Intoxikace u dětí

Na dětské jednotky intenzivní resuscitační péče a oddělení ARO se ročně přijímá přibližně 1000 dětí s diagnózou (suspektní) intoxikace. Z tohoto počtu asi 10 % dětí vyžaduje intenzivní péči a 5 % dětí péči resuscitační.

Důvody intoxikací jsou nejčastěji náhodné požití (80 %), léčebný omyl (18 %) a suicidální pokusy (2 %). Etiologicky mají nejširší zastoupení léky (38 %), rostliny, houby a hadí jedy (12 %), chemikálie, pesticidy a čisticí prostředky (22 %), CO, alkohol a návykové látky (28 %).
K léčebnému omylu dochází záměnou léku za jiný lék nebo toxickou látku, opakovaným podáním léku (oběma rodiči, prarodiči), záměnou dávky nebo se dítě léčí samo.
Při podezření na intoxikaci je nutné zjistit čas požití, druh a množství požité látky. Pokud to jde, zajistíme svědky intoxikace, údaje o klinickém stavu před přijetím do zdravotnického zařízení a zbytky léků, rostlin a chemických látek.
Nepřetržitou celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu zajišťuje Toxikologické informační středisko (TIS) se sídlem v Praze. TIS vyřídí až 5500 dotazů ročně týkajících se intoxikace u dětí do 15 let věku. Z tohoto počtu je 80 % odborných a 20 % laických konzultací. Smyslem konzultací je na základě informací o nehodě poskytnout sdělení o rizikovosti dané expozice, a pokud je to nutné, pak doporučení k první pomoci a léčbě či jiným opatřením. Cílem činnosti TIS je snížit počet a závažnost intoxikací a příznivě ovlivnit průběh již vzniklých nehod.

Projevy intoxikace

Intoxikace se projevuje zejména na CNS, kdy se u postiženého jedince objevují poruchy vědomí, spavost, excitovanost, změna svalového napětí, změny chování a řeči. Dalším příznakem je změna stavu zornic – mióza či mydriáza. V rámci kardiovaskulárního systému se intoxikace manifestuje zejména hypotenzí, hypertenzí nebo arytmií. Změny v dýchání jsou ve smyslu hypoventilace, hyperventilace nebo apnoe. V závislosti na typu intoxikace může postižená osoba zvracet, objevuje se zápach z úst, pozorujeme změny barvy kůže, vpichy a poruchy termoregulace.

Terapie intoxikace

U každého případu intoxikace lékař vždy kontaktuje TIS a volí správný léčebný postup. Dítě hospitalizujeme na JIP nebo ARO, zajistíme žilní vstup, napojíme monitor základních životních funkcí a zajistíme laboratorní vyšetření (krev, moč). Pokud to stav vyžaduje, provedeme výplach žaludku, který má význam do 1 do 2 hodin po požití. Odebereme žaludeční obsah na toxikologické vyšetření pro zjištění identifikace toxických látek, rostlin a hub. Po výplachu žaludku aplikujeme v poslední dávce carbo adsorbens pro eliminaci toxické látky v organismu. Pokud existuje, podáme antidotum. Kontinuálně sledujeme vitální funkce, pokračujeme v infuzní terapii, a vyžaduje-li to zdravotní stav, zajistíme následnou péči (u sebevražedných pokusů).
Při výplachu žaludku je třeba myslet na případná rizika tohoto zákroku, jako jsou iontový rozvrat, otrava vodou, hypotermie, aspirace, laryngospasmus, poranění orofaryngu, jícnu nebo perforace žaludku. Výplach žaludku je kontraindikován při požití louhů, kyselin a saponátů z důvodu nebezpečí aspirace.

Prevence

Primární prevence je v rukou výrobců chemických látek a léků – vhodné obaly a uzávěry. Sekundární prevence probíhá v rodinách – vhodné uložení nebezpečných látek na nepřístupných místech, hlídat, kde, s kým a s čím si hraje naše dítě, poučení prarodičů a dalších rodinných příslušníků. Poučit děti, aby si nedávaly do úst nic, co někde najdou, dostanou od cizích lidí nebo co roste v přírodě. Důležité je nepřelévat žádné chemikálie do láhví a nádob od nápojů a potravin. Prací a čisticí prostředky ukládáme mimo dosah dětí. Lékárničku v domácnosti je nejlépe zamykat nebo uložit na nepřístupné místo.
Souhrn V příspěvku jsou uvedeny nejčastější důvody intoxikace u dětí, rozdělení toxických látek, první pomoc při intoxikaci, nemocniční péče po intoxikaci a v neposlední řadě také preventivní opatření.
Klíčová slova: intoxikace, výplach žaludku, carbo adsorbens, alkohol, léky, houby, rostliny

O autorovi| Zdenka Kafková, dětské oddělení, Nemocnice Šternberk (zdenka.kafkova@seznam.cz)

1)
R
Ohodnoťte tento článek!