Hygienické zásady při provádění pedikúry

Pedikúra neboli péče o nohy je služba, která zahrnuje koupele nohou, změkčování kůže, nanášení masek, masáže, upravování, lakování, stříhání a broušení nehtů na nohou, uvolňování zarostlých nehtů, obrušování ztvrdlé kůže pat a nehtů. U pedikúry jde především o zdraví nohou. Včasnou péčí o nohy lze předejít pozdějším nepříjemným komplikacím.

V roce 2011 zahájila naše nemocnice poskytování sociálních služeb. Tyto služby jsou určeny převážně pro osoby v seniorském věku, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby.
Pobyt klientů na sociálním úseku je zpravidla dlouhodobý, s čímž souvisí to, že jsme ze strany klientů a jejich blízkých zaznamenaly zájem o pedikérské služby. V rámci snahy zpříjemnit pobyt uživatelům a rozšířit své služby se Šumperská nemocnice začala organizací poskytování pedikúry jako externí služby aktivně zabývat.
Pedikúra zahrnuje činnosti spojené s odborným ošetřením nohou a celkovou péčí o nohy. Patří mezi činnosti epidemiologicky závažné, je při ní porušována integrita kůže. Vhodnější formou je tzv. suchá pedikúra, která je určena pro osoby se sníženou citlivostí dolních končetin a tam, kde hrozí riziko poranění kůže (neuropatie, špatné prokrvování dolních končetin, diabetes mellitus).
Při organizaci poskytování pedikúry jsme vycházely ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, z vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Všechny legislativně dané podmínky v rámci hygienických opatření je poskytovatel pedikúry (pedikérka) povinen popsat v Provozním řádu, který schvaluje Krajská hygienická stanice. Provozní řád definuje podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, podmínky dezinfekce a sterilizace (dezinfekční plán), zásady osobní hygieny pracovníků a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí.
Spolupráce mezi zdravotnickým zařízením a pedikérkou je vymezena smlouvou o spolupráci podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Tato smlouva obsahuje práva a povinnosti pedikérky a poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.
Důležitou podmínkou poskytované služby je předložení odborné způsobilosti poskytovat pedikérské služby. Pedikérka předložila živnostenské oprávnění pro řemeslnou živnost „pedikúra, manikúra“.
Z důvodu poskytování činnosti epidemiologicky závažné pedikérka také doložila platný zdravotní průkaz a potvrdila, že má znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Tyto znalosti je oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Před zahájením své činnosti byla pedikérka proškolena v několika oblastech. Ústavní hygienik ji poučil o zásadách dodržování osobní hygieny včetně dezinfekce rukou a o hygienickoepidemiologickém režimu na oddělení. Vedoucí sestra oddělení seznámila pedikérku s provozem oddělení a povinností zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými se v průběhu poskytování služby na oddělení setká. Bezpečnostní technik pak provedl školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pedikérka při organizaci práce vždy úzce spolupracuje s vedoucí sestrou oddělení. Používá vlastní nástroje a pomůcky, které má uloženy v mobilním rozkládacím pedikérském kufříku. Pedikúru poskytuje na pokoji nebo v koupelně oddělení, má vlastní pracovní oděv a jednorázové rukavice.
Po ukončení pedikúry likviduje zbytky kůže a nehtů jako infekční odpad. Použité jednorázové ostré nástroje odkládá do pevnostěnné nádoby jako infekční ostrý odpad. Nástroje následně dekontaminuje ponořením do dezinfekčního roztoku (podle dezinfekčního plánu) s virucidním účinkem, poté mechanicky očistí, omyje pitnou vodou, osuší a předává ke sterilizaci na oddělení centrální sterilizace nemocnice. Sterilizace nástrojů je smluvně zajištěna oddělením centrální sterilizace zdravotnického zařízení. Úklid pracoviště provádějí pracovníci nemocnice podle provozního řádu sociálního úseku.
Dojde-li při pedikérském výkonu k mimořádné situaci (alergické reakci, poranění, pádu klienta), je pedikérka povinna tuto situaci nahlásit vedoucí sestře. Vedoucí sestra dále postupuje podle vnitřních předpisů nemocnice. Pedikérka odpovídá za škodu, kterou způsobí při poskytování služeb. Z tohoto důvodu má pedikérka uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě.
Po dohodě s pedikérkou je v naší nemocnici vydán ceník služeb, který je součástí Vnitřního řádu. Každý uživatel je s řádem i ceníkem seznámen vždy při zahájení poskytování sociální služby.
Zájem o pedikúru ze strany uživatelů sociálních služeb a jejich rodinných příslušníků je velký. Věříme, že jsme možností využít služby pedikérky zkvalitnily naše služby a zpříjemnily pobyt našim klientům.

Souhrn Článek se zaměřuje na praktické kroky při poskytování pedikúry jako externí služby pro uživatele sociálního úseku. Klíčová slova: pedikúra, externí služba, legislativa, provozní řád, hygienicko-epidemiologický režim

O autorovi| Mgr. Marcela Smrčková, Mgr. Eva Pavelková, Šumperská nemocnice (marcela.smrckova@sun.agel.cz, eva.pavelkova@sun.agel.cz)

Ohodnoťte tento článek!