Jsou klienti v primární zdravotní péči informováni o Právech pacientů?

Foto Marta Jedličková

V lednu tohoto roku provedly autorky do značné míry ojedinělý výzkum. Pokusily se zjistit, jaká je informovanost pacientů o Právech pacientů v primární zdravotní péči, konkrétně léčících se na poliklinice NsP ve Vyškově. Výzkum se zaměřil na zjištění, jestli vůbec o existenci takové listiny vědí a pakliže ano, zda jsou seznámeni s jejím obsahem. Tato problematika nebyla dosud zpracovaná – dosavadní průzkumy, které se zabývaly podobným tématem, byly prováděny pouze v sekundární zdravotní péči na lůžkových odděleních.

Stručně o metodice

Výzkum jsme provedly dotazníkovou metodou. Oslovily jsme celkem 300 respondentů. Odpovědi jsme vyhodnocovaly podle pohlaví, věku, vzdělání a případné hospitalizace respondenta v posledních pěti letech. V další části dotazníku jsme zjišťovaly, odkud klienti získali informace o existenci Práv pacientů, znají-li též obsah této listiny a zda se domnívají, že jsou tato práva u nás dodržována. Všichni respondenti, kteří se zúčastnili výzkumu, byli klienty praktických lékařů. Z celkového počtu dotázaných bylo 51 % mužů a 49 % žen.

Výsledky – daly se očekávat?

Z dotázaných mužů vědělo o existenci Práv pacientů 32,0 procent. Z dotázaných žen to bylo 38,0 procent. Nejlepší informovanost byla ve věkové skupině 19 až 39 roků. V této skupině vědělo o existenci Práv pacientů 41,5 % dotázaných. Nejvyšší informovanost byla ve skupině s vysokoškolským vzděláním. Z oslovených vysokoškoláků vědělo o existenci Práv pacientů 51,4 procenta. U respondentů, kteří uvedli, že byli v posledních pěti letech alespoň jednou hospitalizováni, vědělo o existenci Práv pacientů 40,4 procenta. U nehospitalizovaných pacientů to však bylo pouze 29,2 % dotázaných.

Z celkového počtu 300 respondentů vědělo o existenci Práv pacientů 105 respondentů, to je 35,0 procent. Jejich obsah znalo pouze 46 respondentů, to je 15,3 % všech dotázaných.

Zdravotníci zaostávají za médii

Od zdravotníků nebo zdravotnických zařízení mělo informaci o existenci Práv pacientů 39,0 % respondentů, zatímco ze sdělovacích prostředků tuto informaci získalo 50,5 % respondentů. Zbylých 10,5 % dotázaných uvedlo jiné zdroje informací.

Zajímavé bylo zjištění, že na otázku o dodržování Práv pacientů u nás odpovědělo kladně 42,0 % z těch, kteří věděli o existenci Práv pacientů. Stejný počet respondentů však uvedl, že tuto skutečnost nemohou posoudit, a 16,0 % respondentů se domnívalo, že tato práva u nás dodržována nejsou.

Je rovněž zajímavé, že pacienti udávají jako nejčastější zdroj informací o existenci Práv pacientů právě sdělovací prostředky. Tato skutečnost se pro nás může stát velkou výzvou ke zlepšení komunikace mezi klienty a zdravotnickým personálem i v oblasti etických problémů.

Nemocnice i ambulance dluží informace

Při hospitalizaci jsou Práva pacientů předkládána často v situaci, kdy pacient „má jiné starosti“, jako např. svůj zdravotní stav, bolest, nejistotu nebo obavu z neznámého. Bylo by proto dobré, kdyby sestry, které tráví více času s nemocnými než lékař, během realizace ošetřovatelského procesu srozumitelnou a přijatelnou formou seznamovaly své klienty s jejich právy. Tyto informace by měly být doplněny také poukazem na zodpovědnost klienta k jeho vlastnímu zdraví a předcházení nemocem.

Široké pole působnosti pro zlepšení informovanosti o Právech pacientů se také nabízí v oblasti primární a sekundární ambulantní zdravotní péče. Sestra zde sice tráví s pacienty méně času, ale může na ně působit opakovaně – při jejich návštěvách. Také je třeba si uvědomit, že v čekárnách pacienti věnují více pozornosti informačním letáčkům ležícím na stolcích než umístěným na nástěnce. Čtení textu Práv pacientů, který je poměrně obsáhlý, visícího na nástěnce je pro ně mnohdy z různých důvodů obtížné. Bylo by proto dobré, kdyby se na stolcích našich čekáren objevily i letáčky s textem Práv pacientů.

Závěrem lze říci, že cíleným a srozumitelným působením sester a ostatního zdravotnického personálu se Práva pacientů mohou stát mezi našimi klienty známějšími. Tento dokument je prakticky velmi důležitý pro obě strany – pacienty i zdravotníky. Pro sestry je informovaný pacient daleko lépe spolupracujícím a iniciativnějším partnerem a z hlediska pacienta je to jistá kontrola péče, na kterou má nárok. Je to náročnější, ale ve svém důsledku efektivnější spolupráce, na jejímž konci je zlepšení zdravotního stavu pacienta, jeho klid a spokojenost. n

Ohodnoťte tento článek!