Intoxikace oxidem uhelnatým

Inhalační poranění jsou důsledkem traumatu dýchací soustavy po vdechnutí jedovatých látek nebo plynů, které sice nejsou toxické, ale zabraňují buněčnému dýchání. Formami vdechovaných látek jsou pára, dým, prach, plyn nebo výpary. Inhalační poranění většinou provázejí i popáleniny.


SOUHRN: Intoxikace je náhle vzniklý stav vyvolaný jedovatou látkou, která po vniknutí do organismu může způsobit poškození orgánů až smrt jedince. Riziko intoxikací není jen z toxického působení, ale i z vyvolaných komplikací. Zajímavostí uvedené případové studie je právě postižení více členů jedné rodiny, ačkoli samotné intoxikace jsou v dnešní době poměrně časté. Ať už se jedná o lékové, drogové intoxikace, nebo otravy zplodinami hoření, plyny.
Klíčová slova: intoxikace, oxid uhelnatý, tísňové volání

SUMMARY: Intoxication is a condition caused by a poisonous substance which, when introduced into the organism, can cause organ damage and death of the individual. The risk of intoxication is not only the toxicity of the substance but also induced complications. What makes the presented case study interesting is the fact that several members of the family were intoxicated while cases of poisoning are quite common. The substances are usually medications, illegal drugs, emissions, and gases.
Key words: intoxication, carbon monoxide, emergency call


V širším smyslu můžeme intoxikace rozlišit na endogenní (jaterní selhání, diabetické kóma) a exogenní (intoxikace noxou z vnějšího prostředí).
Účinky dělíme na lokální – v místě vstupu – a systémové, kdy látka působí na vzdálené orgány cestou krevního oběhu. Pro systémový účinek je nejdůležitější chemická struktura látky, která určuje základní charakter působení, a dále dávka. Kromě toho musíme zvážit, jak dlouhá doba uplynula od vstupu látky do organismu, s tím souvisí i význam způsobu podání. Také zjišťujeme odolnost nemocného, na kterou mají vliv věk, přidružená onemocnění – zejména jater a ledvin, případně tolerance či závislost (Pokorný, J., 2005, s. 227).

Intoxikace oxidem uhelnatým (CO)

Existuje mnoho příčin inhalačních poranění, včetně otravy oxidem uhelnatým a vdechnutí chemických či horkých látek (Kolektív autorov, 2008, s. 256).
Otrava oxidem uhelnatým není častý úraz, ale stále se vyskytuje zejména ve venkovských oblastech, kde se využívají lokální zdroje tepla k ohřívání vody. Ve městech k tomuto typu otravy dochází u sociálně a ekonomicky slabších jedinců, kteří nedbají na pravidelné kontroly plynových spotřebičů (Dobiáš, V., 2007, s. 246).

Oxid uhelnatý je plyn bez barvy, bez zápachu a bez chuti, který vzniká jako důsledek hoření a oxidace. Vdechování malého množství tohoto plynu za delší časový úsek (nebo krátkodobé vdechování většího množství) může vést k otravě. Otrava může vzniknout při vystavení se výhřevným tělesům, kouři z ohně, používání plynového sporáku nebo grilu na dřevěné uhlí v malém, špatně větraném prostoru (Kolektív autorov, 2008, s. 256).

Příznaky intoxikace oxidem uhelnatým

Při 20% koncentraci karboxyhemoglobinu udává postižený bolest hlavy, tlak na prsou, při 40-50% se přidává nauzea, zvracení a bolesti hlavy se stávají výraznějšími. Objevují se zrakové poruchy, změny chování. Nad 50% koncentraci karboxyhemoglobinu postižený upadá do bezvědomí, má hypotenzi, mydriázu, mohou se vyskytnout arytmie. Po otravě oxidem uhelnatým bývají pozorovány poruchy osobnosti a paměti, může se rozvinout organický psychosyndrom (Pokorný, J., 2005, s. 231).

Při podezření na otravu oxidem uhelnatým je třeba mít na paměti, že pulzní oxymetr měří hladinu okysličeného a neokysličeného hemoglobinu, ale neměří hodnoty dysfunkčního hemoglobinu, jakým je karboxyhemoglobin. Z tohoto důvodu hodnoty saturace krve kyslíkem při otravě oxidem uhelnatým budou v normě vzhledem k tomu, že se neměří hodnota karboxyhemoglobinu (Kolektív autorov, 2008, s. 258).

