Inkontinence

Inkontinence a Index

Šetření nákladů na inkontinenci

Geriatrické a rehabilitační centrum (GaRC) Kladno, státní zdravotnické zařízení se 140 lůžky, jehož zřizovatelem je Okresní úřad Kladno, bývalo léčebnou pro dlouhodobě nemocné, v posledních letech ale rozšířilo své služby. Dnes je specializovaným pracovištěm pro rehabilitaci a rekonvalescenci jak geriatrických, tak i mladších pacientů. Jsou zde ošetřovatelská lůžka pro ležící pacienty, kteří potřebují především ošetřovatelskou péči, dále lůžka pro nemocné po akutním onemocnění – CMP, úrazech, autonehodách apod., pečují tu o pacienty s dlouhodobými problémy vyplývajícími z chronických onemocnění, na jednom ze čtyř zdejších pater je také týdenní stacionář pro pacienty v poslední fázi rekonvalescence.

Jedním ze závažných problémů vedených v sesterské dokumentaci dlouhodobě hospitalizovaných je inkontinence. V plánu na ošetřování nového pacienta s touto diagnózou stojí před sestrou dva hlavní úkoly: musí odhalit příčinu potíží a odpovědět na otázku, zda a případně jak může nemocnému pomoci. Při řešení druhé části plánu může například upravit pacientovi pitný režim apod., v GaRC jí ovšem navíc již dva roky pomáhá systém Index. Vyvinula ho firma SCA Hygiene Products, s. r. o., výrobce pomůcek pro inkontinenci Tena, jako způsob kontroly nákladů na vložné pleny, plenkové či fixační kalhotky, podložky a jiné pomůcky, systém ale zároveň zajišťuje individuální a efektivní přístup k inkontinentním pacientům, kterým přináší pocit bezpečí a pohodlí.

Tajemství úspěchu začíná u nejméně čtyřiadvacetihodinového sledování typu a intenzity inkontinence v různou denní a noční dobu u každého nového pacienta. Na základě výsledků, které se během testování zapisují do přehledných tabulek, pak sestra určená k řízení práce se systémem Index vybere pomůcky s nejvhodnější savostí na den i noc a k posteli pacienta přidá kartičku s barevně rozlišenými obrázky příslušných výrobků. Nedojde-li ke změně zdravotního stavu nemocného, nasazují pacientům podle tohoto „návodu“ pomůcky i sestry v dalších směnách. Zjištěné výsledky se stávají součástí sesterské dokumentace a podle nich se také plánuje, objednává a nakupuje.

Je známo, že náklady na nákup, ale i pozdější likvidaci pomůcek zatěžují rozpočet mnoha institucí. Některé z nich se domnívají, že hospodárnost inkontinenční péče jim zajistí pomůcky nejlevnější, ty ale mají často nižší kvalitu i savost a protékání do lůžka tak navíc zvyšuje i náklady na praní prádla. Požadavek dneška tedy zní – s pomůckami neplýtvat a nakupovat jen ty nejvhodnější, které vyhovují pacientovi a současně snižují pracovní zátěž personálu. V kladenském GaRC si ověřili, že nejlepší je vybrat pro konkrétní dobu a konkrétního pacienta konkrétní pomůcku, neboli objednávat a platit jen to, co je skutečně potřeba. Index jim tak spolu s kvalitními výrobky přináší snížené náklady na nákup i likvidaci, na praní ložního prádla a také úspory při distribuci. Zároveň motivuje personál, který je při efektivní a promyšlené práci pochopitelně na pozitivním výsledku více zainte resován; pacienti pak díky jeho individuálnímu přístupu a zvýšené kvalitě péče získávají pocit relativní fyzické pohody.

Nadační fond

„Inkontinenční pomůcky, ale někdy i polohovací lůžka, stolky, televizory na pokoje a další věci, které přinášejí pacientům užitek, dnes nehradíme z rozpočtu, nýbrž z peněz Nadačního fondu GaRC,“ říká hlavní sestra Škampová. „Zatímco dříve příbuzní občas přinesli pacientovi z lékárny první balík plen, který spatřili, aniž věděli, jaký typ a velikost by vlastně měli vzít, my pořizujeme pochopitelně pouze ty, které skutečně potřebuje. Hromadné nákupy jsou navíc výhodné i ekonomicky. Nemocní, jejich rodiny i lidé, kteří s námi vlastně nemají nic společného, přispívají do fondu dobrovolnými finančními dary, o jejichž využívání rozhoduje správní rada. Ta také následně kontroluje i hospodaření, které je ostatně velmi průhledné – jeho výsledky jsou veřejné, takže se do nich může podívat každý, kdo má zájem.“

I z tohoto hlediska se v GaRC osvědčuje systém Index. Vedle testování inkontinentních pacientů a z něho vyplývajícího používání vhodných pomůcek k němu patří také speciální počítačový software, který za sestry počítá spotřebu i náklady, pomáhá s kontrolou zásob a ukazuje, kolik pomůcek je třeba objednat pro další období. To vše je pro pacienty a jejich rodinné příslušníky názornou ukázkou toho, jak systematicky se v centru pracuje a především, jak se tady nakládá s darovanými penězi.

„Firma, která Index vyvinula, nám udělala test spotřeby inkontinenčních pomůcek za listopad a prosinec 1999. Vyplynulo z něj, že opravdu neplýtváme – jeden pacient u nás spotřeboval za den přibližně 2,7 pomůcky, což odpovídá průměru v Evropě,“ uvádí V. Škampová.

Pracovníci firmy centru vypracovali také spotřebu a náklady za celý loňský rok, které ukázaly, že situaci pozitivně ovlivnilo celoroční sledování, zda jsou používány správné pomůcky. Jednou z nejdůležitějších zásad Indexu jako systému kontroly nákladů na inkontinenční pomůcky je nezaměřovat se na cenu za kus, ale na celkové náklady na pacienta a den. „Nejdůležitějšími principy z hlediska ošetřovatelského je vedle hospodárnosti především zajištění pacientovy pohody. A to se v případě výběru vhodné pomůcky daří. Důležitá je ale i úspora práce sester, které dříve trávily dlouhé hodiny převlékáním pacientů i lůžek, místo aby dělaly to, pro co jsou odborně školeny,“ dodává Mgr. Škampová.

Eva Wi`cazová,

Ilustrační foto Marta Jedličková

Viz Zdravotnictví a medicína č. 19/2000

Ohodnoťte tento článek!