Informovanost pacientů s acne vulgaris

Negativní dopad onemocnění acne vulgaris na každodenní život člověka je dlouhodobě diskutované téma nejen v řadách zdravotnických odborníků, samotných pacientů, ale i laické veřejnosti. Nezbytnou součástí úspěšné léčby a ošetřování těchto nemocných je poskytování správných, včasných a kvalitních informací, které mohou ovlivnit průběh samotného onemocnění a následně kvalitu jejich života.


SOUHRN: Na základě zpracovaných informací získaných metodou dotazníkového průzkumu lze konstatovat důležitost agitace kvalitních informačních zdrojů pro pacienty, kteří na základě této informovanosti mohou předejít psychickým, zdravotním i sociálním problémům, které jsou oprávněně spojeny s mnohdy podceňovaným onemocněním acne vulgaris.
Klíčová slova: akné, kvalita života, informace, pacient

SUMMARY: On the basis of the processed information gained by the questionnaire, we may state the importance of providing quality information source to the patients that would help to prevent possible mental, heath and social problems which are rightly associated with this often underestimated disease.
Key words: acne, quality of life, information, patient


Akné - ilustrační foto

Acne vulgaris je onemocnění mazových žláz a vlasových folikulů způsobené mnoha faktory. Obecně je tedy možno jej charakterizovat jako chronickou zánětlivou poruchu pilosebaceózní jednotky (týkající se vlasu a mazové žlázy). Jde o jedno z nejčastějších onemocnění puberty s rozdílností v závažnosti průběhu. S acne vulgaris se setkáváme ve všech zemích světa a u všech ras. Obě pohlaví postihuje přibližně stejně, u chlapců pozorujeme častěji těžší formy, u dívek začíná dříve. V mnoha případech platí, že čím dříve se akné vyskytne, tím mívá těžší průběh. Velmi vzácně je možno akné vidět před 8.–9. rokem věku. Asi 85 % středoevropské populace trpí tzv. fyziologickou formou akné, s běžným lehkým postižením, ale i tyto mírné projevy jsou pro dospívající silně stresující. Asi 15 % dospívajících má silnější formu akné, tzv. klinickou akné, která se projevuje hustším výsevem papul až po infiltráty a abscesy.

Největší výskyt akné je zpravidla u dospívajících okolo 16.–17. roku u dívek a 18.–19. roku u chlapců. K ústupu projevů dochází do 18 do 20 let, u chlapců později. Existují i ojedinělé akné, které přetrvávají po 25. roce věku. Ženy mívají dokonce akné až do 40 let, někdy může vzniknout i v dospělosti. U mužů delší přetrvávání akné do produktivního věku vidíme pouze v 1 % případů (Vohradníková, 2006).


Dále čtěte: Jak se zbavit akné


Průzkum

V rámci průzkumu jsem si stanovila celkem 3 cíle zaměřené na kvalitu života pacientů s onemocněním akné. Jedním z cílů bylo zjistit, zda mají pacienti s akné dostatečné informace o svém onemocnění. Pro realizaci jsem zvolila empirickou metodu získávání informací formou anonymního a dobrovolného dotazníku, na který odpovídali pacienti výběrem jedné ze škálových, verbálních odpovědí, označených numerickými čísly od 5 do 1. Důvodem byla přehlednost a snadná zpracovatelnost dat. Výběr otázek v dotazníku jsem čerpala z originální české verze dotazníku kvality života VHOQOL 100. Dotazník byl vypracován na základě stanovených cílů. Obsahoval 18 uzavřených a 3 kategorizační otázky.

Charakteristika průzkumného vzorku: Respondenti šetření byli cíleně vybraní, věkově neohraničení pacienti s diagnostikovaným onemocněním acne vulgaris z kožní ambulance Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba a z provozovny péče o akné v okrese Frýdek-Místek, kde je prováděná doplňková ošetřovatelská péče. Průzkumný vzorek tvořilo 50 pacientů různého věku, vzdělání a pohlaví.