První pomoc a urgentní přednemocniční management při intoxikaci CO

První pomoc při intoxikaci oxidem uhelnatým (CO) se skládá z přesunutí postiženého z prostředí (pokud je to bezpečné pro zachránce), přivolání technické pomoci (hasičský a záchranný sbor, při podezření na cizí zavinění policii) a zjištění délky expozice v prostředí se zvýšenou koncentrací oxidu uhelnatého.

Následný přednemocniční management se skládá z inhalace kyslíku přes masku bez zpětného vdechování (aspoň 6 hodin dýchat 100% kyslík); intubace u komatózních pacientů nebo z důvodu ochrany dýchacích cest; podání manitolu nebo diuretik při příznacích edému mozku; zvážení hyperventilace (protiedémový účinek); polohování hlavy do zvýšené polohy a zvážení transportu do hyperbarické komory (Dobiáš, V., 2007, s. 247-248).

Kazuistika

Zde se autoři věnují otravě rodiny oxidem uhelnatým. Došlo k ní nedokonalým odsáváním z krbu. Zarážející je fakt, že otec, který nakonec tuto intoxikaci nepřežil, stavěl krby v jiných domácnostech. Ve vlastním domě si jej ale dal postavit firmou.

Rodina před nějakým časem absolvovala s nejmladším členem rodiny – tříletou dcerou – různá vyšetření. Dítě bylo malátné, spavé, nechtělo jíst, mělo bolesti hlavy. Lékaři ale příčinu tohoto stavu neodhalili. Kdo mohl už tehdy myslet na to, že rodina je pravidelně vystavována oxidu uhelnatému? Ostatní členové podobné příznaky neměli nebo o nich nehovořili.

14:06:53 hodin: Příjem tísňového volání na linku 155 (krajské operační středisko) – z anamnézy operátorky: H2 (volající, který není přímo postižen, jde o osobu, která je u postiženého) – násilím museli vniknout do domu, kde se nachází celá rodina – 4 osoby v bezvědomí, tři dýchají, jeden je pravděpodobně mrtvý. Zároveň je vyslána RLP 1 a RLP 2, součinnost hasičů a policie.
Operátorka setrvává na telefonní lince s volajícím – KPR po telefonu. Posádky vysílají volné operátorky.

14:07:58 hodin: Vyslání zprávy pro nejbližší volnou posádku RZP 3 (rychlá zdravotní pomoc -posádka bez lékaře).
14:08:58 hodin: Výjezd RZP 3.
14:09:39 hodin: Vyslání zprávy pro RLP 2 (rychlá lékařská pomoc – posádka s lékařem).
14:09:48 hodin: Vyslání zprávy pro RLP 1.
14:10:39 hodin: Výjezd RLP 2.
14:10:48 hodin: Výjezd RLP 1.
14:12 hodin: Příjezd RZP 3 na místo události. V domě se nacházejí čtyři osoby – je problém se k nim dostat (nejsou odvětrané prostory?). 14:15:57 hodin: Obeznámena policie.

14:25 hodin: Příjezd RLP 2 na místo události. V domě se nacházejí čtyři postižení. Osoba mužského pohlaví, rok narození 1974, nejeví známky života. Přítomný rigor mortis, fixované zornice, posmrtné skvrny – ukončena laická KPR a lékařem RLP 2 konstatován exitus letalis.
Dále jsou zde tři osoby ženského pohlaví. Mladší děvče, rok narození 2006, anamnézu nelze odebrat. Při příjezdu dítě somnolentní, nereaguje, pláče na posteli. Starší děvče, rok narození 1999, anamnézu nelze odebrat. Při příjezdu dítě somnolentní, nedokáže chodit, má trnutí dolních končetin.

14:27 hodin: Mladší děvče – tlak krve neměřitelný, srdeční frekvence 170/min, dechová frekvence 16/min, saturace krve kyslíkem (SaO2) 97%, GCS 10 (otevření očí na výzvu, verbální kontakt neadekvátní, motorika necílená), zornice 2 mm, dýchací cesty průchodné, dýchání eupnoické, auskultační nález fyziologický, pulz pravidelný, kůže bledá, kapilární návrat > 2 s, neurologický nález – plegie a odchod moči, EKG nerealizované.

