně práce týkající se smíření se s terminalitou stavu a vnímáním smrti.


Eva Lenochová, Milada Blinková, Oblastní charita Rajhrad, Mobilní hospic sv. Josefa (eva.lenochova@caritas.cz, milada.blinkova@caritas.cz)

Ohodnoťte tento článek!