Jícnová echokardiografie

Echokardiografie (ECHO) se řadí mezi základní kardiologické vyšetřovací metody. Je to diagnostická metoda využívající ultrazvuk k rozpoznání onemocnění srdce a velkých cév.

Pro kvalitní echokardiografické vyšetření by měl být přístroj vybaven zobrazením jednorozměrným, dvourozměrným a možností dopplerovského pulzního i kontinuálního vyšetření, barevného dopplerovského mapování a dalších speciálních nadstavbových UZ metod (tkáňový doppler, zátěžová ECHO aj.). Při vyšetření je nutný záznam jednoho EKG svodu na obrazovce přístroje k posouzení obrazu ve vztahu k jednotlivým fázím srdečního cyklu. Rychlým způsobem tak můžeme změřit jakoukoliv vzdálenost, rozměry dutin, útvarů, tloušťky a ztlušťování stěn a jiných struktur a vypočítat objemy srdečních dutin, ejekční frakce, kvantifikovat chlopenní vady apod. Jedním z největších problémů ECHO je obtížná vyšetřitelnost některých nemocných při transthorakálním echokardiografickém (TTE) vyšetření. V těchto případech a v některých dalších speciálních indikacích (trombóza při fibrilaci síní před kardioverzí, proběhlá embolizace do CNS, průkaz zkratových vad a posouzení morfologie srdce u vrozených vad) se provádí ECHO transezofageální (TEE). Výhodou vyšetření není jen vyšší rozlišovací schopnost (např. při podezření na infekční endokarditidu), ale rovněž poloha sondy, která naléhá na stěnu jícnu a umožňuje tak dobře přehlédnout ty srdeční struktury, které jsou při TTE vyšetření od sondy nejvíce vzdáleny.

Indikace a vyšetření

Vyšetření TEE se provádí především v těchto indikacích: disekující aneuryzma aorty – je to nejpřesnější metoda pro rychlou diagnostiku tohoto závažného onemocnění; průkaz vegetací při infekční endokarditidě; hodnocení funkce chlopenních protéz; průkaz trombů a jiných nitrosrdečních útvarů. S vyšetřením by měl nemocný vyslovit informovaný souhlas. Laboratoř musí být vybavena pomůckami a léky pro potřeby intenzívní kardiologické péče.

Před TEE vyšetřením je potřeba nejméně šestihodinové lačnění, aby bylo minimalizováno riziko aspirace. Zubní protézu je třeba před vyšetřením vyjmout. Sondu je nutno před vyšetřením řádně sterilizovat. Vyšetření provádí lékař s oprávněním k výkonu po celkové premedikaci sedativy a místní lokálními anestetiky (např. Xylocaine 10% spray). Sondu zavádí lékař za asistence sestry u nemocného v poloze na levém boku nebo vsedě. Poté je nemocný poučen, aby pravidelně dýchal a sliny nechal volně vytékat z úst (prevence aspirace). Vyšetření je dokumentováno průběžným videozáznamem. Po vyšetření je nutné minimálně 30 minut nejíst a nepít. Velmi přínosným vyšetřením k hodnocení zkratových vad na úrovni síňového a komorového septa je TEE kombinovaná s kontrastní echokardiografií. Echokontrast tvoříme manuálním promísením manitolu nebo 5% dextrózy pomocí 2 injekčních stříkaček spojených trojcestným kohoutem, kdy dojde ke smísení roztoku se vzduchem za vzniku mikrobublin. Ty pak zvyšují odraz ultrazvuku od cirkulující krve. V naší echokardiografické laboratoři provádíme několik TEE denně. Vyšetření pokládáme za diagnosticky velmi přínosné a bezpečné; vážnější komplikace jsme nezaznamenali. Přesto je třeba TEE indikovat uvážlivě.

Ohodnoťte tento článek!