Jsou naše sestry připravené Na vstup do Evropské unie?

na vstup do Evropské unie?

Mezinárodní seminář, který pořádala Česká asociace sester koncem listopadu 2000, měl název Sestra v Evropské unii.

Tony Smith

V úvodní přednášce se Hilda Vorlíčková, prezidentka ČAS, zamýšlela nad tím, zda se vstupem České republiky do Evropské unie bude spojen odliv zdravotních sester do zahraničí.„V uplatnění jim dnes nebrání jazyková bariéra, ale nedostatky v legislativě. Česká republika je jednou z posledních zemí, kde jsou sestry stále vzdělávány ve čtyřletém programu od 15 let věku, zatímco v Evropě je požadavek přinejmenším vyšší odborné vzdělání, nebo i vysokoškolský diplom. Za 11 let se podařilo zavést v praxi důležité změny – vznikly vyšší zdravotnické školy a sestry se vzdělávají také v bakalářských a magisterských programech na univerzitách. Nepodařilo se zrušit vzdělávání sester na středních zdravotnických školách, které by podle měřítek EU měly připravovat jen nižší zdravotnické profese,“ dodala.

Mgr. Ivanka Kohoutová, ředitelka odboru ošetřovatelství MZ ČR, přítomné sestry seznámila s náplní činností odboru. Sdělila, že nadále funguje oddělení hlavní sestry. Nově bylo zřízeno oddělení speciálních výkonů.

Zahraničním hostem jednání byl Tony Smith z Velké Británie, který svou přednášku uvedl slovy: „Již 40 let jsem zdravotní sestra a celý život jsem se zabýval vzděláváním a registrací sester.“ Jeho sdělení mělo ukázat optimistický pohled do budoucnosti v ošetřovatelství.

Za náročnou práci přišel sestrám poděkovat také RNDr. Jiří Schlanger z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, který mj. uvedl, že odbory jsou vždy připravené s Asociací sester spolupracovat.

Se dvěma přednáškami z celé nabídky konferenčních dnů vás v plném znění seznamujeme v tomto čísle časopisu (viz autorky M. Staňková, J. Pavlicová). O tom, jak probíhal výzkum pro zpracování projektu registrace sester, referovala Mgr. Dana Jurásková, hlavní sestra Thomayerovy nemocnice. Jeho výsledky plánujeme publikovat v nejbližším čísle časopisu, podobně jako přednášku Růženy Wagnerové z VFN v Praze, která informovala o podmínkách práce sester v zahraničí a hypotetických výhledech pohybu českých sester za prací do zemí EU.

Evropský program Leonardo da Vinci – projekt Melanie

Česká asociace sester se v loňském roce stala jedním ze zahraničních partnerů Cambridge Collocation the University of Cambridge z Velké Británie. Cílem programu je poskytnout sestrám, které již mají komunikační znalost cizího jazyka, možnost získání odborných jazykových dovedností v oboru ošetřovatelství s cílem budoucího uplatnění v rámci spolupráce mezi zeměmi EU. Prvním krokem bylo vydání terminologického ošetřovatelského slovníku pro sestry. Bližší infomace na adrese: Bc. Ivana Vašátková, zástupkyně hlavní sestry, FN Hradec Králové, tel.: 049/583 37 72.

Hana Černá-Šípková

Fota Vladimír Brada

Zleva: I. Kohoutová, R. Wagnerová a I. Vašátková

Ohodnoťte tento článek!