komunitní a sociální péče

Bc. Dagmar Martinková

vedoucí zdravotně sociální pracovnice, Humanitní služba, ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Dagmar Martinková své vzdělávání vždy směřovala k vysněné sociální práci. Po absolutoriu SZŠ zvolila specializační studium v oboru Péče o staré a dlouhodobě nemocné občany a v roce 2008 úspěšně ukončila bakalářské studium Pastorační a sociální práce na ETF UK v Praze. Nyní studuje na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích magisterský obor Etika v sociální práci. V rámci své profesionální cesty působila jako sestra na interním oddělení, zubní instrumentářka, geriatrická sestra v terénu, sestra kardiologické ambulance, sestra a následně i staniční sestra v Domově sv. Karla Boromejského v Praze. V roce 2008 nastoupila ke svému současnému zaměstnavateli. Ihned se aktivně zapojila do Oddělení sociální péče pro válečné veterány, které společně s Domovem péče o válečné veterány ÚVN poskytuje péči téměř pěti desítkám válečných veteránů druhé světové války. Jim a jejich blízkým se Dagmar rychle stala ochráncem, důvěrníkem a nezastupitelným pomocníkem. Jako první přichází do kontaktu s klientem, seznamuje se s jeho rodinou, zdravotním stavem, návyky, dovednostmi. Sama Dagmar říká: „Pacient je pro mne rovnocenný partner a je pro mne důležitá každá etapa jeho života, nevyjímaje stáří. Člověk na sklonku života nesmí přicházet o svoji důstojnost.“ Aktivizačním činnostem klientů věnuje i svůj volný čas. Působí jako lektorka odborných kurzů, účastní se zahraničních stáží, stála u zrodu ojedinělého programu zdravotně sociální péče na Emergency ÚVN. Pro klienty i kolegy je „sluníčko, které dokáže zahřát každou dušičku“.

Jana Reichlová

vedoucí azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS, Centrum sociálních služeb Praha, p. o.

Jana Reichlová působí ve zdravotnictví od absolvování SZŠ v roce 1981. Pracovala na urologii, v psychiatrické léčebně, na interním oddělení či v domácí péči. V roce 2002 nastoupila do Centra sociálních služeb Praha jako vrchní sestra Krizového centra RIAPS a na této pozici působila až do jara roku 2012. Poté se stala v rámci téže organizace vedoucí azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS. Sestra Jana se během svého působení v Centru prokázala jako opora pro kolegy, vstřícná duše pro klienty. Vždy najde správná slova i řešení pro všechny situace a jakákoli krize se díky ní stávala snesitelnější a zvládnutelnější. Před několika lety se zaměřila na pomoc jedné z nejméně respektovaných skupin klientů, bezdomovce. Ve volném čase vypomáhala s chodem noclehárny na lodi Hermes a se začínajícím provozem terénní práce pro tuto klientelu. Po večerech a nocích objížděla v doprovodu sociálních pracovníků pražské bezdomovce a pomáhala jim hygienickoošetřovatelskou péčí zvládat jejich zdravotní komplikace. Díky ní se tak činnost terénních programů rozšířila také o poskytování zdravotní péče. Se stejným nasazením se pustila i do realizace poskytování zdravotní péče v dalších návazných službách pro bezdomovce. Prosadila zřízení zdravotních ošetřoven v noclehárnách a azylových domech Centra. Odborně se podílela na přípravě a realizaci služby pro bezdomovce plně propojující zdravotní a sociální péči. V červnu 2012 tak vzniklo unikátní zařízení v ČR Azylový dům s ošetřovatelskou službou, kde od jeho otevření Jana Reichlová působí jako vedoucí a zároveň ošetřující sestra.

Mgr. Lenka Šetelíková

vrchní sestra, Klinika popáleninové medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, resp. o. s. Bolíto

Ačkoli Lenka Šetelíková spojila svůj profesní život s péčí o pacienty v ambulantní a nemocniční sféře, její nominace vyzdvihuje především aktivity v rámci o. s. Bolíto, zaměřeného na pomoc dětem po prodělaném popáleninovém traumatu. Podílela se na jeho založení v roce 2003, v době, kdy tito malí, na těle i duši úrazem znetvoření a mnohdy pohybově handicapovaní človíčkové stáli na samém okraji zájmu společnosti. Tento typ traumatu nebyl totiž v té době společensky dostatečně „atraktivní“, aby vyvolal významnější vlnu solidarity. Dnes je tomu už jinak a Bolíto oslaví v letošním roce své 10. narozeniny. Za tu dobu pomohlo stovkám dětí, každoročně organizuje ozdravně-rehabilitační pobyty v zahraničí a sportovní pobyty doma. Bolíto vytváří a realizuje preventivní a edukační programy, zajišťuje poradenskou službu a psychologickou podporu nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Pořádá benefiční akce a vytváří lepší prostředí pro pobyt dětí na klinice popálenin. Za činností i úspěchy sdružení Bolíto nelze hledat jednoho člověka, vše je zásluhou práce týmu a sponzorského zázemí. Přesto při rozhovorech s rodiči, dětmi a dalšími členy sdružení zaznívá na prvním místě jméno Lenka. Je to právě ona, kdo plánuje, organizuje a zajišťuje akce pro děti, investuje čas a někdy i vlastní prostředky do nákupu drobných „nezbytností“, jako jsou pláštěnky, boty nebo ochranné krémy, které rodina nezajistila. Vyřídí cestovní doklady, sedne do auta a jede pro malého účastníka naplánovaného výletu. Pomáhá tam, kde jiní odvracejí oči, zavírají dveře, neumějí nebo nechtějí pomoci. Pro malé pacienty je to zkrátka hodná teta Lenka!

Bc. Dagmar Martinková
Jana Reichlová
Mgr. Lenka Šetelíková

Ohodnoťte tento článek!