Hygiena

Nozokomiální nákazy a úloha sestry v jejich prevenci

Renata Pokorná, hygienický odbor, oddělení nozokomiálních nákaz, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Nozokomiální (nemocniční) nákazou se rozumí nákaza exogenního i endogenního původu, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení, ústavní i ambulantní části. Za nemocniční nákazu se považuje i nákaza, která se projeví teprve po propuštění do domácí péče nebo po přeložení do jiného zdravotnického zařízení. Pro správnou definici nozokomiální nákazy je důležité místo přenosu, nikoli místo, kde je nákaza zjištěna. Mezi nozokomiální nákazy proto nepatří ty infekce, s kterými je pacient přijat a které se manifestují až v nemocnici. Tyto nákazy považujeme za zavlečené, mimonemocniční. Mezi nozokomiální nákazy neřadíme ani nákazy zdravotnického personálu, které vzniknou při výkonu povolání, pokládáme je za profesionální nákazy. V procesu šíření nozokomiálních nákaz hraje zdravotnický personál důležitou roli jako účastník přenosu nákazy i jako zdroj nozokomiálních nákaz pro pacienty.

Z hlediska epidemiologie, prevence i terapie rozdělujeme nozokomiální nákazy na:

nespecifické

specifické

exogenní

endogenní.

Příčiny zvyšujícího se rizika nozokomiálních nákaz

Nozokomiální nákazy, jako komplikace normálního průběhu léčby, jsou známy již od vzniku nemocnic. Nemocnice se ale změnily. Pacienti mají stále těžší nemoci, těžší poruchy imunity, invazívní postupy jsou stále složitější a nové varianty mikroorganizmů jsou odpovědny za širší spektrum nozokomiálních infekcí. Rezistence bakterií ke standardním prostředkům antibiotické terapie je na vzestupu. Každá taková infekce znamená ohrožení zdraví pacienta, další lékařské vyšetření, antimikrobní terapii, prodlužování hospitalizace, blokování lůžek, a tím i logické stoupání ekonomických nákladů pro nemocniční zařízení.

Zavedení léčby antibiotiky a maximální péče věnovaná diagnostice a terapii oslabily pozornost zdravotnického personálu, dříve stejně věnovanou sanitárnímu režimu a celkovému provozu zdravotnických zařízení, zejména dezinfekci, sterilizaci a asepsi.

Principy boje proti nozokomiálním nákazám

Základní pojetí principů a postupů uplatňovaných v boji proti nozokomiální infekci se od dob Semmelweise nezměnilo, avšak rozsah znalostí a schopností, které se od současného pracovníka v oblasti zdravotnictví vyžaduje, stále stoupá. Boj proti nozokomiálním nákazám spočívá v důsledném provádění hygienických a protiepidemických postupů zaměřených represivně, kdy již k nákaze došlo, a preventivně, aby ke vzniku nákazy nedošlo. Druhá varianta je složitější, zdá se být obtížná, neschůdná a často i nesplnitelná. Ale svědomitá ošetřovatelská a léčebná péče se zachováním všech standardních postupů a režimů je stále jedním z nejlepších příspěvků ke kvalitní péči o pacienta. Co je tedy pro sestry i ostatní zdravotnické pracovníky nutné dodržovat?

Hygienický režim zdravotnického personálu

Pečlivě dodržovat zásady osobní hygieny (krátce ostříhané nehty, vhodně upravené vlasy, nenosit náramky, prsteny apod.). Používat čistý ochranný oděv.

Mytí rukou

Nejdůležitější preventivní opatření k zamezení přenosu mikroorganizmů jak přímým kontaktem z osoby na osobu, tak nepřímým kontaktem s kontaminovanými předměty.

Doporučuje se mýt si ruce:

před každým aseptickým výkonem

před a po manipulaci s pacientem

po sejmutí rukavic

po manipulaci s každým předmětem, který je nebo může být znečištěn

vždy, když jsou ruce viditelně špinavé, po použití toalety, před každým jídlem.

Dezinfekce rukou

Provádí se vždy před aseptickými výkony a po úkonech, při kterých dochází k mikrobiální kontaminaci rukou (styk s pacientem s infekčním onemocněním, při práci s biologickým materiálem, s použitým prádlem, s kontaminovanými předměty apod.).

Dokonalá sterilizace instrumentária a pomůcek

Důkladně provedená předsterilizační příprava (dezinfekce, mechanická očista, oplach vodou, osušení), zvolení vhodného obalového materiálu ke sterilizaci a zabezpečení vhodného způsobu sterilizace s dodržením všech parametrů sterilizačního procesu a kontrolou účinnosti sterilizace.

