Intraoperační enteroskopie – úloha endoskopické sestry

Intraoperační enteroskopie (IOE) je jedinou endoskopickou metodou umožňující vyšetření celého tenkého střeva.

Přestože existují další metody k vizualizaci celého tenkého střeva (sondová enteroskopie, enteroskopická kapsle M2A, dvojbalonová endoskopie), pouze při intraoperační enteroskopii máme možnost prohlédnout skutečně celý povrch sliznice tenkého střeva, podle potřeby některé úseky vyšetřit opakovaně a provádět diagnostické výkony (bioptický odběr sliznice, popřípadě resekce části střeva k histologickému vyšetření) či terapeutické zákroky (elektrokoagulace, polypektomie, resekce). Určitou nevýhodou intraoperační enteroskopie je její invazivita, nutnost celkové anestezie a laparotomie (nebo laparoskopie). Vyšetření je proto přísně indikováno pouze pro ty nemocné, kde klasická enteroskopie prováděná na endoskopickém pracovišti (přístroj zaváděn ústy pacienta) není dostatečná – tedy lokalizace postižení je mimo dosah push-enteroskopu, velikost léze neumožňuje její lokalizaci jinou metodou (rtg), rozsah postižení je velký (mnohočetné angiodysplazie, mnohočetné polypy u Peutzova-Jeghersova syndromu apod.) a kdy patologie (nejčastěji zdroj krvácení do trávicího ústrojí) nebyla objasněna jinými metodami.

Při IOE je přístroj zaváděn do chirurgicky založené enterotomie v otevřené dutině břišní. Endoskopista, který výkon provádí, je součástí operačního týmu, asistující chirurg zavádí přístroj do enterotomie a navléká střevo na endoskop. Příprava intraoperační enteroskopie začíná již před výkonem na endoskopickém pracovišti. Endoskopická sestra připraví endoskop po vyšším stupni dezinfekce a sterilně jej zabalí k transportu. Současně připraví věž k převozu na operační sál a podle plánovaného výkonu si, po domluvě s endoskopujícím lékařem, připraví příslušná akcesoria (nejčastěji polypektomickou kličku a bipolární sondu ke koagulaci podle druhu plánovaného výkonu).

Pacient je přijímán na lůžko minimálně dva dny před plánovaným výkonem, urgentní nemocní jsou endoskopováni podle potřeby. Je provedeno standardní předoperační vyšetření. Den před výkonem podáváme fosfátové soli k očistě střeva stejně jako při klasické přípravě ke koloskopii. V den výkonu je nemocný nalačno, má zajištěný žilní vstup. Před výkonem je zahájena nitrožilně antibiotická profylaxe. Na operačním sále, po zahájení celkové anestezie, je nemocnému zavedena žaludeční sonda, aby nedošlo k nadměrné insufl aci žaludku v průběhu výkonu.

Průběh IOE

Endoskopista se po příchodu na operační sál umyje a sterilně oblékne stejně jako ostatní členové operačního týmu. Endoskopická sestra není sterilně oblečena, stará se o endoskopickou věž. Pokud při výkonu používáme akcesoria (termokoagulace bipolární sondou, polypektomie kličkou apod.), pak otevře sterilní balíček s příslušným akcesoriem a umožní sálové instrumentářce, aby si akcesorium sterilně odebrala. Instrumentářka jej podá endoskopistovi, a ten pak vrátí ručku akcesoria zpět endoskopické sestře. Tak je zaručeno, že celé akcesorium s výjimkou ručky (kterou ovládá endoskopická sestra), zůstává sterilní. Endoskopická sestra asistuje v průběhu vyšetření (zapojení přístroje do věže, ovládání akcesorií, příprava oplachu roztokem simeticonu ve spolupráci se sálovou instrumentářkou, pořizování videodokumentace či fotodokumentace výkonu).

