Jaká je budoucnost nové ošetřovatelské generace

V rámci pravidelné každoroční evaluace odborné praxe na naší střední zdravotnické škole jsme provedli výzkumné šetření žáků 3. a 4. ročníků, jehož cílem bylo zjistit hodnocení odborné praxe za uplynulý školní rok na úrovni žák, škola a zdravotnické zařízení.

Z celkových výsledků vyplývá, že žáci ve většině případů považují odbornou praxi za přínosnou pro jejich profesní růst, přibližně čtvrtina dotázaných uvádí i nezbytnost domácí přípravy. Kladně hodnotí vybavenost jednotlivých zdravotnických zařízení, přibližně polovina dotázaných uvádí částečné problémy s přístupem k lékařské a ošetřovatelské dokumentaci. Velmi pozitivně lze hodnotit závěry šetření v oblasti komunikace žáků s odbornými vyučujícími, kteří se téměř ze tří čtvrtin stávají nejen spolupracujícími, ale i profesním vzorem.

Jaká je budoucnost nové ošetřovatelské generace

Ve volných odpovědích, které do evaluačního dotazníku byly zahrnuty, se žáci vyjadřovali jednak k ošetřovatelským činnostem, které neměli ještě možnost si při klinické praxi osvojit, nebo k ošetřovatelským činnostem, které nemají dostatečně upevněné. Do pořadí s nejvyšší frekvencí uváděli realizaci ošetřovatelského procesu katetrizovaných nemocných, s péčí o operační ránu a s odběry biologického materiálu.

Ve většině klinických pracovišť žáci hodnotí velmi pozitivně spolupráci s personálem, příkladnost sester při realizaci ošetřovatelského procesu, stávající převahu aktivní ošetřovatelské péče a patrnou reflexi ve spokojenosti nemocných. Problematická zůstává otázka přibližně čtvrtiny dotázaných žáků v této oblasti, kteří během své odborné praxe zaznamenali i negativní postoj zdravotnického a ošetřovatelského personálu především, tedy s projevy expresivního chování sestry. Sestry z pohledu studentů pak neprojevují zájem o své klienty, nejsou patrny v jejich jednání prvky prosociálního chování a respektu vůči nemocným.

Jaká je budoucnost nové ošetřovatelské generace

Současná mladá generace, kterou vzděláváme, je mnohdy velmi kritická, ale na druhou stranu často dobře motivovaná pro ošetřovatelskou profesi, kdy uvedené prožitky získávají pak pro jejich profesní budoucnost zcela opačný význam. Neobáváme se konfrontace se skutečností, ale přáli bychom si, aby ve všech zdravotnických pracovištích převládala pozitivní atmosféra směrem k nemocnému i v intra a interpersonálních vztazích, jejmíž těžištěm je saturace potřeb klientů.


O autorovi: PhDr. Ivanka Kohoutová PhD., R. S.1, Mgr. Zuzana Pohlová, R. S.2 ředitelka1, odborná učitelka2 SZŠ Ruská 91, Praha 10 (kohoutova@szs-ruska.cz)

Ohodnoťte tento článek!