Informovanost a edukace klientů o diabetu mellitu

Diabetes mellitus postihuje stále větší procento naší populace. Jedná se o chorobu, na jejímž vzniku se podílí nejen genetická predispozice a prodělané dřívější virové onemocnění, ale především nesprávný životní styl, nadměrná tělesná hmotnost a nedostatek aktivního pohybu. Diabetes postihuje děti i starší jedince, proto jsem se rozhodla věnovat této problematice a provést výzkum na téma Informovanost a edukace klientů o diabetu mellitu.

SUMMARY

There has been an increase of the occurrence of diabetes mellitus in our population. The disease is related not only to genetic predisposition and former viral diseases. Unhealthy lifestyle, obesity and lack of movement play major role in its development. Because diabetes afflicts children as well as older adults I have decided to study it more and do a research of “Information level and education of the clients about diabetes“.

Dojde-li u člověka ke vzniku diabetu, je nejčastějším a nejtypičtějším příznakem nedostatek inzulinu v krvi nebo jeho úplné chybění. V důsledku toho má pacient trvale zvýšenou glykemii, což je pro organismus nežádoucí, protože může vzniknout řada závažných komplikací, akutních i chronických. V počáteční fázi jde o poškození buněk pankreatu, s rozvojem choroby se však jedná o problém multiorgánový.

Obecně lze DM rozdělit do tří základních skupin:
* DM 1. typu – inzulin-dependentní – postihuje především mladší věkové skupiny včetně dětí. Na jeho vzniku se významně podílí dědičnost. Pacienti s DM 1. typu jsou přímo závislí na dávkách inzulinu.
* DM 2. typu – noninzulin-dependentní – tímto typem onemocní často lidé nad 40 let věku. Hlavní roli při vzniku hraje především nesprávná životospráva, málo tělesného pohybu a obezita. Tento typ DM se většinou rozvíjí postupně, často i několik let, a pacienti obvykle nebývají přímo závislí na aplikaci inzulinu.
* Těhotenská DM – objevuje se u nastávajících matek, které nikdy předtím cukrovkou netrpěly. Na vzniku se podílí zejména hormonální změny, ke kterým v těhotenství dochází.

Vedle již zmíněných typů diabetu se vyskytují i další onemocnění, jejichž některé příznaky se s diabetem shodují, přesto se však nejedná o charakteristickou formu cukrovky. Mezi tato onemocnění patří sekundární DM a porucha glukózové tolerance. (Etzwiller, 1994)

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky všech typů DM patří polydipsie neboli nadměrná žíznivost, polyurie neboli nadměrné močení, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, nechutenství, únava, aceton v dechu, ketonurie a glykosurie, špatné hojení ran, opakované infekce a gynekologické záněty, Kussmaulovo dýchání, poruchy vědomí.

Diagnostika

Rychlost a přesnost diagnostiky diabetu může být ovlivněna množstvím a intenzitou příznaků, kterými diabetik trpí. Pro diagnostiku diabetu se provádí nejčastěji následující vyšetření:
* měření hladiny glykemie – obvykle se odebírá kapilární nebo venózní krev, první vyšetření probíhá nalačno, další již pak během dne v různých časových intervalech po zátěži glukózou,
* vyšetření moči na přítomnost ketolátek a cukru,
* orální glukozotoleranční test,
* stanovení hladiny inzulinu v krvi.

Léčba

Základním prvkem a nejdůležitějším opatřením při léčbě cukrovky je diabetická dieta. Jejím cílem je dodávat organismu optimální množství sacharidů a udržovat stálou hladinu krevního cukru. V některých případech stačí dodržovat dietu, aby byla choroba správně kompenzována, jindy se dieta kombinuje s dalšími složkami léčby, mezi které patří perorální antidiabetika a inzulin.

Nestačí však pouze držet dietu, užívat léky a chodit na kontroly k lékaři. Dalším stavebním kamenem úspěšné kompenzace cukrovky je i pravidelný pohyb a udržení si optimální tělesné hmotnosti, vyhýbat se kouření a nadměrné konzumaci alkoholu.

