Informace z Ministerstva zdravotnictví České republiky

Co nového na ministerstvu zdravotnictví? Do provozu byla uvedena nová webová aplikace EZP, vstoupilo v platnost nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, schváleny byly nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání…

Tím však výčet novinek, o kterých informujeme v tomto článku, nekončí. Věnujeme se aktuálním informacím v oblasti legislativy, konkrétně navrhované novele vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb. Vynechat nelze v současné době připravovanou tzv. „malou“ novelu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů. Také byla na ministerstvu ustavena pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání, jejímž hlavním cílem je připravit komplexní novelu zákona č. 96/2004 Sb. V neposlední řadě chceme informovat o změně názvu porad hlavních sester.

1. Evidence zdravotnických pracovníků = EZP

Představujeme vám novou webovou aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků, která byla uvedena do provozu k 15. 11. 2010. Tato webová aplikace slouží ke zkvalitnění služeb pro odbornou veřejnost i zaměstnance ministerstva. Aplikaci mohou využívat pracovníci ministerstva a pověřených organizací i odborná a laická veřejnost.

K čemu aplikace slouží?

Prostřednictvím webové aplikace může odborná veřejnost (lékaři i nelékaři) podávat žádosti, které jsou odborem vzdělávání a vědy zpracovávané. V této fázi slouží aplikace pro elektronické vyplnění žádosti, kterou žadatel po vyplnění uloží, vytiskne a společně s vyžádanými přílohami zašle na ministerstvo nebo na pověřenou organizaci (NCO NZO). V další fázi projektu je počítáno se zasíláním žádosti pouze elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem. Aplikace umožňuje pro žadatele sledovat postup vyřizování žádosti na ministerstvu, umožňuje rychlé vyhledávání a vytváření statistik. Pro veřejnost budou přístupné seznamy akreditovaných zařízení v příslušných oborech specializačního vzdělávání a certifikovaných kurzech. Pro praktické využití bude součástí aplikace i volně přístupná příručka, která napomůže k rychlejší orientaci při práci s aplikací (obr.).

Jaké žádosti pro NLZP si můžete prostřednictvím EZ P podat?

* žádost o zařazení do specializačního vzdělávání,
* žádost o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,
* žádost o započtení dříve absolvovaného studia,
* žádost o vyhledání dokladů, žádost o vystavení duplikátu,
* přihlášku k atestační nebo aprobační zkoušce,
* žádost o vydání rozhodnutí o způsobilosti výkonu povolání pro příslušníky EU nebo mimo EU,
* žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním péče na území ČR,
* žádost o udělení/prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části, * žádost o rezidenční místo.

Upozornění: Nenaleznete zde žádost o vydání/ prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Bude se prozatím podávat pouze v písemné podobě.
Kde najít EZP? https://ezp.mzcr.cz nebo www.mzcr.cz/odbornik/ a dále pokračuje na levé liště na odkazu logo EZP.
Máte-li nějaké otázky k vyplnění žádosti nebo se vyskytla při používání programu nějaká závada, kontaktujte nás na e-mail: ezp@mzcr.cz. Děkujeme, že aplikaci užíváte a žádosti vyplňujete elektronicky.

2. Katalog prací a jeho uplatnění v praxi

V dubnu 2009 představilo Ministerstvo zdravotnictví ČR tzv. stabilizační opatření pro všeobecné sestry, jehož cílem bylo mimo jiné navýšení platových tříd sestrám a porodním asistentkám. V květnu 2009 byl proto přijat nový katalog prací č. 137/2009 Sb., který vstoupil v účinnost 1. července loňského roku. Tento „nový“ katalog prací obsahoval pouze změnu části týkající se všeobecných sester a porodních asistentek, ostatní povolání NLZP zůstala beze změny. Jeho účinnost byla plánována do konce roku 2009 a od 1. ledna letošního roku měl vstoupit v platnost zcela nový katalog prací, který by obsahoval již komplexní změnu všech povolání. Avšak účinnost zcela nového katalogu prací byla několikrát odsunuta.

