Komplexní péče o pacientky po operacích prsu

Nádorové onemocnění prsu je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u žen. V ČR ročně onemocní přes 5000 žen a asi 2000 z nich v souvislosti s tímto onemocněním umírá. Jedná se o širokou multidisciplinární problematiku, která klade specifické nároky na odbornost personálu a vybavení zdravotnického zařízení, které se prevenci, záchytu a léčbě věnuje.

S rozvíjející se diagnostikou, možnostmi terapie a následné léčby se zlepšuje délka přežití i procento zcela vyléčených pacientek. Chirurgickým řešením nádorových onemocnění prsu se v rámci Šumperské nemocnice zabývá tým odborníků z oddělení chirurgie II, kde pacientkám poskytujeme komplexní péči a s vědomím obrovského významu klademe i ve spolupráci s dalšími obory důraz na primární a sekundární prevenci.
Cílem projektu Komplexní péče o pacientky po operaci prsu je dostatečně a racionálně edukovat pacientky před operačním zákrokem s ohledem na jeho typ a rozsah. K tomuto účelu byla vypracována brožurka Jak dál po operaci prsu, která se výstižnou, názornou a srozumitelnou formou snaží pacientky informovat o úskalích jednotlivých období – před operací, v perioperačním období a po operaci. Dále jsou k dispozici edukační materiály a letáky, jimiž je pacientka vybavena při plánování hospitalizace a při jejím nástupu. Na oddělení jsou k dispozici další materiály ve formě letáků, nástěnek a instruktážních pomůcek. Nejen tímto se snažíme minimalizovat psychická traumata pramenící ve většině případů z nedostatečné informovanosti. Od stanovení diagnózy k doléčení je dlouhá a bolestná cesta. Takto nemocné pacientky prožívají po celou dobu terapie povětšinou nesmírné emocionální vypětí a jeho minimalizace je často významným prognostickým faktorem dosažení optimálního výsledku. Empatický přístup dostatečně proškoleného a zkušeného personálu je samozřejmou podmínkou. Konzultace by tedy měly být prováděny kdykoli, podle aktuální potřeby pacientky.
Informovanost rodinných příslušníků a blízkých osob (samozřejmě v mezích podle přání samotné nemocné) napomáhá příznivějšímu průběhu léčby zhoubného onemocnění prsu. Rodinné zázemí, psychická odolnost jednotlivce a jeho blízkých a reakce na oznámení diagnózy jsou individuální a vůle pacientky spolupracovat a léčit se je směrodatná. Možnost podávání informací o zdravotním stavu rodinným příslušníkům nebo jiným osobám a jejich rozsah specifikuje pacientka ve formuláři, který je součástí dokumentace každého hospitalizovaného pacienta. Specifikace sdělování informací třetím osobám je vždy na uvážení pacientky a může se měnit v průběhu terapie podle jejího aktuálního stavu, zjištění nových skutečností, při změně taktiky atd. Informace jsou podávány formou konzultací s ošetřujícím lékařem, operatérem, popřípadě onkologem. Návštěvy rodinných příslušníků nejsou nijak omezovány, ve většině případů přispívají k navození psychické pohody a zpříjemnění pobytu pacientky na oddělení. Při propuštění je vedoucí sestrou oddělení provedena výstupní edukace týkající se epitéz, změn zdravotní způsobilosti, limitů, rizik, péče o ránu atd. Vše s ohledem na individuální možnosti péče v domácím prostředí.
Zajištění komfortu a nadstandardních služeb: Jsou ženy, které chtějí být se svou chorobou samy, jiné vyžadují společnost druhých lidí a samota je pro ně utrpením. Jejich přáním je obsazování lůžek na našem oddělení přizpůsobováno. K dispozici máme i nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením, kde je možné podle potřeby ubytovat spolu s pacientkou i rodinného příslušníka. Během hospitalizace je respektováno soukromí, stud a individualita ženy. Doba pobytu na oddělení je v maximální míře omezena, a jak je to jen trochu možné, je pacientka propuštěna domů a převedena do ambulantní péče. Běžně jsou pacientky propouštěny i v době víkendu, pokud již absolvovaly konzultaci s lékařem onkologem.
Rehabilitace: U rozsáhlejších výkonů bývá po operaci končetina fixována ramenním závěsem po dobu zhruba 3-4 dny. Rehabilitace zaměřená na rozcvičení ramene a končetiny na operované straně a prevenci lymfedému, kterým je operantka ohrožena po celou dobu léčby, je realizována rehabilitačními pracovníky naší nemocnice, kteří docházejí k lůžku pacientky již od časného pooperačního období. Rozsah a čas zahájení rehabilitace určuje ošetřující lékař daného úseku. Po propuštění je návaznost rehabilitace zajištěna ambulantně na Rehabilitačním oddělení ŠN nebo na rehabilitačních pracovištích nejblíže místu bydliště pacientky.
Onkologické vyšetření: Předoperačně chirurg společně s onkologem rozhodnou o rozsahu výkonu. V den propuštění nebo pokud se dnem propuštění stává den víkendový, pak v předchozí pracovní den, navštíví pacientka onkologa znovu a je detailně obeznámena o plánu budoucí léčby a objednána ke kontrolnímu onkologickému vyšetření. Obdrží edukační brožury a letáky onkologického oddělení. Chirurg, který o pacientku dále pečuje ambulantně, může být v případě potřeby kdykoli v kontaktu s onkologem, a naopak.
Epitézy: Vyžaduje-li to nález a je nutno provést ablaci prsu – úplné odstranění prsní žlázy -, bývá pacientka při propuštění zcela zdarma vybavena lehkou pooperační epitézou PRIFORM a poučena o jejím používání. Po úplném zhojení rány jsou ženy vybaveny poukazem na epitézu silikonovou podle vlastního výběru v prodejnách zdravotních potřeb. V případě částečného výkonu – odstranění části prsu nebo odstranění bradavky – jsou po úplném zhojení operační rány vybaveny korekční epitézou. Tyto se neaplikují pooperačně, jelikož nemají být přikládány přímo na nezhojenou operační ránu. V tomto duchu je pacientka poučena a vybavena informačním materiálem o jejich dostupnosti. Osobně se domnívám, že časné vkládání epitéz do podprsenek má významný pozitivní vliv na psychiku pacientky a jejích blízkých. Pozorujeme větší zájem o dění v okolí a rychlejší adaptaci na vzniklou změnu vzhledu, pacientky dříve vycházejí ven na procházky a rychleji se vracejí do normálního života.
Zlepšení osvěty a informovanosti v maximální možné míře a spolupráce s dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o onkologické pacienty: V Šumperku již 20 let funguje Klub Eva, sdružující onkologicky léčené pacientky po operaci s dg. karcinom prsu. Naše pracoviště již několik let spolupracuje s tímto sdružením a řada našich pacientek se v rámci tohoto klubu aktivně podílí na osvětě a poradenství a Šumperská nemocnice pomáhá při organizaci některých preventivních akcí pořádaných touto organizací. Cílem těchto akcí je upozornit veřejnost na problematiku zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu, rizika, techniky samovyšetření prsu a v případě podezření nasměrovat ženu na další pomoc. Spolupracujeme s praktickými lékaři, spádovými chirurgickými ambulancemi i soukromými gynekologickými ambulancemi. Radiologické oddělení naší nemocnice je nově vybaveno výkonným mamografickým přístrojem, naši radiologové jsou schopni provést podle potřeby bioptická vyšetření nebo označování nehmatných lézí těsně před operačním výkonem za přítomnosti operatéra.

