Kazuistika u pacienta s glioblastomem

Glioblastom patří k nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mozku. Nemocní mívají narušenou paměť, ztrácejí schopnost soustředění, trpí problémy s udržením rovnováhy. Rostoucí nádor poškozuje spoje mezi jednotlivými mozkovými nervovými buňkami a narušuje přenos nervových vzruchů.


SOUHRN: V kazuistice je popsána vážná situace, která zásadně změnila pacientovi život. Musel absolvovat mnoho vyšetření, operační výkon a radioterapii, což znamenalo delší dobu strávenou v nemocničním zařízení. Po dobu hospitalizace se o pacienta zajímala rodina, která byla vstřícná a snažila se o vzájemnou spolupráci s naším týmem.
Klíčová slova: glioblastom, magnetická rezonance, počítačová tomografie, kraniotomie, organický psychosyndrom

SUMMARY: The case study describes a serious situation that completely changed the patient’s life. He had to undergo many examinations, surgical procedure and radiotherapy which meant that he had to spend a long time in hospital. During the hospitalization his family was involved and cooperated with our team.
Key words: glioblastoma, magnetic resonance imaging, computer tomography, craniotomy, organic psychosyndrome


Glioblastom je maligní varianta gliomu, objevuje se nejčastěji ve středním věku. Projevovat se může psychickými změnami (organický psychosyndrom – poruchy paměti a chování, výpadky paměti na události posledních několika dní), ložiskovou symptomatikou (bolest hlavy, poruchy řeči, zmatenost, pokles levého očního víčka), epileptickým záchvatem.

Glioblastom rychle roste a často je odhalen, až když v mozku dojde k vážnému poškození. Rakovinné buňky pronikají do okolí nádoru, a tak je nelze při operaci beze zbytku odstranit. Úspěch často nepřináší ani ozařování, protože buňky glioblastomu mu dokážou vzdorovat. Při chemoterapii pronikají léky z krve do mozku jen s velkými obtížemi a i jim se nádor dokáže přizpůsobit.

Kazuistika – první hospitalizace

V době od 5. do 17. května 2010 byl na JIP neurologie hospitalizován 57letý muž J. R. RLP přivolali kolegové v zaměstnání, protože si všimli, že komolí slova a budil dojem zmatenosti. Podle slov kolegů pan J. R. ráno vezl autem babičku k lékaři, ale do práce jej přivezlo taxi, protože byl účastníkem autonehody, naboural auta, která stála při kraji vozovky. Po nehodě byl bez viditelných zranění. Na rtg hrudníku byla popsaná zlomenina žebra, podle chirurgů stačí klidový režim na lůžku.

Při příjmu na JIP nebylo možné odebrat anamnézu pro těžkou fatickou poruchu a komolení slov. Zároveň jsme při vyšetřování pacienta zjistili, že nerozumí sdělenému, nechápe, co po něm chceme. Končetiny pravé strany byly oslabeny (paréza, která progredovala do plegie). Provedli jsme odběry krve, EKG vyšetření, CT mozku a CTAg intrakraniálních tepen s kontrastní látkou (počítačová tomografie -angiografie s kontrastní látkou). Závěr vyšetření: tumorová expanze v levé mozkové hemisféře 5 x 5 cm, pravděpodobně glioblastom. Stav pacienta jsme konzultovali s lékaři neurochirurgického oddělení FN Olomouc, kteří doporučili provést ještě vyšetření MRI. Toto vyšetření nález potvrdilo – ložisko 6,3 x 5,3 x 4,8 cm, zahájili jsme antiedematózní léčbu a podávání neuroleptik.

Další provedená vyšetření v průběhu první hospitalizace:

* logopedické vyšetření,
* 7. 5. UZ břicha – bez patologie,
* 13. 5. CT plic a mediastina k vyloučení dalšího ložiska – bez patologie,
* 14. 5. onkologické vyšetření – doporučena biopsie ložiska,
* 14. 5. interní předoperační vyšetření.

Po dobu hospitalizace se u pacienta rozvíjel organický psychosyndrom (poruchy duševních funkcí vznikající na podkladě přechodného či trvalého poškození či onemocnění mozku), měl zpomalené psychomotorické tempo (tempo průběhu duševních dějů a jim odpovídajících projevů chování). Během hospitalizace probíhala i fyzioterapie, pasivní rehabilitace končetin pravé strany jako prevence spasticity, aktivní rehabilitace – sed na lůžku, stoj u lůžka, nácvik sebeobsluhy. Na návštěvu za pacientem přicházel bratr.
Dne 17. 5. 2010 jsme pacienta přeložili na neurochirurgické oddělení FN Olomouc k chirurgickému řešení glioblastomu.

Kazuistika – druhá hospitalizace

Dne 19. května 2010 provedli lékaři neurochirurgického oddělení FN Olomouc pacientovi pterionální kraniotomii (klasický přístup k přední části Willisova okruhu) a exstirpaci ložiska v celkové anestezii. Na naše oddělení byl přeložen 27. května, hospitalizace trvala do 21. června 2010.
Při příjmu byl pacient při vědomí, ale somnolentní. Přetrvával organický psychosyndrom, pacient byl klidný, ale spolupráce s ním byla omezená. Rozuměl, ale nedokázal se vyjádřit, odpovídal neadekvátně. Přetrvávala pravostranná hemiplegie. Rána po kraniektomii na hlavě byla klidná, stahy jsme extrahovali 28. května. Po celou dobu hospitalizace jsme opět prováděli fyzioterapii.

Provedená vyšetření:

* 30. 5. rtg srdce a plic – bez patologie,
* 8. 6. neurochirurgické vyšetření – doporučeno kontrolní MRI mozku s odstupem 10-12 týdnů,
* 8. 6. onkologické vyšetření – doporučena radioterapie mozku, pacient objednán na 21. 6. do FN Olomouc k hospitalizaci.

Dne 21. června 2010 jsme pacienta po předchozí domluvě přeložili k radioterapii do FN Olomouc. Po skončení radioterapie byl pacient přeložen do Hospice na Sv. Kopečku, kde po 14 dnech pobytu zemřel.


O autorovi: Pavla Frolíková JIP interních oborů, SMN a. s. odštěpný závod Nemocnice Přerov (frolikovap@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!