Kinestetická mobilizace

SOUHRN V ČR zatím neexistuje platforma pro vzdělávání v oblasti kinestetické mobilizace, proto autorka využila možnosti získat osvědčení Odborný poradce pro kinestetickou mobilizaci v Kinestetické pohybové škole Viv-Arte® při Univerzitní klinice Ulm v SRN. Prostředky, které se používají za účelem změny polohy pacienta – zvedání, tahání, sunutí – nestimulují klienta k aktivnímu pohybu. Cílem včasné kinestetické mobilizace je předcházet projevům imobilizačního syndromu.

SOUHRN V ČR zatím neexistuje platforma pro vzdělávání v oblasti kinestetické mobilizace, proto autorka využila možnosti získat osvědčení Odborný poradce pro kinestetickou mobilizaci v Kinestetické pohybové škole Viv-Arte® při Univerzitní klinice Ulm v SRN. Prostředky, které se používají za účelem změny polohy pacienta – zvedání, tahání, sunutí – nestimulují klienta k aktivnímu pohybu. Cílem včasné kinestetické mobilizace je předcházet projevům imobilizačního syndromu.

SUMMARY As there is no education in kinesthetic mobilization in the Czech Republic, the author of the article accepted an offer to receive the certificate of Kinesthetic mobilization consultant specialist in Kinesthetic mobility school Viv-Arte® affiliated with the University Clinic Ulm in Germany. The positioning methods such as lifting and pulling do not motivate the patient to active movement. The goal of the kinesthetic mobilization is prevention of disuse syndrome.

S kinestetickou mobilizací jsem se poprvé setkala na zahraniční praxi v SRN, kde jsem osm let pracovala na JIP St. Marienkrankenhaus v Ratingenu. Absolvovala jsem zde základní kurz a po návratu do Čech jsem se snažila předat zkušenosti kolegyním. V České republice zatím neexistuje možnost vzdělávat se v oblasti kinestetické mobilizace.

Nemocnice Most, p. o., spolu s ČAS realizuje projekt Vzdělávání zdravotnického personálu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky tomu jsem se mohla vyškolit do pozice odborného poradce pro kinestetickou mobilizaci v Kinestetické pohybové škole Viv-Arte® při Univerzitní klinice Ulm v SRN. Předpokladem účasti na kurzu je absolvování základního kurzu kinestetické mobilizace.

Kurzu se zúčastnili kolegové a kolegyně z Německa a Švýcarska, kde je kinestetika implementována do ošetřovatelské péče. Zastoupen byl ošetřovatelský personál z JIP, standardních oddělení, sociálních ústavů a z domácí péče.

Vzdělávání bylo rozděleno do pěti modulů: 1. preventivní mobilizace, 2. rehabilitační mobilizace, 3. podpora zdraví a pohybová dg., 4. účinná podpora mobilizace, 5. závěrečná zkouška.

Kurz probíhal od června 2006 do ledna 2007, každý modul trval tři dny. Praktická část byla realizována především formou autoreflexe, tj. vlastního prožitku a probíhala na odděleních kliniky. Měla jsem možnost pracovat na kardiologické, urologické a interní JIP.

Závěrečná písemná část se skládala z pěti celků: 1. popis vlastního učebního procesu v průběhu vzdělávání v kurzu, 2. popis workshopu podle dané struktury a fotodokumentace,3. popis konkrétní situace klienta (pohybová dg., vypracování plánu pro mobilizaci s fotodokumentací a popis průběhu práce s klientem), 4. popis učebního procesu s kolegyní, tj. výchozí situace, instruktáž a její popis, zhodnocení změn schopností učící se a hodnocení kolegyně, 5. vypracování standardu mobilizace pro konkrétní situaci.

Při závěrečné zkoušce byla ověřována: * Demonstrace základních pohybových vzorů u aktivit. Kritériem byla vizuální, taktilněkinestetická a auditivní instruktáž. * Výuka workshopu: kritériem bylo dodržení předepsané struktury podle kinestetického principu, relevantní obsah, interakce se skupinou, vlastní pohybová a výuková kompetence. * Instruktáž v kinestetické mobilizaci ošetřujícího v praxi: kritériem bylo vypracování plánu pro mobilizaci, instruktáž ošetřujícího při jeho realizaci, vedení ošetřujících a pomoc při provádění mobilizace u klienta (s přihlédnutím ke stupni obtížnosti mobilizace u klienta), společné vypracování pohybové dg., popis mobilizace a stanovení dalšího cíle mobilizace klienta.