14:28 hodin: Starší děvče – tlak krve 110/70 torrů, srdeční frekvence 98/min, dechová frekvence 12/min, SaO2 99%, GCS 15, zornice 2 mm, bez bolestí, břicho bez patologického nálezu, dýchací cesty průchodné, dýchání eupnoické, auskultační nález fyziologický, pulz pravidelný a plný, kůže bledá, kapilární návrat < 2 s, EKG nerealizované. U této pacientky nebyly vitální funkce dále přeměřovány.

14:28 hodin: Příjezd RLP 1 na místo události. Posádka si bere na starost osobu ženského pohlaví – rok narození 1973 – anamnézu nelze odebrat. Nynější onemocnění: pacientku našli doma v bezvědomí v posteli, pozvracená, vitální funkce zachované. Po příjezdu pacientka při vědomí, somnolentní, cirkulačně stabilní. Tlak krve 130/85 torrů, srdeční frekvence 78/min, dechová frekvence 14/min, SaO2 98%, GCS 14 (otevírání očí spontánně, verbální kontakt dezorientovaný, motorika na výzvu), zornice 3 mm, dýchací cesty průchodné, dýchání eupnoické, auskultační nález nevyšetřen, pulz plný a pravidelný, kůže růžová, kapilární návrat < 2 s, neurologický nález v normě, realizováno čtyřsvodové EKG.

14:30 hodin: Mladší děvče – pacientce zabezpečen i. v. přístup a zároveň podáno F 1/1 500 ml + Dexamed 8 mg, podáván kyslík průtokem 8 l/min.
14:30 hodin: Žena – pacientce zabezpečen i. v. přístup a podáno F 1/1 500 ml + Dexamed 8 mg, podáván kyslík průtokem 5 l/min.
14:35 hodin: Starší děvče – u pacientky zabezpečen i. v. přístup a podán F 1/1 500 ml.
14:40 hodin: Mladší děvče – krevní tlak nezměřen, srdeční frekvence 140/min, dechová frekvence 18/min, SaO2 91%, GCS 10.

14:42 hodin: RLP 2 odjíždí z místa události. Transportuje dvě osoby – mladší děvče (transport vleže) a starší děvče (transport vsedě). Během transportu pacientky bez komplikací.
14:50 hodin: Žena – krevní tlak 125/80 torrů, srdeční frekvence 72/min, dechová frekvence 14/min, SaO2 98%, GCS 14.
14:59 hodin: Příjezd RLP 2 do nemocničního zařízení.
15:00 hodin: Mladší děvče – tlak krve neměřen, srdeční frekvence 154/min, dechová frekvence 18/min, SaO2 90%, GCS 10.
15:10 hodin: RLP 1 odjíždí z místa události. Transportují jednu osobu – ženu (transport v polosedě). Během transportu pacientka bez komplikací.

15:12 hodin: RZP 3 odjíždí z místa události.
15:14 hodin: RZP 3 ukončuje výjezd.
15:20 hodin: Žena – tlak krve 120/72 torrů, srdeční frekvence 84/min, dechová frekvence 14/min, SaO2 99%, GCS 14.
15:35 hodin: RLP 1 odevzdává pacientku – ženu – na oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny (OAIM).
15:39 hodin: RLP 2 odevzdává pacientky – starší a mladší děvče – na OAIM.
15:54 hodin: RLP 2 ukončuje výjezd.

Závěr

Je smutné, když zemře člověk. O to smutnější je to tehdy, když ten člověk má život před sebou, se svou rodinou. Tato rodina musela bojovat i nadále. Po otci zůstaly dvě polosiroty a manželka. Ta se pravdu o manželově smrti dozvěděla až po několika dnech. Spolu s jedenáctiletou dcerou byly hospitalizované na OAIM asi týden. Během této hospitalizace chodily v rámci léčby do hyperbarické komory. Následně byly propuštěny do domácího ošetření.

Nejmladší člen rodiny – tříletá dcera – byla ještě v den příjmu leteckou záchrannou zdravotní službou transportována na Kliniku dětské anestezie a intenzivní medicíny. Lékaři a ostatní zdravotnický personál bojovali o její život. Během hospitalizace ji museli dvakrát resuscitovat. Po zlepšení zdravotního stavu byla pacientka přeložena na dětskou kliniku ve spádové oblasti. Také chodila v rámci léčby do hyperbarické komory. Děvčátko svůj boj vyhrálo.


O autorovi: Bc. Vladimír Siskas, Mgr. Lukáš Koberc Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Bratislava – krajské operačné stredisko Prešově, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy (vladimirsiska@gmail.com, lukaskober@gmail.com)

Ohodnoťte tento článek!