Kompletní systém močové analýzy

Chemická analýza moči a vyšetření močového sedimentu je považováno za screeningové vyšetření, které může napovědět mnoho o zdravotním stavu pacienta.

Aby výsledky tohoto vyšetření byly dostatečně validní, je třeba:

* vyšetřovat správný vzorek – odběr „lege artis“:

1. je zajištěn noční klid pacienta, 2. po probuzení pacient provede hygienickou očistu genitálu, 3. odebere se střední proud ranní moči, tzn., že pacient vymočí část moči do záchodu, aby propláchl močové cesty a teprve další díl vymočí do odběrové nádoby, 4. vzorek se do laboratoře dopraví do 1 hodiny po odběru.

* standardizovat vyšetřovací metody

U chemické analýzy je nezbytné nahradit „máchání“ proužku ve zkumavce s močí a následné vizuální hodnocení barevných změn na reagenčních políčkách diagnostických proužků objektivním hodnocením reflektometrickým. Hodnocení močového sedimentu je vhodné standardizovat použitím buď průtokového cytometru, nebo automatizované mikroskopie a výsledky jednotně vyjadřovat v počtu elementů na 1 µl.

Tento postup by měl nahradit centrifugaci, barvení a počítání elementů v zorném poli mikroskopu s následným přepočtem na 1 µl moči. V močové laboratoři na OKBHI NNH jsou vzorky moči analyzovány na automatizované lince, která se skládá z analyzátoru na chemickou analýzu moči Arkray-Aution MAX a přístroje na automatizovanou mikroskopii IRIS IQ 200. Oba analyzátory jsou spojeny lineárním dopravníkem a posun stojánku se vzorky probíhá automaticky (obr. 1).

Arkray-Aution MAX

Jedná se o plně automatizovaný přístroj na chemickou analýzu moči. Měří se na něm 10 parametrů (glukóza, bílkovina, bilirubin, urobilinogen, pH, specifická hmotnost, peroxidázová reakce, ketolátky, nitrity a leukocyty). Po promíchání vzorku analyzátor automaticky pipetuje přesné množství moči na jednotlivá diagnostická políčka močového proužku. Po příslušné době inkubace je barevná změna hodnocena reflektometricky. Výsledky jsou odesílány do analyzátoru IRIS IQ 200.

IRIS IQ 200

Analyzátor pro plně automatizovanou mikroskopii. Po automatickém promíchání je aspirováno přesné množství moči do průtokové komůrky, zde je pomocí digitální kamery nasnímáno 500 obrázků. Počítačově je provedena analýza velikosti, kontrastu, tvaru a textury a částice je zařazena do jedné z 12 kategorií (erytrocyty, leukocyty, hyalinní válce, ostatní válce, dlaždicové epitelie, bakterie, kvasinky, krystaly, hlen, spermie a shluky leukocytů). Obsluha má možnost kontrolovat na monitoru zařazení částic, případně provést jejich přeřazení (obr. 2). Při nejasnostech je vhodné provést kontrolu klasickou mikroskopií.

Výsledky

Výsledky chemické analýzy jsou zobrazeny na řídicím počítači linky spolu s mikroskopickým nálezem a lze kontrolovat jejich shodu. Po kontrole laborantkou přecházejí výsledky automaticky do laboratorního informačního systému (LIS) a z něj do nemocničního informačního systému (NIS).

Závěr

Automatizovaná močová linka je technicky velmi dokonalé zařízení, které umožňuje zavést standardizaci močové analýzy, minimalizuje chyby lidského činitele, umožňuje automatický přenos dat do LIS a NIS. Přesné a správné výsledky močové analýzy jsou pro lékaře k dispozici v elektronické podobě ve velmi krátkém čase.


SOUHRN

Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce využívá ke kompletnímu standardizovanému vyšetření moči automatizovanou linku, skládající se z analyzátoru ArkrayAution MAX a IRIS IQ 200.

SUMMARY

The department of clinical biochemistry, hematology and immunology of the hospital Nemocnice Na Homolce uses for complete standardized urine examination automated machine composed of analyzer Arkray Aution Max and IRIS IQ 200.


O autorovi: Martina Pavlíčková, ing. Ladislava Dubská, Petra Čapková, Kateřina Krylová, OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha (ladislava.dubska@homolka.cz)

Ohodnoťte tento článek!