Organizace a realizace průzkumu: Průzkum zahájila distribuce 60 dotazníků, při které jsem zjišťovala potřebné informace k problematice akné. Získané údaje jsem postupně zpracovávala od ledna do května 2010. Z celkového počtu jsem vyřadila 6 dotazníků z důvodu nenávratnosti a 4 dotazníky z důvodu nekompletnosti odpovědí na otázky. Konečný počet správně vyplněných a vrácených dotazníků byl 50.

Analýza a interpretace výsledků průzkumu

Průzkumný vzorek tvořilo 42 % dospívajících do 17 let, 38 % mladistvých ve věku 18–25 let a zbývajících 20 % tvořili respondenti z řad dospělých (nad 26 let).

Šetření se zúčastnilo 54 % žen a 46 % mužů. Polovina respondentů dosáhla základního vzdělávání, středoškoláků se zúčastnilo 10 %, vysokoškoláků odpovídalo 40 %.

Jedna z otázek byla zaměřena na osobní zájem respondentů o informace týkající se acne vulgaris. Z celkového průzkumného vzorku uvádí pouze 6 % pacientů maximální zájem o problematiku svého onemocněni. Většina respondentů uváděla střední zájem (34 %), „trochu“ zájmu projevilo 28 % dotázaných, vůbec žádný zájem o informace uvedlo 18 % a 14 % respondentů zařadilo úroveň svého zájmu do kategorie „hodně“.

V otázce dostupnosti informací o onemocnění šetření ukázalo, že téměř polovina respondentů (48 %) má možnost získávat informace o akné, 30 % dotázaných hodnotí dostupnost informací jako hodně velkou, pro 10 % dotázaných jsou tyto informace středně dostupné. Zbylá 3 % se k takovým informacím dostanou „trochu“ nebo „vůbec“.

Informace z odborných zdravotnických zdrojů získává maximálně nebo hodně pouze 24 % pacientů, je alarmující, že 76 % pacientů tyto informace nemá vůbec nebo v dostatečné míře. Alarmující byly odpovědi na otázku nedůvěryhodnosti získávaných informací – šetření ukázalo, že nedůvěryhodné informace o akné ze svého okolního prostředí získává až 58 % nemocných a 22 % respondentů je označilo jako „hodně“ nedůvěryhodné.

Zaměřila jsem se také na problematiku získávání informací ze strany rodičů nebo školy. Výsledky ukázaly na velice slabou edukaci správné péče o akné, 70 % dotázaných uvedlo, že se nesetkalo s podáváním informací ze strany svých rodičů nebo ve škole, 20 % „trochu“ a 10 % „středně“.

Diskuse

Z důvodu závažnosti zdravotních i psychosociálních důsledků tohoto onemocnění je potřebné dostatečně rozvíjet současný výzkum v problematice kvality života postižených onemocněním acne vulgaris. Studiem informačních materiálů týkajících se výsledků studií u nemocných s akné jsem zjistila, že převažují vědecké a výzkumné práce zejména lékařů, kteří se specializují v oblasti farmakologických účinků léků používaných v léčbě nebo na výsledky léčby u jiných kožních nemocí. Zaznamenala jsem absenci zejména ošetřovatelských výzkumů v problematice akné.

Akné je problém, který je zapotřebí podchytit již v počátečním stadiu projevů a je nezbytná spolupráce ze strany včasně informovaného člověka o brzkém vyhledávání odborné pomoci. Studie zaměřená na včasnou léčbu akné z roku 2003 potvrzuje vysoké procento zlepšení subjektivního vnímání projevů kožního onemocnění po léčbě dermatologem (Selerová, 2003).

Vzhled těžké formy akné (cysty, uzlíky, puchýřky, pustuly)

V další studii, kde byli pacienti s akné sledováni po dobu 10 let při léčbě izotretinoiny, se po léčebném kurzu léze vyhojily u 60 % pacientů. Vhodnými kandidáty tohoto druhu léčby jsou pacienti, u nichž má akné těžké psychologické důsledky. Autorky studie zdůrazňují, že závažnější akné může jizvit kůži i duši a psychický stres mladého člověka poznamenává na celý život. Předejít tomu lze včasnou a účinnou léčbou (Betty et al., 2000).

