Irsko: Za největší plus považujeme počet lidí v týmu

Před plánovanou stavbou transplantační jednotky kostní dřeně na Klinice dětské onkologie FN Brno jsme navštívily hematoonkologickou kliniku pro děti v Irsku, abychom posbíraly zkušenosti s ošetřováním dětí s nádorovým onemocněním. Our Lady´s Hospital for Sick Children v Dublinu je jednou ze šesti dětských nemocnic v Irsku, ale je to jediné pracoviště, které se problematikou nádorů u dětí zabývá.

Struktura Our Lady´s Hospital for Sick Children v irském Dublinu je podobná naší – je zde standardní oddělení, JIP a navazující transplantační jednotka, onkologická ambulance s denním stacionářem v ambulantním traktu a samozřejmostí je v blízkosti nemocnice McDonald´s House pro rodiny malých pacientů.

Po celou dobu pobytu se o nás starala hlavní manažerka kliniky Tereza Slevin, jež nám zprostředkovávala setkání s pracovníky, kteří se o malé pacienty starají v průběhu jejich pobytu v nemocnici, a jsou jim k dispozici i v době následného domácího léčení, kdy mohou rodiče jakýkoli problém konzultovat telefonicky.

O každého pacienta se stará multidisciplinární tým s jasnými kompetencemi. Počet jeho členů nás dost zaskočil, protože u nás řadu problémů řeší sestra a lékař jako součást svých povinností.

Lékaři a sestry

Hlavní lékař je stálý a vidí pacienta denně. Lékař konzultant provádí lékařskou péči o pacienta a koluje každé dva týdny po jednotlivých odděleních kliniky. Pravomoci sestry jsou odlišné od náplní jejich práce u nás. Víceúrovňové vzdělání vymezuje jednotlivé činnosti, které sestra může vykonávat. Sestra s vysokoškolským vzděláním je podle našich měřítek již polovičním lékařem.

U každého pacienta, o kterého se během služby stará, zhodnotí ranní výsledky laboratorních vyšetření, zkontroluje pacientům klinický stav, provede záznam do dekurzu a rozepíše ordinace. Pokud má pochybnosti, konzultuje problém s lékařem telefonicky. Je na ošetřujícím lékaři, kdy pacienta přijde fyzicky prohlédnout a provede kontrolu a parafování ordinací zapsaných sestrou.

Ošetřující sestra se již nestará o praktické vykonání ordinací. Vyčleněný pracovník se specifickým vzděláním potřebné léky připraví a zodpovídá za jejich aplikaci. To je asi největší rozdíl v práci sester u nás a v Irsku. Sestry slouží ve dvou dvanáctihodinových směnách.

Nutriční terapeut a fyzioterapeut

Nutriční terapeut nemocnice, kterou jsme navštívily, plně odpovídá za správnou výživu pacienta, doporučuje potřebná dietní a kalorická opatření a rozhoduje o případném zavedení NGS nebo PEG. Sleduje příjem stravy a informuje lékaře, popřípadě společně s lékařem a rodiči hledá optimální variantu stravování pacienta. Fyzioterapeut odpovídá za fyzickou kondici pacientů. Pracuje s nimi samostatně a je to opět on, kdo doporučuje lékaři postup u pacientů, u nichž je nutné aplikovat speciální rehabilitační postupy.

Na naší klinice musí lékař napsat žádost o rehabilitaci s přímým vymezením typu rehabilitačního cvičení, na jejímž podkladě se dostaví rehabilitační lékař, provede klinické vyšetření pacienta a doporučí postup rehabilitace. Teprve potom nastoupí rehabilitační pracovník a jednotlivá cvičení s pacientem realizuje, popřípadě zaškolí ošetřující personál a rodiče, aby mohla být zajištěna kontinuita cvičení po celou dobu léčení pacienta.

Specialista na ošetřování CZK

Sestra se specializací na ošetřování centrálních žilních katétrů (CZK), která nejenom seznámila rodiče a pacienta se samotným CZK, ale opakovanou edukací zaškolila rodiče do péče o tento žilní vstup tak, aby ho mohli erudovaně ošetřovat i doma. Není totiž možné, aby děti jezdily z celého Irska do jedné konkrétní nemocnice každý týden kvůli proplachu CZK.