K 1. 10. 2010 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, které se týká v dílu 2.19 i Zdravotnictví, tedy i nelékařských zdravotnických pracovníků.
Odbor vzdělávání a vědy, oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací vydalo v této souvislosti pro lepší orientaci a informovanost při implementaci tohoto nařízení vlády do praxe „Stanovisko k zařazování všeobecných sester do platových tříd“. Plné znění stanoviska najdete na webové stránce MZ ČR v odkazu Odborník/Zdravotník > Vzdělávání uznávání kvalifikací > Aktuality a důležité informace.

3. Nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání

Nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání, vytvořené v návaznosti na nové Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, které byly dosud schválené poradou vedení, budou uveřejněny na webových stránkách ministerstva a ve Věstníku MZ.
Zdravotnická zařízení, jiné právnické nebo fyzické osoby (žadatelé), kteří mají zájem uskutečňovat specializační vzdělávací program nebo jeho část, naleznou nové vzdělávací programy a veškeré informace o procesu udělení akreditace na adrese www.mzcr.cz v odkazu Odborník/zdravotník > Vzdělávání a uznávání kvalifikací > akreditace > nelékařská povolání. (tabulka)

4. Aktuální informace z oblasti legislativy

V návaznosti na novelu zákona č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a platnost nového Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, které nabylo účinnosti dne 18. 2. 2010, a které zrušuje nařízení vlády č. 463/2004 Sb., Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo návrh novely vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb.

Jaké změny byly v navrhované novele vyhlášky provedeny? Jednak se stanovily činnosti, k jejichž výkonu získali odbornou způsobilost nelékařští zdravotničtí pracovníci v oborech, které nově definoval zákon č. 189/2008 Sb. (adiktolog, biotechnický asistent, oftalmoped, zrakový terapeut, arteterapeut a pracovní terapeut), a taktéž se stanovily činnosti absolventům jednotlivých oborů specializačního vzdělávání, tzv. specialistům, které nově vzešly z nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Vzhledem k tomu, že specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů není podle nařízení vlády č. 31/2004 Sb. nijak dotčena, ponechaly se v návrhu vyhlášky činnosti nepřevoditelných specializací, přestože se již nebude uskutečňovat jejich výuka.

Tabulka: Nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání dle NV č. 31/2010 Sb.

V současné době, kdy byl návrh novelizace vyhlášky vrácen (v měsíci říjnu) Legislativní radou vlády (LRV) zpět k přepracování, Ministerstvo zdravotnictví ČR pracuje na úpravách a vyhlášku bude předkládat znovu ke schválení do LRV a k podpisu ministru zdravotnictví.

5. Aktuální informace k „malé“ novele zákona č. 96/2004 Sb.

Na odboru VZV je v současné době připravená tzv. „malá“ novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů. Dne 10. 11. 2010 byla rozeslána do vnitřního připomínkového řízení.
Jejím cílem je, aby se v co nejkratším termínu legislativně napravily nepříznivé dopady některých ustanovení zákona, které se v současné době jeví jako nejvíce problematické a za stávajícího legislativního stavu těžce ovlivnitelné.

Stručný přehled navrhovaných změn:
* technické opravy chybných odkazů vzniklých minulou novelizací zákona v roce 2008,
* prodloužení registračního období na dobu 10 let,
* prodloužení všech vydaných a platných osvědčení na dobu 10 let,
* snižuje se správní poplatek za podání žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení z 500 Kč na 100 Kč,
* vkládá se ustanovení, že do doby prodloužení osvědčení je zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud se v řízení neprokáže opak,
* vkládá se institut výjimky ze zákona v případech zvláštního zřetele hodných,
* je upřesněna definice výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu,
* v nezbytně nutném rozsahu se upravují kvalifikační a specializační podmínky pro výkon povolání všeobecné sestry ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby,
* v omezené míře se posilují kompetence zdravotnických asistentů a mění se název na praktickou sestru,
* ruší se všechna zaměření sanitáře.

