Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Možná jste se s třípísmennou zkratkou IBA již setkali v souvislosti s hodnocením léčby onkologických pacientů nebo s interaktivním vzděláváním zdravotnických pracovníků. Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA) je pracovištěm pro vědecko-výzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT.

Činnost IBA je primárně zaměřena na organizační a odborné zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu, nicméně jeho aktivity jsou mnohem širší. Představme si alespoň ty, které jsou z pohledu zdravotnických pracovníků nejdůležitější.

Výukové aktivity a analýza dat

IBA funguje jako samostatné hospodářské středisko Masarykovy univerzity a zároveň je součástí Lékařské fakulty (LF) a Přírodovědecké fakulty (PřF). Jako součást PřF IBA garantuje výuku samostatného studijního oboru matematická biologie. Prakticky ve všech vědních oborech je dnes nutné výsledky experimentů a studií statisticky analyzovat a interpretovat. Bez kvalitní analýzy dat lze jen těžko počítat s přijetím sebekvalitnější vědecké práce v odborném časopise. Proto IBA vychovává nový typ odborníků, kteří nejenže umí data zpracovat, ale mají zároveň i vzdělání v oboru, jehož data analyzují. Jsou tedy schopni velmi vysoké úrovně odborné spolupráce s lékaři či biology při plánování experimentů i jejich hodnocení.

Hodnocení zdravotnických dat využívají nejen lékaři, ale i ostatní zdravotničtí pracovníci. Nelékařské medicínské obory se stávají rovnocennými partnery jak medicíny samotné, tak i ostatních vědních oborů. Koncepce ošetřovatelství bez kvalitní interpretace výzkumu by tak nemohla uspět v mezinárodním kontextu. Proto výchova odborného pracovníka nelékaře musí směřovat i ke kritické analýze dat. Naši odborníci také zajišťují výuku předmětů zaměřených na analýzu dat a informační technologie pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských programů LF MU.
IBA ovšem analýzu dat nejen vyučuje, ale především realizuje, a to v rámci desítek klinických a environmentálních projektů. Uveďme například hodnocení epidemiologie závažných onemocnění, predikce počtu onkologických pacientů či hodnocení přežití pacientů, a tedy úspěšnosti léčby. Prakticky ve všech těchto aspektech se odráží nejen lékařská péče samotná, ale i kvalita služeb poskytovaných dalšími zdravotnickými pracovníky (graf).

Informační technologie a klinické registry

Medicínská informatika je velmi perspektivní a stále důležitější oblastí medicínského výzkumu. IBA se mimo jiné zabývá vývojem a implementací zdravotnických registrů a vyvíjí komplexní systémy pro sběr, validaci a analýzu klinických dat s využitím lokálních i webových technologií. V současnosti IBA takto garantuje více než 60 zdravotnických registrů a výzkumných projektů, z toho téměř deset je mezinárodních.

Hlavní sídlo IBA v kampusu MU

IBA zajišťuje pro klinické registry a studie platformu, která slouží k bezpečnému sběru, uchovávání a hodnocení klinických dat. Největší úlohu však nesou odborníci z praxe, ať se jedná o lékaře či sestry, kteří takto působí jako datamanažeři/datamanažerky nad rámec svých běžných povinností. Tato spolupráce pak vede k popsání aktuálního stavu epidemiologie a léčby určitého onemocnění a v neposlední řadě i k vyhledání slabých míst systému a námětů ke zlepšení zdravotní péče. Výsledky těchto klinických projektů tak slouží nejen managementu zdravotnických zařízení, ale také zdravotním pojišťovnám. Závěry by následně měly vést k optimalizaci péče o pacienty, a to ve smyslu používaných postupů, léků, personálního zajištění atp.

Spolupráce

IBA spolupracuje s řadou odborných lékařských společností, zdravotnickými zařízeními i akademickými subjekty. Z odborných společností jmenujme například Českou onkologickou společnost ČLS JEP, Českou kardiologickou společnost nebo Českou hematologickou společnost ČLS JEP. Tyto a další společnosti po odborné stránce garantují projekty, na nichž se IBA podílí. Data z klinické praxe však samozřejmě pocházejí především z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, která jsou nepostradatelnými partnery klinických výzkumných projektů.

Graf

Hlavní projekty

IBA zajišťuje velké množství celonárodních, ale i nadnárodních projektů. Věříme, že některé projekty zaujmou i nelékařský zdravotnický personál jako zdroj validních informací s přihlédnutím k pojetí Evidence Based Medicine, resp. Evidence Based Nursing.

* MEFANET (http://www.mefanet.cz) – edukační portál zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR. Primární snahou projektu MEFANET je usnadnit spolupráci týmů z různých fakult a umožnit studentům a pedagogům přístup k elektronickým výukovým materiálům.

* Národní onkologický program on-line (http:// www.onconet.cz) – na těchto stránkách naleznete množství zajímavých informací z oblasti organizace onkologické péče v ČR a odkazy na naše specializované projekty podle specifických orgánů či typů nádorů (www. uroweb.cz, www.svod.cz, www.cebo.cz aj.).

* Onkologické screeningové programy (www.mamo.cz, www.kolorektum.cz, www.cervix.cz) – tři screeningové projekty, u nichž IBA zajišťuje celonárodní sběr dat v oblasti preventivních vyšetření nádoru prsu, kolorekta a děložního čípku. Webové stránky poté poskytují informační servis pro zapojené lékaře i širokou odbornou a laickou veřejnost.

ISO certifikace

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v září 2008 získal první certifikát -ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 o garanci kvality IT služeb. V září 2009 IBA MU úspěšně prošel dalšími dvěma certifikačními audity – managementu systému jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001/ 2009) a managementu bezpečnosti informací (ČSN ISO/IEC 27001:2006). Jeho výstupy a služby jsou tak garantovány třemi certifikáty ČSN ISO. Všechny tři certifikace na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují.


O autorovi: Mgr. Karel Hejduk, Mgr. Olga Krčmařová pracoviště IBA MU

Ohodnoťte tento článek!