Jedním z cílů mého průzkumu bylo zjistit, jak vysoké vědomosti a zájem mají pacienti s akné o své nemoci. Je překvapivé, že z počtu 50 pacientů se pouze 6 % maximálně zajímá problematikou své nemoci a sbírají informace ve vlastním zájmu. Získávání informací o akné z různých nedůvěryhodných zdrojů uvedlo 58 % respondentů, 48 % má možnost přístupu k informacím. Zjistila jsem, že z odborných zdravotnických zdrojů získává informace maximálně nebo hodně pouze 24 % pacientů, je alarmující, že 76 % pacientů tyto informace nemá. Nedůvěryhodné a neodborné informace o akné získává podle průzkumu až 58 % nemocných s akné.

Doporučení pro praxi

Na základě nastudované literatury a výsledků průzkumu doporučuji následující návrhy s cílem zlepšení informovanosti pacientů s akné.

Doporučení pro pacienty s onemocněním akné:

* vyhledat co nejdříve odbornou péči dermatologa a řešit již první projevy onemocnění,
* usilovat o zaujetí správného postoje v péči o akné, které záleží na pacientovi samotném,
* získávat co nejvíce odborných informací o akné a aplikovat je do praxe,
* zdůraznit důležitost spolupráce s lékařem a ošetřovatelským týmem,
* stranit se nedůvěryhodným informačním zdrojům,
* chránit se před komerční nabídkou kosmetických přípravků, slibujících nerealistické očekávání za mnohdy vysokou finanční částku,
* vyhledat profesionální následnou péči o akné prostřednictvím všeobecné sestry se specializací kosmetičky, která provádí doplňkové ošetřovatelské úkony, jako jsou mechanické čištění pleti, chemický peeling, edukace v péči o kůži a další,
* vyvarovat se samoléčitelství a nesprávnému domácímu ošetřování kožních projevů.

Doporučení pro ošetřovatelskou praxi sester:

* informovat pacienta o problematice onemocnění, zejména zdlouhavé terapii a podstoupení nepříjemných vyšetření,
* využívat ústní i písemné edukační formy, jako jsou odborné agitační materiály, přednášky, publikační činnost,
* zdůraznit důležitost správného psychického přístupu a dodržování etických zásad,
* pečlivě kontrolovat dodržování léčebného a ošetřovatelského režimu u pacienta,
* zdůraznit podporu uzdravování pacienta vlídným a empatickým přístupem,
* pracovat na rozvoji výzkumu u pacientů s akné a tím přispět k bližšímu poznání problematiky nemocného.

Doporučení pro multimediální politiku:

* zvýšit edukaci celé populace v oblasti prevence nežádoucích projevů akné,
* zvýšit osvětu zejména u dospívající mládeže, která by měla být patřičně informována o nutnosti svěření pacientů s tímto onemocněním do péče odborníků, nejlépe prostřednictvím výchovného působení rodičů, školních institucí či jiných výchovných složek,
* seznámit veřejnost s novými směry v péči o toto onemocnění, jako je používání speciálních medicinálně dermatologických přípravků, nových korektivních metod, které mohou významně přispět ke zlepšení nemoci a tím i předejít možným psychickým potížím, jež jsou spojeny s acne vulgaris u většiny postižených,
* zabránit propagaci nesprávných informací a nabídky nevhodných postupů v péči o akné,
* zaměřit se nejen na problematiku adolescentů, ale i dospělých, u kterých onemocnění přetrvává, nebo jsou psychicky deprimovaní výslednými stavy po akné.

Závěr

Kožní problém akné postihuje převážně dospívající mládež, ale není výjimkou u produktivní populace. Přestože jsou pacienti, zvláště při mírnějším průběhu, sužováni zejména z kosmetického hlediska, jedná se o skutečnou kožní chorobu a je nutno ji léčit. V provedeném průzkumu se potvrdily každodenní zkušenosti z praxe, kdy lze konstatovat, že existují značné nedostatky ve znalostech pacientů týkající se problematiky akné. Zjistila jsem velice slabou agitaci správné péče o akné, 90 % dotázaných uvádí, že se nesetkalo s podáváním informací ze strany svých rodičů nebo ve škole.


O autorovi: Bc. Simona Lipovská Kožní oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava (simona.lipovska@volny.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!