Institut odstranění tvrdosti zákona

S účinností od 22. 4. 2011 byl novelou č. 105/2011 Sb. zaveden do zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, institut odstranění tvrdosti zákona, a to konkrétně v ustanovení § 91b

Podle tohoto ustanovení může ministr zdravotnictví rozhodnout o odstranění tvrdosti zákona v případech přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Citace paragrafového znění

§ 91b Odstranění tvrdosti

(1) Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti podané zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem rozhodnout o odstranění tvrdosti v případech
a) přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, nebo
b) vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle hlavy VI.
(2) Žádost musí být odůvodněna; lze ji podat až po vyčerpání řádných opravných prostředků podle správního řádu.
(3) Rozhodnutí o odstranění tvrdosti se vydává písemně a nemusí obsahovat odůvodnění.
(4) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 je rozhodnutím konečným; nevztahují se na ně obecné předpisy o správním řízení.

Komentář

K tomu, aby mohla být žádost o odstranění tvrdosti zákona projednána, je třeba splnit několik formálních podmínek.

I přesto, že se na řízení o odstranění tvrdosti zákona nevztahují předpisy o správním řízení, musí žádost splňovat náležitosti podání v tom smyslu, aby z jejího obsahu bylo seznatelné, kdo žádost činí, komu je adresována, co se žádá. Žádost musí být podepsána a datována. Z tohoto důvodu nelze akceptovat toliko elektronická podání bez zaručeného elektronického podpisu, která nejsou dodatečně doplněna písemným nebo jiným akceptovatelným způsobem. Jako zvláštní náležitost stanoví zákon č. 96/2004 Sb. v § 91b odst. 2 povinnost žádost odůvodnit. Z procesního hlediska je pro žadatele důležitá zejména podmínka, aby byla žádost podána až po vyčerpání řádných opravných prostředků podle správního řádu. V praxi to znamená, že žadatel musí podat rozklad proti rozhodnutí ministerstva a vyčkat pravomocného výsledku řízení o jím podané žádosti. Jestliže tak neučiní, jeho žádost o odstranění tvrdosti je podána předčasně a nelze jí vyhovět. Právní moc rozhodnutí o rozkladu nastává doručením rozhodnutí do vlastních rukou žadatele; v případě, že výsledkem odvolacího řízení je zrušení prvoinstančního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR a vrácení věci k novému projednání, musí žadatel vyčkat výsledku správního řízení před orgánem prvního stupně a poté, nebude-li spokojen s tímto výsledkem, musí opět požádat o rozklad, tj. podat řádný opravný prostředek a vyčkat jeho výsledku. Teprve po právní moci zamítavého rozhodnutí o rozkladu může žadatel požádat ministra zdravotnictví o odstranění tvrdosti zákona. V této souvislosti je nutné rovněž poznamenat, že vyčerpáním řádných opravných prostředků je třeba chápat podání rozkladu proti konečnému rozhodnutí ve věci, ať už meritornímu (rozhodnutí o zamítnutí žádosti), nebo procesnímu (usnesení o zastavení řízení). Podání rozkladu pouze proti procesnímu usnesení o přerušení řízení není splněním podmínky podle § 91b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

Ustanovení § 91b odst. 3 a 4 zákona č. 96/2004 Sb. upravují náležitosti rozhodnutí, k nimž patří písemná forma a absence odůvodnění. Zákonodárce rovněž výslovně stanovil, že rozhodnutí ministra zdravotnictví je rozhodnutím konečným, a nelze se proto proti němu dále odvolat.

Informace o vyřízených žádostech

Odstranění tvrdosti je výjimečné a běžným okolnostem se vymykající řešení, které může být užito ve stanovených případech, pro něž se v zákoně nenalezne přijatelné řešení. Tuto pravomoc ministra proto nelze aplikovat puašálně na všechny žádosti. Každou žádost vzhledem k různorodosti odůvodnění je nutné posuzovat individuálně a individuálně posoudit uvedené skutečnosti.

Od účinnosti novely č. 105/2011 Sb. rozhodl ministr zdravotnictví o 89 žádostech o odstranění tvrdosti zákona. Téměř všichni žadatelé, s výjimkou dvou, žádali o odstranění tvrdosti v případě vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání. V těchto případech bylo kladně vyhověno pouze šesti žadatelům a vydáno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (3 vydány pro povolání fyzioterapeuta, 2 pro radiologického asistenta a 1 pro biomedicínského inženýra) s platností na 10 let. Většina žadalů o odstranění tvrdosti si v této věci podala žádost před vyčerpáním řádných opravných prostředků podle správního řádu, a tudíž pro nesplnění této zákonné podmínky nemohl pan ministr ve vícero případech kladně rozhodnout a žádostem vyhovět. Žádosti o odstranění tvrdosti zákona a přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zdravotního laboranta a odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků byly zamítnuty obě.


O autorovi: Mgr. Denisa Kopková1, Mgr. Lenka Hladíková2 odbor právní MZ ČR1, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR2

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!