6. Informace k ustanovení Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR

Na ministerstvu byla ustavena komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání, jejímž hlavním cílem je připravit na základě analýz, jednání a diskusí se zástupci odborných společností a odbornou veřejností komplexní novelu zákona č. 96/2004 Sb. V praxi je tento zákon i s jeho prováděcími předpisy realizován již několik let, ale vyskytují se více či méně závažné problémy, které je potřeba řešit. Ministrem jmenovaní zástupci se sešli na jednáních již třikrát a prvním výsledkem jsou navrhované úpravy v tzv. „malé“ novele zákona č. 96/2004 Sb. Pracovní komise je složena ze 16 odborníků, ať už se jedná o zástupce managementu nemocnic, středních, vyšších a vysokých škol, odborných společností, ale i lékařů. Smyslem pracovní komise je identifikovat problémové oblasti a ve spolupráci s dalšími odborníky hledat v široké diskusi shodu, která by se měla přinést do praxe.

Předpokládané oblasti řešení:

* kompetence NLZP
* vzdělávání kvalifikační a specializační
* úpravy v počtu profesí (např. dezinfektor)
* registr a registrace zdravotnických pracovníků
* získání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu
* celoživotní vzdělávání
* možnosti odstranění tvrdosti zákona,
* sankční opatření v případě akreditovaných pracovišť
* financování specializačního vzdělávání,
* zpřesnění a zjednodušení znění zákona
* definování role profesních organizací
V návaznosti na úpravu zákona se předpokládá i úprava prováděcích právních předpisů.

Ukázka obrazovky s hlavní nabídkou v EZP

7. Změna názvu porad hlavních sester a termíny na rok 2011

Ministerstvo zdravotnictví stále častěji eviduje dotazy, týkající se názvu hlavní sestra. V současnosti se od pojmenování této významné pozice ustupuje s tím, že se nahrazuje pozicí náměstek/yně pro ošetřovatelskou péči nebo manažer/ka nelékařských zdravotnických povolání. Toto označení blíže specifikuje zástupce v managementu všech oborů nelékařských zdravotnických povolání a není tedy úzce specifikováno pouze pro největší skupinu těchto pracovníků, tedy všeobecné sestry.

Proto jsme se rozhodli od nového roku přejmenovat i naše tradiční porady hlavních sester na porady managementu zdravotnických zařízení pro nelékařské zdravotnické pracovníky (zkráceně porady managementu nelékařů, ve zkratce „PMN“). Nový název není spojen s žádnými dalšími změnami a jedná se o formální úpravu. I nadále se budou porady konat 4krát ročně v zasedací místnosti č. 281, 1. patro budovy Ministerstva zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Pro rok 2011 jsou stanoveny termíny 8. února, 10. května, 13. září a 29. listopadu.

Uvítáme vaše náměty témat, kterými bychom se měli společně zabývat. V souvislosti s tím, bychom vás chtěli požádat o zasílání vašich dotazů do PMN v určitém předstihu, abychom je připravili k zodpovězení a případné diskusi přímo na poradě. Dotazy nám zasílejte na e-mailovou adresu vzv@mzcr.cz s označením Porada. Děkujeme.

8. Otázky a odpovědi

Rádi bychom čtenáře časopisu Sestra informovali o tom, že odpovědi na otázky, které vzešly na poradě hlavních sester konané dne 14. 9. 2010 jsou uveřejněny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz v sekci Odborník/zdravotník > Vzdělávání a uznávání kvalifikací > Porady a konference > Porada hlavních sester 14. 9. 2010. Dotazy byly kladeny, např. na povinnost zdravotníků absolvovat 1krát ročně kurz první pomoci, na přímé řízení ošetřovatelské péče, na oprávněnost správních orgánů požadovat doklady s doložkou o nabytí právní moci. Další odpovědi na vaše dotazy jsou uvedeny v sekci Odborník/zdravotník > Vzdělávání a uznávání kvalifikací > Časté otázky a odpovědi.


O autorovi: Mgr. Alena Šmídová, Vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací, Odbor vzdělávání a vědy MZČR

Ohodnoťte tento článek!