Závěr

Spolupráce a provázanost jednotlivých oborů, možnost spolehnout se jeden na druhého, jednotná strategie, dobrá organizace a v neposlední řadě propracovaný systém práce na oddělení pomáhá našim pacientkám projít co nejšetrněji všemi strastmi spojenými s terapií takto závažného onemocnění. Kvalifikovaná otevřená a empatická komunikace s nemocnou a rodinnými příslušníky vede ke zvýšení důvěry, posiluje sebevědomí jednotlivých zúčastněných a dává sílu těm nejpotřebnějším. Za práci odvedenou při budování tohoto systému nám bývá odměnou pocit smysluplnosti a nezřídka i jemný úsměv na tváři člověka, který bojuje o svůj život.

Souhrn V roce 2011 byl v Šumperské nemocnici na oddělení chirurgie II zahájen projekt s názvem Komplexní péče o pacientky po operaci prsu zaměřený na práci se ženami po operacích maligních onemocnění prsu. Důsledně aplikovaná komplexní péče a následná rehabilitace může u těchto pacientek velmi výrazně snížit procento komplikací. Včasná diagnostika, informovanost a spolupráce pacientek patří k základním pilířům úspěšnosti celého projektu. Tímto projektem je pacientkám zpříjemněn pobyt v nemocnici a zkrácena doba nutné hospitalizace. Klíčová slova: komplexní péče, edukace, informovanost, nadstandardní služby, epitéza, rehabilitace, osvěta, Klub Eva Šumperk

O autorovi| Olga Davidová, chirurgie II, Šumperská nemocnice a. s. (olga.davidova@nemspk.cz)

Pacientka po ablaci prsu
Kvadrantektomie
Kvadrantektomie
Nadstandardní pokoj oddělení chirurgie II
Nadstandardní pokoj oddělení chirurgie IIb
Pacientka s epitézou
Zhojená jizva

Ohodnoťte tento článek!