Komunikace s dítětem s tracheostomickou kanylou

Pracujeme na ORL naší kliniky, kde se setkáváme také s dětmi s tracheostomickou kanylou. Nejčastěji se tracheostomie provádí u nedonošených dětí, a dále kvůli postintubačním stenózám po kardiologických operacích, kvůli tracheomalacii, nezhoubným novotvarům (lymfangiomy, hemangiomy), papilomatózám hrtanu a v neposlední řadě i kvůli úrazům.

Druhy tracheostomických kanyl

Dříve se používaly tracheostomické kanyly (TSK) kovové, mnohem šetrnější jsou však ty současné, které jsou z plastických hmot. Podle druhů máme kanyly komínkové, bez komínku, celoplášťové, perforované, okénkové, s manžetou a speciální fonační (mluvící), přičemž se používají tak, aby dětem co nejvíce vyhovovaly. Komínkovou kanylu aplikujeme dětem, u nichž předpokládáme možnost UPV, a dále u kojenců, kteří si často přiléhají bradou dýchací otvor, protože mají krátký krk. Perforované, okénkové a speciální fonační kanyly se používají pro usnadnění komunikace. Kanyla s manžetou je pak určená především pro resuscitační péči.

Péče o dítě s TSK

Dítě s TSK vyžaduje neustálou péči, podle potřeby je odsáváno, přičemž při infektu bývá nutné odsávat i několikrát za hodinu, je-li dítě zdravé, postačují několikahodinové intervaly. Vzduch v místnosti je nutné zvlhčovat. Při nasychání sekretu v kanyle se provádějí laváže. TSK se podkládá mulovými nebo speciálními čtverci. Stoma sledujeme a udržujeme tak, aby bylo čisté, nezačervenalé a bez sekretu. Při obtížích používáme k ošetřování pasty a masti, podle ordinací lékaře. TSK měníme podle potřeby, nejméně jedenkrát týdně.

Příprava na propuštění domů

Před propuštěním dítěte do domácího ošetřování je nutné edukovat rodiče. Přijímáme je na oddělení, kde je sestry učí o dítě celodenně pečovat, především je připravují na problémové situace, které mohou nastat. Nejzávažnější komplikací bývá neprůchodnost nebo nechtěné vyjmutí kanyly. Oba tyto stavy lze vyřešit pouze okamžitou výměnou za jinou TSK. Proto před propuštěním zkouší každý rodič svému dítěti kanylu vyměnit. Před odchodem domů je dítě vybaveno potřebnými pomůckami a materiálem. Jedná se především o odsávačky, například Miniaspir T od firmy Cheirón (nepřenosná), Dynamic II Battery (přenosná, do elektrické sítě i na baterie) či Miniaspeed Battery od firmy Polymed (do elektrické sítě i na baterie).

Komunikační problémy a jejich řešení

Komunikace s dítětem s TSK je ztížená. Rozhodující je věk, ve kterém je tracheostomie provedena. Pokud se jedná o kojence, zpravidla si dobře zvyká. U dětí v pubertě naopak bývají velké komunikační problémy, často hlavně zpočátku odmítají mluvit. Děti mají potíže s fonací i s vyjadřováním pocitů a potřeb. Jsme však schopni komunikaci usnadnit pomůckami, mezi které patří i fonační kanyly, pomocí nichž je možné tvořit hlas. Dále tzv. mluvítka, která se nasazují na TSK. Maminky vytvářejí pro děti obrázkové slovníky s fotografi emi a obrázky zobrazujícími situace běžného života (spánek, hraní, koupání). Děti pak mohou s jejich pomocí „říkat“, co chtějí dělat. Pro větší děti lze použít i psací potřeby. Často je nutná péče foniatra.

Dítě s TSK v běžném životě

Snažíme se podle možností, ale vždy co nejdříve, propustit děti do domácího ošetřování, kde by měly mít modifi kovaný režim odpovídající běžnému režimu dětí jejich věku. Předškoláci tak navštěvují alespoň na několik hodin týdně mateřskou školu, přičemž maminky zůstávají přítomny (nejčastěji v šatně), to kdyby bylo třeba dítě odsát nebo nastala nečekaná problémová situace. Vycházkám zpravidla nic nebrání, i když není vhodné děti vystavovat extrémním teplotám. Vždy je však nutné vzít s sebou odsávací pomůcky a kanylu k výměně. Zvýšená opatrnost je třeba při koupání, ale i při hře na pískovišti.

Doma se výměna TSK provádí také nejméně jedenkrát týdně, zpočátku pod dohledem lékaře, jakmile rodiče získají jistotu, mění ji doma. Pokud rodina péči o TSK dobře zvládne, může dítě vést spokojený život.


SOUHRN

Článek se zabývá problematikou dětí s tracheostomickou kanylou, věnuje se především jejich začlenění do běžného života. Důležitou součástí je edukace rodiny, která je pro dítě nepostradatelná a na které záleží, jak dítě psychicky tento handicap zvládne.

SUMMARY

The article addresses care of children with tracheostomy cannula, the focus is on integration of the children into daily life. As it depends on the family how the child will cope with the handicap, education of the family is an important part of the care. Dále rodiče vybavujeme inhalátorem Projet od firmy Artsana, odsávací cévkou, třemi resterilizovatelnými TSK, roztoky k lavážím (fyziologický roztok, případně podle ordinace lékaře například Mistabron), roztokem k dezinfekci kanyl (Sekusept forte 3%) a dalšími pomůckami.


O autorovi: Petra Kostřížová, Adriana Roškaňuková, ORL, FN Motol, Praha (kost1@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!