Kinestetika je pohybový a komunikační koncept, v němž nejsou pevně stanoveny postupy. Jde spíše o model práce s klientem, kde se uplatňuje kreativita ošetřujících. Koncept umožňuje lépe pochopit základy pohybu a využít pohybových rezerv klienta. Předchází vzniku komplikací z mobility: poruchám vyprazdňování, stáze bronchiálních sekretů, trombóze, infekci močového ústrojí (retence moči), poklesu svalové hmoty, snížení rozsahu pohybu v kloubu či dezorientaci. Kinestetikou je pozitivně ovlivňováno vědomí, metabolismus, psychika a chování ve vztahu k pohybu.

Důraz je kladen hlavně na preventivní a rhb. podporu pohybu, nácvik a zdokonalení pohybové interakce. Prostředky používané k dosažení změny polohy pacienta (tahání, sunutí, zvedání pacienta po podložce) přispívají spíše k jeho nepohyblivosti.

Kinestetická mobilizace podporuje fyziologický pohyb, mobilizuje klouby a svaly, šetří finanční prostředky na polohovací lůžka či jiné nákladné pomůcky a vede ke snížení nákladů spojených s léčbou následků z dlouhodobého pobytu klienta na lůžku. Při ošetřování klientů pomáhá kinestetika personálu vykonávat pohyb společně s ním co nejmenší sílou. S klientem se tak manipuluje šetrně. Koncept v praxi chrání ošetřující před přetížením z důvodů bolestí zad. Odborný poradce pro kinestetickou mobilizaci je způsobilý zabývat se vším, co se týká mobilizace klienta: * sestavováním pohybové dg.,* vypracováním mobilizačních plánů zaměřených na prevenci a rhb.,* školením ošetřujících a ošetřujících rodinných příslušníků v provádění mobilizačních a pohybových činností.

Odborný poradce pro kinestetickou mobilizaci může v institucích přebírat zajištění kvality v oblasti mobilizace:* školí/doprovází ošetřující při učení základů kinestetické mobilizace,* zajišťuje kontinuitu a kvalitu kinestetické práce po proškolení ošetřujícího personálu v základech, realizuje doplňující workshopy.

Držitel certifikátu Odborný poradce pro kinestetickou mobilizaci se může registrovat u Viv-Arte®. Registrace je dobrovolná a dotyčnému pomáhá udržet kvalityu a dále se vzdělávat v rámci kinestetické mobilizace. Registrace je platná 2 roky, její držitel se zavazuje k účasti na vzdělávacích aktivitách. Po dvou letech musí doložit doklad o své činnosti, což znamená, že pořádal vzdělávací akce, workshopy. Dokladem jsou prezenční listiny a evaluace workshopu.

Kinestetická pohybová škola Viv-Arte® nabízí řadu vzdělávacích možností, z nichž si uchazeč může vybrat. Většina akcí probíhá ve vzdělávacím středisku Univerzitní kliniky Ulm. Více informací na www.viv-arte.com

Možnosti registrace jsem využila, neboť se chci dále v kinestetice vzdělávat. V září 2007 budou realizovány kurzy kinestetické mobilizace zejména pro ošetřující Nemocnice Most, p. o., za odborné supervize PhDr. Renaty Halmo z Olomoucké univerzity, která o kinestetické mobilizaci publikovala články v odborném tisku. Kurzy budou zařazeny do vzdělávacího systému ČAS a ohodnoceny kredity. Měly by naučit účastníky základům kinestetické mobilizace. Výuka proběhne zejména formou autoreflexe, součástí budou odborné workshopy ke kinestetickým principům. Účastníci obdrží odborné materiály. Jsem zatím jediná v ČR, která získala certifikát Odborný poradce pro kinestetickou mobilizaci v Kinestetické pohybové škole VivArte® při Univerzitní klinice Ulm v SRN.

Věřím, že své zkušenosti předám motivovaným spolupracovníkům, a tím pomohu zkvalitnit ošetřovatelskou péči v našich nemocnicích či ústavech.


Hana Nedělková, odborný poradce pro kinestetickou mobilizaci I. interní oddělení Nemocnice Most p. o. (interna1.vrchni@nspm.cz)

Ohodnoťte tento článek!