Manipulace se sterilním materiálem a pomůckami

Dodržování předepsaných postupů při otvírání obalů se sterilním materiálem:

papír-fólie, tzv. peel efekt

papírové sáčky a polyamidové fólie odstřižením.

Kontrolovat exspirační doby.

Dezinfekce ploch, povrchů, použitého instrumentária, pomůcek a přístrojů

Kontaminované předměty a nástroje před mytím a mechanickou očistou ihned odkládat do dezinfekčního roztoku (zamezení vzniku infekčního aerosolu). Dezin-fekční přípravky správně ředit, dodržovat expoziční doby, střídat a řídit se dezinfekčním plánem oddělení.

Používání rukavic

Při každé manipulaci s biologickým materiálem, především krví a jejími deriváty, a při všech rizikových výkonech (převazy, manipulace s kontaminovaným prádlem, předměty, podložními mísami a bažanty atd.).

Režim prádla

Použité nemocniční prádlo na pokojích pacientů neroztřepávat, nepokládat na zem, na židli, na vozík s čistým prádlem, ale ihned odkládat do označených pytlů (omezení vzniku a šíření infekčního prachu). Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v místnostech vyčleněných k ukládání použitého prádla, odvoz denně. Čisté prádlo ukládat na oddělení do zvláštních skříní nebo místností, které se 1krát týdně dezinfikují.

Stravování pacientů

Strava tvoří součást léčebného režimu pacienta, musí být mikrobiologicky nezávadná, biologicky plně hodnotná, podávaná čerstvá, přiměřeně teplá a upravená.

V kuchyňkách na oddělení je třeba dodržovat striktně čistotu příborů, nádobí, přepravních nádob, mycích hadříků a houbiček, a věnovat dokonalou péči mikrovlnným troubám k ohřevu stravy pacientů.

Manipulace s odpady

Odpad účelně třídit, pravidelně z oddělení odstraňovat, dodržovat zásady bezpečnosti práce z hlediska prevence profesionální nákazy (neoddělovat jehlu od stříkačky, nenasazovat ochranný kryt na použitou jehlu, použitou stříkačku i s jehlou vhazovat do komerčně vyráběných kontejnerů nebo silnostěnných PVC nádob).

Myslet na prevenci neustále

V prevenci nozokomiálních nákaz je velmi důležitá individuální péče o pacienta, a to jak léčebná, tak ošetřovatelská s dodržováním nezbytných hygienických návyků a aseptických postupů. Je to péče celého zdravotnického týmu, ale především sestra, která je denně v úzkém kontaktu s pacientem, může výskyt nemocniční nákazy často ovlivnit. Je to při pravidelně se opakujících činnostech a výkonech, jako např.:

ranní a běžná toaleta

polohování (prevence dekubitů)

individualizace pomůcek

bariérová ošetřovací technika

zásady asepse (převazy, odběry krve, infúzní terapie, katetrizace močového měchýře, péče o kanyly, atd.)

atraumatické zásady techniky výkonů s maximálním omezením rizika hematomů a poškození tkání

zabezpečení adekvátní výživy (zajištění dostatečného přísunu tekutin, vitamínů, bílkovin)

předcházení stresu.

V ochraně proti nemocničním nákazám mají základní význam opatření ve dvou rovinách:

1. Ve vybavenosti pracoviště, zpravidla opatření finančně nákladná s dlouhodobými termíny.

2. V protiepidemickém a hygienickém režimu. Opatření zaměřená na nedostatky spočívající v provozu oddělení a činnosti personálu.

Správný postoj zdravotnického personálu k výskytu nemocničních nákaz a jejich prevenci, zejména prohloubení znalostí o této problematice, svědomitá léčebná a ošetřovatelská péče, zavádění a dodržování protiepidemických a hygienických opatření, uplatňování správných principů a pravidel kontroly, patří k důležitým předpokladům úspěšného boje proti nemocničním nákazám v každém zdravotnickém zařízení.

Fota Marta Jedličková

Příčiny zvyšujícího se rizika nozokomiálních nákaz

Principy boje proti nozokomiálním nákazám

Hygienický režim zdravotnického personálu

Mytí rukou

Dezinfekce rukou

Dokonalá sterilizace instrumentária a pomůcek

Manipulace se sterilním materiálem a pomůckami

Dezinfekce ploch, povrchů, použitého instrumentária, pomůcek a přístrojů

Používání rukavic

Režim prádla

Stravování pacientů

Manipulace s odpady

Myslet na prevenci neustále

Ohodnoťte tento článek!