Tato sestra specialistka nám poskytla edukační materiály, které slouží rodičům. Je také její povinností umět po telefonu 24 hodin radit rodičům s jakoukoli komplikací v domácí péči o CZK. Aplikace i. v. chemoterapie dětem je v kompetenci pouze Hemato-onkologické kliniky Our Lady´s Hospital for Sick Children v Dublinu, žádné jiné pracoviště ji nemá.

Toto je opět velmi odlišné ve srovnání s ČR, kde jsou dvě pediatrická onkologická centra (Praha, Brno) a manipulace s CZK je možná i na pediatrických odděleních nemocnic po celé republice. Také mnoho praktických pediatrů je schopno a ochotno s CZK manipulovat ve svých ordinacích (především kontrolní odběry krve), takže děti nemusejí dojíždět na odběr daleko. Výsledky a další postup mohou být kdykoli konzultovány s lékaři naší kliniky telefonicky. Co se týká informací o zavádění CZK a možných komplikací, je to opět ošetřující lékař, který s pacientem/zákonným zástupcem po důkladném informování sepíše informovaný souhlas.

Herní terapeut, psycholog, sociální pracovník

Herní terapeuti se jak u nás, tak i v Irsku starají o pohodu dětí i rodičů v době hospitalizace. Psycholog pak je velmi potřebným členem týmu, řeší problémy nejen pacienta, ale i celé rodiny. Zaměstnanci jeho péči vyhledávají velmi zřídka. Sociální pracovník pomáhá rodině onkologicky nemocného dítěte řešit sociální problémy spojené s dlouhodobou léčbou dítěte. Radí, jak a kde zažádat o finanční a hmotné příspěvky, aby rodina strádala co možná nejméně.

Pomocný personál = nedílná součást týmu

Při stáži v Dublinu nás velmi nadchl počet pomocného personálu, který je k dispozici nejenom pacientům a jejich rodičům, ale i sestrám, takže se mohou starat opravdu jen o odborné záležitosti. Ostatní ošetřovatelské a pomocné činnosti vykonává kompetentní personál.

Dá se říct, že v rukách sestry je velká část péče o pacienta, pracuje zcela samostatně, řídí a koordinuje jednotlivé pracovníky ke specifickým činnostem. Lékaři se hodně věnují výzkumné a vědecké činnosti, v samotném procesu péče o pacienta jsou především poradci a konzultanty sester.

Rozporuplné dojmy jsme nabyly z přítomnosti rodičů. Samozřejmostí je možnost pobytu rodiče přímo u lůžka dítěte. Na rozdíl od naší kliniky v Our Lady´s Hospital nikdo neřeší, kde bude rodič přes noc. Chce-li tam být s dítětem, zaplatí na každý den 6 eur, ale lůžko si musí na noc zajistit každý sám, takže není výjimkou, že přespávají na zemi nebo na židli u lůžka.

Pravidlem je pouze uklizení pacientského pokoje do 8.00 hodin ráno. Když jsme sledovaly, jak sestry podávají léky, připomínalo nám to někdy překážkovou dráhu. Na naší klinice je samozřejmostí doprovod pacienta i s ubytováním přímo na oddělení nebo v ubytovně v areálu nemocnice. Pobyt je hrazen ze zdravotního pojištění či nadačních prostředků.

Závěr

Jestliže srovnáme péči o dětského pacienta s onkologickým onemocněním u nás a v Irsku, pak v Irsku považujeme za největší plus počet členů týmu, v němž má každý vymezeny svoje pravomoci podle odborného vzdělání a zaměřuje se na konkrétní problém pacienta. Může se mu tak dostatečně věnovat, což je zcela jistě ku prospěchu.

Zatímco u nás stále množství problémů řeší lékař a sestra, což zatěžuje, ale ani není v jejich silách postihnout problém v celé šíři. Také pomocného personálu (ošetřovatelé, sanitáři) je v dětské nemocnici v Dublinu mnohokrát více než u nás. Po celý čas pobytu se o nás velmi pěkně starala nejen Tereza, ale i další pracovníci kliniky. Snažili se nám poskytnout veškeré informace o své práci, byli velmi milí, vstřícní a ochotní, takže celkový dojem byl a stále je velmi kladný.


Alice Cetlová, Monika Jankovičová, FN Brno (petlachova.m@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!