Indikátory kvality na operačním sále

Představa kvalitní ošetřovatelské péče je ovlivněna nejen hodnotami, které v dané společnosti převládají, ale i individuálními hodnotami těch, kteří ji definují, poskytují a přijímají. Žijeme v době, kdy jsme ze všech stran tlačeni nejrůznějšími statistickými ukazateli, indikátory vztahujícími se ke kvalitnímu poskytování ošetřovatelské péče. Jednou z integrovaných dimenzí kvality je měření a vyhodnocování.


SOUHRN: V následujícím příspěvku autorky představují indikátory kvality používané v NÚSCH na kardiochirurgických operačních sálech. Zjišťují zde nejen míru vzdělanosti v souvislosti s indikátory kvality, ale i spokojenost perioperačních sester s využíváním těchto indikátorů na operačních sálech.
Klíčová slova: kontinuální zvyšování kvality, indikátory kvality, perioperační sestry


V programu kontinuálního zvyšování kvality existují čtyři zdroje dat, kterými můžeme měřit a vyhodnocovat kvalitu ošetřovatelské péče. Takovými zdroji jsou informace získané: od pacientů, externích odborníků, z auditů, z indikátorů kvality.

Indikátory kvality (IK) jsou měřitelná kritéria, která v porovnání s určitými standardy ukazují, jak bylo těchto standardů dosaženo.

Druhy indikátorů:

a) Indikátory vztahu/poměru – poměrové indikátory – tyto indikátory jsou založeny na sběru dat o jevech, které se vyskytují s určitou frekvencí a mohou být vyjádřeny jako poměry, anebo průměry.
b) Sentinelové indikátory – vztahují se převážně na mimořádné události. Jsou typem indikátorů, které mají za úlohu identifikovat ty jevy, jejichž výskyt má vždy za následek okamžité vyšetřování a analýzu příčin.

Indikátory kvality se mohou vztahovat ke:

a) struktuře – technické vybavení pracoviště, prostorové vybavení pro péči, kvalifikace zdravotnických pracovníků atd.,
b) procesu – fyzický stav oddělení podle specifických kritérií, úroveň ošetřovatelské péče, úroveň ošetřovatelské dokumentace atd.,
c) výsledku – náklady na lůžko/den, počet stížností na kvalitu zdravotnické péče atd.

Zdravotnická zařízení používají množství nejrůznějších indikátorů, ať již generických, anebo vytvořených na míru. Některé indikátory kvality si musí vytvořit oddělení samo. Zkušená sestra, která zná svoji práci, pracovní prostředí, standardy péče, by neměla mít problém s výběrem indikátorů kvality pro své oddělení. V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH), na úseku operačních sálů (ÚOS) se perioperační sestra každodenně setkává s konkrétními indikátory. Indikátory kvality se v našem ústavu používají od 1. 6. 2007.

Konkrétní indikátory používané na operačním sále:

* vedení dokumentace perioperační sestry, perfuziologické sestry, anesteziologické sestry,
* příprava sterilního instrumentária a materiálu,
* dodržování hygienického režimu – standardu pro operační sály,
* pracovní zátěž perioperačních sester,
* počet neplánovaných návratů pacienta na operační sál.

Indikátory kvality v praxi – průzkum

V předkládaném článku chceme představit protokol perioperační sestry s konkrétními indikátory kvality a malý průzkum realizovaný v NÚSCH na oddělení operačních sálů v souvislosti s používáním indikátorů kvality (IK) na operačním sále. Indikátory kvality na operačním sále jsou dva identické štítky, se stejným číslem a označením konkrétního materiálu. Jeden štítek (šaržový indikátor) nalepuje perioperační sestra do protokolu, druhá část šaržového indikátoru se odesílá na oddělení centrální sterilizace, kde se uchovává jako doklad. Šaržové indikátory se nacházejí v každém sítě, na každém samostatně zataveném a vysterilizovaném instrumentáriu.