Komplikace

Jak již bylo řečeno, postupem času se diabetes stává problémem multiorgánovým. V důsledku trvale zvýšené hladiny glykemie vznikají komplikace, a to akutní i chronické. Proto je nezbytné, aby diabetik nepodceňoval pravidelné kontroly u lékaře, a to nejen u diabetologa, ale chodil i na pravidelné kontroly zraku, doporučuje se i návštěva kardiologa a u žen gynekologické prohlídky.

Při vzniku jakýchkoli nežádoucích obtíží je nutné vyhledat odbornou pomoc ihned. Současně i nejbližší okolí člověka s diabetem má být seznámeno s tím, jak postupovat při hypoglykemii nebo jiných akutních stavech, při kterých je diabetik ohrožen na životě.

Shrnutí výsledků výzkumu

Výzkum jsem provedla pomocí anonymního dotazníku skládajícího se z 39 otázek, které byly rozděleny do několika tematických okruhů. První okruh byl zaměřen na obecné údaje o klientech (pohlaví, věkové rozpětí), ve druhém okruhu jsem se zabývala spoluprací diabetiků se zdravotníky, do třetího okruhu jsem zařadila otázky zkoumající dodržování pokynů a léčebných opatření, čtvrtý okruh byl zaměřen na změny, které u klientů diabetes způsobil.

Oslovila jsem pacienty – diabetiky – hospitalizované na interním a chirurgickém oddělení Nemocnice v Boskovicích v době, kdy jsem zde vykonávala praxi (rok 2005). Při vyplňování dotazníku měli klienti buď možnost výběru odpovědi z nabízených možností, nebo odpovídali svými slovy. Dotazník vyplnilo 40 respondentů, 23 žen a 17 mužů v rozmezí od 30 do 75 let.

Zde uvádím nejzajímavější otázky a vyhodnocené odpovědi:

Kdy u vás byl DM diagnostikován?

Před více než 10 lety – 21 respondentů
Před 5 až 10 lety – 11 respondentů
Před méně než 5 lety – 8 respondentů

Máte možnost kdykoli mluvit se svým lékařem o diabetu?
Ano – 33 respondentů
Ne – 7 respondentů

Chcete-li se diabetologa zeptat na informace o cukrovce, věnuje vám vždy dostatek času?
Ano – 36 respondentů
Ne – 4 respondenti

Myslíte si, že jste o diabetu dobře informován/a?

Ano – 35 respondentů
Ne – 5 respondentů

Dodržujete rady a pokyny odborníků?

Ano – 23 respondentů
Občas – 16 respondentů
Ne – 1 respondent

Vyhledáváte aktivně nové informace o své chorobě?

Ano – 26 respondentů
Ne – 14 respondentů

Zasáhlo onemocnění do vašich běžných činností, návyků?

Ano – 21 respondentů
Ne – 19 respondentů

Zvládáte péči o kůži a nohy?

Ano – 31 respondentů
Ne – 9 respondentů

Znáte význam očního vyšetření u diabetiků?

Ano – 35 respondentů
Ne – 5 respondentů

Zažíváte pocity méněcennosti?

Ano, téměř stále – 2 respondenti
Občas – 22 respondentů
Ne, téměř nikdy – 16 respondentů

Máte ve svém okolí osobu, která je vám schopna v případě potřeby poskytnout pomoc?

Ano – 31 respondentů
Ne – 9 respondentů

Máte chuť podílet se na zlepšení svého zdravotního stavu?

Ano – 38 respondentů
Ne – 2 respondenti

Z výsledků výzkumu vyplývá, že většina dotázaných diabetiků má pocit dostatečné informovanosti, chápe význam prevence a spolupráce s odborníky, přesto však existuje poměrně velké množství těch, kteří léčbu podceňují a nesnaží se sami aktivně vyhledávat o diabetu nové poznatky a informace.

Naproti tomu však téměř všichni dotázaní mají chuť zlepšit svůj zdravotní stav. Je vhodné nabízet diabetikům více podrobnějších informací a upozornit je na to, že jen s důsledností a zdravým optimismem mohou zvládnout svou nemoc tak, aby její důsledky co nejméně zasahovaly do jejich životů.

O autorovi: Lucie Valachová, DiS. Ortopedické oddělení Nemocnice Boskovice (LuckaValachova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!