Informace z MZ ČR

Předkládáme informace z porady managementu zdravotnických zařízení pro nelékařská zdravotnická povolání – PMN (porady hlavních sester), která se konala 20. 9. 2011 na ministerstvu zdravotnictví.

Mgr. Alena Šmídová seznámila účastníky porady s aktuálními informacemi z odboru vzdělávání a vědy. Od 15. 9. 2011 dochází ke změně organizačního řádu. Ředitelem odboru vzdělávání a vědy byl jmenován JUDr. Pavel Janda. Oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací (VZV/2) se týká změna v rozšíření problematiky akreditací pro specializační vzdělávání, certifikované kurzy a akreditované kvalifikační kurzy, včetně rezidenčních míst pro nelékaře. Oddělení vzdělávání a dotací pod vedením Mgr. Podhrázkého bylo zrušeno a část agendy akreditací a rezidenčních míst pro lékaře je nově v působnosti oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací. Toto oddělení vede Mgr. Zbyněk Podhrázký. Více informací o agendě odboru a kontaktech na referenty najdete na webu ministerstva www.mzcr.cz

Na poradě byla přítomným předána informace o vzdělávacích programech specializačního vzdělávání. Dosud není schváleno 17 programů specializačního vzdělávání podle NV č. 31/2010, o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Největší problém s jejich schválením existuje v oblasti pediatrie a intenzivní péče, výhrady mají hlavně lékaři. Některé další specializační programy mají též prodlevu při jejich tvorbě a schvalování. Omlouváme se všem, kteří na nové vzdělávací programy čekají, a doufáme, že se podaří jejich schválení do konce roku 2011.

V souvislosti se specializačním vzděláváním došlo od 1. 9. 2011 k předání části agendy pro některé obory na IPVZ. Jedná se o zasílání a vyřizování žádostí a zařazení do specializace pro tyto obory:

* Biomedicínský technik
* Biomedicínský inženýr
* Klinický logoped
* Klinický psycholog
* Radiologický fyzik
* Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků
* Perfuziologie

Přítomní byli informováni o legislativních změnách pro nelékaře v roce 2011. Byla vydána vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, s účinností od 13. dubna 2011, zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních – „malá novela“ s účinností od 22. dubna 2011, a nařízení vlády č. 225/2011 Sb., kterým se mění NV č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky s nabytím účinnosti od 1. července 2011. V praxi to znamená snížení finančních nákladů na atestační zkoušku pro žadatele (dnes zaplatí 500 Kč, dříve 3500 Kč) a zkoušku k vydání osvědčení (dnes zaplatí za praktickou část 500 Kč a za teoretickou část 500 Kč, dříve 1000 Kč). V souvislosti se změnou úhrad za zkoušky ministerstvo poskytne vzdělavatelům, kteří uskutečňují atestační zkoušky, refundaci nákladů ve výši 3000 Kč na osobu. Připravuje se metodický pokyn, který bude po schválení poradou vedení ministerstva uveřejněn na webu ministerstva.

Dále byla účastníkům porady předána informace k vyřizování odstranění tvrdosti zákona podle § 91 b) zákona č. 96/2004 Sb. – odstranění tvrdosti se vtahuje pouze na výjimečné případy, nebylo plánováno, že by se „odlehčilo“ některým odbornostem (požadované hlavně u oborů fyzioterapeut a radiologický asistent). Pan ministr nemůže v takových případech vyhovět a prominout. Žadatel musí nejprve vyčerpat všechny řádné opravné prostředky podle správního řádu. To znamená podat rozklad proti zamítnutí žádosti a obdržet negativní rozhodnutí po rozkladu. Řada žadatelů tuto podmínku nesplňuje a posílá se jim zamítavé rozhodnutí. Dále je třeba napsat řádné odůvodnění žádosti, žádosti se posuzují individuálně.

Z legislativy, která se připravuje na odboru VZV, je to hlavně znění tzv. „velké novely“ zákona č. 96/2004 Sb., kdy jsou projednávány na řadě jednání se vzdělavateli, zaměstnavateli, odbornými společnostmi a zástupci MŠMT návrhy, které předložil odbor VZV za spolupráce s pracovní komisí pro transformaci nelékařských povolání panu ministrovi. Ten s nimi vyslovil souhlas. V odborné veřejnosti je velice diskutována zejména problematika odstranění dvojkolejnosti vzdělávacího systému, snížení spektra zdravotnických nelékařských povolání, zvyšování kompetencí NLZP a další právní úpravy, které sníží administrativní zátěž, např. zrušení odborného dohledu v souvislosti s úpravou systému registrace, celoživotní vzdělávání, vyšší prostupnost kvalifikačního vzdělávání, specializační vzdělávání v navazujících magisterských programech v kombinovaných formách studia, akreditace a další.

Informace z úseku regulace NLZP přednesla náměstkyně NCO NZO PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková. Informovala, že v současné době jsou již žádosti o vydání osvědčení zpracovávány v rámci 30denní správní lhůty. Žádosti o prodloužení osvědčení mají stále zpoždění ve vyřizování. Dále informovala o nejčastějších problémech po přijetí „malé novely“ a o zavedení uživatelských účtů v klientském systému Centra, který bude v NCO NZO spuštěn k 1. 10. 2011. Podrobnější informace budou uveřejněny v tomto časopise.

Vzhledem k častým dotazům upozorňuji na automatické prodloužení platnosti osvědčení, která byla platná ke dni 22. 4. 2011, o 4 roky. Doporučujeme, aby si registrovaní tento údaj ověřili na webu www.nconzo.cz v on-line náhledu registrace.

Bc. Kajetána Ternbachová z Národního referenčního centra podala informaci k projektu „Šetření dekubitů na národní úrovni“, který byl zahájen v roce 2008 v rámci projektů kvality a bezpečí pacientů. Hlavním výstupem projektu je vypracování jednotné metodiky sběru dat, která byla vydána ve Věstníku MZ ČR 6/2009 jako metodické doporučení. V roce 2010 Národní referenční centrum realizovalo projekt jako „Šetření dekubitů na národní úrovni“. V případě zájmu o zapojení do projektu a o další informace kontaktujte kajetana.ternbachova@nrc.cz

O kompetencích v intenzivní péči referovala Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, prezidentka ČAS. Informovala o záměru rozšíření kompetencí pro všeobecnou sestru v intenzivní péči, zdravotnického záchranáře a všeobecné sestry. Dosud se nevyužívají všechny kompetence, které současná legislativa umožňuje. Je to zřejmě způsobeno neinformovaností vrchních a staničních sester a lékařů. Není potřebné provádět v tomto směru zásadní legislativní změny. Příčinou nevyužívání kompetencí může být i charakter pracoviště, konzervativní přístup vedení, nedostatek specialistek, neochota sester přijímat vyšší kompetence, které jsou spojeny s vyšší odpovědností.

Poradu uzavřel RNDr. Martin Kalina, Ph. D., z B. Braun Medical s. r. o. informací o cyklu konferencí a seminářů pro nelékařské obory v rámci projektu MZ ČR. Konstatoval, že problémem je současný nezájem nelékařů o účast na konferencích. Hlavní příčinou je zřejmě přijetí „malé novely“ zákona č. 96/2004 Sb., která prodlužuje registrační období na 10 let, a většina registrovaných nelékařů má již splněn plný počet kreditů.

Na závěr byl dán prostor k diskusi, ale ten bohužel nebyl účastníky využit. Byl vznesen pouze jeden dotaz k připravované vyhlášce o ošetřovatelské dokumentaci, kterou připravuje odbor zdravotních služeb. VZV/2 podal návrh na úpravu části ošetřovatelské dokumentace. Tento návrh je uveřejněn na webu ministerstva jako příloha zápisu z porady společně s prezentacemi. Je možné se k němu vyjádřit.

Schválené nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro NLZP

Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách uveřejnilo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které jsou vypracovány podle nového nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Na těchto vzdělávacích programech spolupracovaly odborné společnosti a lékařské společnosti. Zdravotnická zařízení se nyní podle nových vzdělávacích programů začínají akreditovat. V současné době jsou na webových stránkách ministerstva k dispozici níže uvedené programy.

* Porodní asistentka – Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
* Porodní asistentka – Komunitní péče v porodní asistenci
* Zdravotní laborant – Histologie
* Zdravotní laborant – Mikrobiologie
* Zdravotní laborant – Klinická hematologie a transfuzní služba
* Zdravotní laborant – Klinická genetika
* Zdravotní laborant – Sexuologie a asistovaná reprodukce
* Zdravotní laborant – Klinická biochemie
* Zdravotní laborant – Cytodiagnostika
* Zdravotní laborant – Alergologie a klinická imunologie
* Zdravotní laborant – Toxikologie
* Zdravotní laborant – Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
* Klinický psycholog – Klinická psychologie
* Klinický psycholog – Dětská klinická psychologie
* Klinický logoped – Klinická logopedie
* Farmaceutický asistent – Specifické lékárenské činnosti
* Farmaceutický asistent – Zdravotnické prostředky
* Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii
* Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech
* Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
* Odborný pracovník v laboratorních metodách – Klinická embryologie
* Odborný pracovník v laboratorních metodách – Alergologie a klinická imunologie
* Odborný pracovník v laboratorních metodách – Klinická genetika
* Odborný pracovník v laboratorních metodách – Ochrana a podpora veřejného zdraví
* Odborný pracovník v laboratorních metodách – Soudní toxikologie
* Zubní technik – Ortodoncie
* Zubní technik – Fixní a snímatelné náhrady
* Nutriční terapeut – Výživa dětí
* Nutriční terapeut – Výživa dospělých
* Farmaceutický asistent – Příprava radiofarmak
* Fyzioterapeut – Aplikovaná fyzioterapie
* Fyzioterapeut – Fyzioterapie ve vnitřním lékařství
* Fyzioterapeut – Fyzioterapie v neurologii
* Fyzioterapeut – Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii
* Fyzioterapeut – Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii
* Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie
* Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie
* Ergoterapeut – Ergoterapie pro děti
* Ergoterapeut – Ergoterapie pro dospělé
* Zdravotnický záchranář – Urgentní medicína
* Radiologický asistent – Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
* Radiologický asistent – Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
* Radiologický asistent – Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
* Všechna povolání – Organizace a řízení ve zdravotnictví

Veškeré vzdělávací programy jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v sekci: odborník zdravotník, vzdělávání a uznávání kvalifikací, akreditace, nelékařská povolání, nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Žadatele o akreditaci akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář upozorňujeme, že byl schválen a uveřejněn na webových stránkách nový vzdělávací program. Tento program byl připraven na základě „malé novely“ zákona č. 96/2004 Sb., kdy došlo ke sloučení všech zaměření sanitáře do jednoho vzdělávacího programu.

Bylo by vhodné, aby se vzdělavatelé akreditovali podle nového vzdělávacího programu.

Reakce na článek v Sestře 10/2011 „Co mohou přinést chystané změny ve vzdělávání NLZP?“ autorky ing. Ivy Merhautové, MBA: V tomto článku se hovoří o změnách legislativy, konkrétně zákona č. 96/2004 Sb. Ministerstvo si je vědomo důsledků, které změny mohou přinést, a proto je nutné všechny návrhy pečlivě projednat, v tomto s autorkou článku souhlasím. Nemohu ale souhlasit s tvrzením, že ministerstvo chce název oboru zdravotnický asistent přejmenovat na praktickou sestru a postavit je na stejnou úroveň. Naopak ministerstvo trvá na názvu zdravotnický asistent. Rozlišení a postavení zdravotnického asistenta a všeobecné sestry, které v současnosti je, bude i nadále. Nebudou mít stejnou úroveň (stejné kompetence), jak je v článku řečeno. Všeobecná sestra je regulované povolání a vzdělávání je v našem státě v souladu s evropskou direktivou. Zdravotnický asistent má a bude mít pouze omezenou část jejích kompetencí, na které ho připraví střední zdravotnická škola.

Celoživotní vzdělávání bude i nadále povinností každého zdravotnického pracovníka, i když nebude vázáno na povinnou registraci.


O autorovi: Mgr. Alena Šmídová, Vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací, MZ ČR

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!