Sterilní endoskop je přinesen na operační sál, kde endoskopická sestra umožní již sterilně oblečenému endoskopistovi přístroj vyjmout z obalů. Endoskopista pak s pomocí intrumentářky zavede pracovní část endoskopu do sterilního plastového laparoskopického rukávku, který společně zař xují k hlavici přístroje. Toto opatření umožní při vysouvání znesterilněného přístroje ze střeva (zejména aborální část tenkého střeva a oblast Bauhinovy chlopně jsou kontaminovány bakteriemi) zpět do plastového rukávku chránit sterilitu operačního pole. Po ukončení IOE a důkladném odsátí vzduchu z tenkého střeva si endoskopická sestra odebere přístroj od endoskopujícího lékaře, standardně propláchne pracovní kanál a přístroj odpojí od věže. Po příchodu zpět na pracoviště je dokončena mechanická očista endoskopu a přístroj je standardně vyprán a vydezinř kován.

Závěr První vyšetření na našem pracovišti bylo provedeno v únoru roku 1995. Od té doby jsme indikovali k intraoperační enteroskopii celkem 44 nemocných (do února roku 2006). Naše pracoviště má s touto metodou největší zkušenosti v rámci České a Slovenské republiky. Byl vytvořen stabilní tým (endoskopující lékař, endoskopická sestra a chirurg), který provádí většinu výkonů. Tím je zajištěna optimální spolupráce a souhra celého týmu.

LITERATURA
Bureš, J., Rejchrt, S., Široký, M., Kopáčová, M.: Enteroskopie: diagnostické a terapeutické možnosti endoskopického vyšetření tenkého střeva. Interní medicina pro praxi, 2000, 2:34-36. Bureš, J., Rejchrt, S., Zavoral, M., Frič, P., Kopáčová, M., Bedrna, J., Dítě, P.: Enteroskopie. Standard endoskopického vyšetření tenkého střeva. Čes. Slov. Gastroenterologie, 2003, 57(2): 67-71. Kopáčová, M., Bureš, J., Rejchrt, S., Široký, M., Bedrna, J., Ferko, A., Hajžman, Z., Hladík, P., Holeček, T., Hroch, T., Chobola, M., Jandík, P., Jaroš, E., Jon, B., Kabeláč, K., Leško, M., Mergancová, J., Pospíšil, I., Příborský, J., Šimkovič, D., Špaček, V., Trlica, J., Vykouřil, L.: Intraoperační enteroskopie – vlastní zkušenosti z období 1995-2002. Časopis lékařů českých, 2003, 142(5): 303-306. Kopáčová. M., Bureš. J., Bedrna. J., Rejchrt. S.: Intraoperační enteroskopie. Endoskopie, 2003, 12(1): 3-6. Rejchrt. S., Čermák. P., Pavlatová. L., Míčková. E., Bureš. J.: Bacteriologic testing of endoscopes after highlevel disinfection. Gastrointest Endosc, 2004, 60:76-78.

SOUHRN

Intraoperační enteroskopie je invazivní metodou endoskopického vyšetření tenkého střeva. Výkon probíhá v celkové anestezii na chirurgickém sále (tedy ve spolupráci s chirurgem a anesteziologem), endoskopista je součástí operačního týmu, endoskopická sestra není sterilně oblečena, asistuje endoskopistovi, spolupracuje se sálovou sestrou, ovládá věž a potřebná akcesoria. Vyšetření je prováděno sterilními akcesorii, přístroj je po vyšším stupni dezinfekce z endoskopického dezinfektoru vyjmut a přemístěn na operační sál. Výhodou této metody je vyšetření celého tenkého střeva s možností okamžitého řešení zjištěného patologického nálezu endoskopistou či chirurgem. Vzhledem k invazivnímu charakteru intraoperační enteroskopie je důležitá správná indikace vyšetření.

SUMMARY

Intraoperative enteroscopy is an invasive method of the small bowel investigation. It is performed under general anaesthesia at an operating theatre (i.e. in co-operation with surgeon and anaesthesiologist). Physician performing endoscopy becomes a member of the operating team, the endoscopic nurse is not dressed aseptic, she operates the endoscopic tower and all devices and accessories. The investigation is performed by sterile endoscope and accessories. The advantage of the method is the investigation of whole small intestine with possibility of immediate solution of pathological findings by endoscopic or surgical way. The investigation is invasive, proper indication is mandatory.


O autorovi: Eva Vrchotová, II. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie, FN Hradec Králové (vrchotovae@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!