Cílem průzkumu bylo zjistit:

* míru vzdělanosti v souvislosti s IK,
* míru spokojenosti s využíváním IK na oddělení operačních sálů.

Průzkumné otázky:

1. Pokládají perioperační sestry indikátory kvality za efektivní metodu práce?
2. Mají perioperační sestry dostatek vědomostí v souvislosti s IK?
3. Z jakých důvodů perioperační sestry odmítají využívání IK v ošetřovatelské praxi?
4. Vědí perioperační sestry, jaké výhody a přínos mají IK pro zkvalitnění práce na operačním sále?

Metodika: Průzkumný vzorek tvořilo 15 kardiochirurgických perioperačních sester NÚSCH, věk respondentek se pohyboval v rozmezí 24– 51 let. Vzdělanostní úroveň byla následující: všech 15 respondentek mělo VOV (vyšší odborné vzdělání), z toho 12 uvádělo nejvyšší dosažené vzdělání VŠ. Perioperační sestry (PS) byly obeznámeny s účelem průzkumu, dotazník, který obdržely, byl anonymní.

Výsledky průzkumu:

Z našeho malého průzkumu vyplývají následující výsledky a skutečnosti:

* Všechny perioperační sestry (15) uvedly, že indikátory kvality (IK) jsou měřitelnými kritérii, slouží pro posouzení kvality a pro ověření sterility materiálu a současně i jako doklad.
* Většina perioperačních sester (10) získala vědomosti v souvislosti s IK již v průběhu studií na VOŠZ a VŠ a následně na pracovišti s jejich používáním (5).
* Jako výhody IK většina perioperačních sester uvedla: zaručení sterility materiálu (15) a doklad (8), porovnání (4) a ověření daného postupu práce (6).
* Co se týká nevýhod IK, perioperační sestry uváděly: časové omezení (15), nevyhovující nalepování IK (9).
* Na otázku, v čem se změnila práce na pracovišti od zavedení používání IK, všechny perioperační sestry uvedly: rozšíření dokumentace; přesně se stanovilo, co se použije jako doklad; zaručení sterility materiálu.

Protokol perioperační sestry a IK nám na oddělení operačních sálů:

* umožňuje monitorovat procento správně vedených protokolů z operačního sálu,
* umožňuje monitorovat operační výkon,
* šaržové indikátory je možné porovnávat s předcházejícím výkonem,
* IK jsou předpokladem pro další zlepšování,
* umožňuje monitorovat počet nesprávně připravených instrumentárií a sít z oddělení centrální sterilizace,
* umožňuje monitorovat počet neplánovaných návratů pacienta na operační sál a tím porovnat: předcházející operační výkon, složení předcházejícího operačního týmu, použití instrumentária a speciálního materiálu při operaci.

Co se týká využití IK v praxi, můžeme konstatovat, že je považujeme za efektivní metodu práce na našem pracovišti, protože:

* přesně se stanovilo, co se použije jako úřední doklad,
* víme, co jsme použili a zda je instrumentárium sterilní (zaručení sterility materiálu),
* stanovilo se, jaký je správný postup, kde získat o určitých postupech informace,
* dodržování stanovených předpisů chrání sestru, pacienta,
* lze je porovnat,
* zvyšují úroveň poskytování ošetřovatelské péče,
* pozitivně ovlivňují veřejné mínění o ústavu.

V závěru je potřebné uvést, že indikátory kvality nejsou pouze dalším byrokratickým nástrojem v existujícím komplexním programu kontinuálního zvyšování kvality, ale jsou důležitým dokumentem a měřitelnými ukazateli na oddělení operačních sálů.


O autorovi: PhDr. Hilda Balková, Ph. D., Bc. Monika Zibrinová Úsek operačných sálov, NÚSCH, a. s., Bratislava

Indikátory kvality na operačním sále
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů