Kondenzát vydechovaného vzduchu -nová vyšetřovací metoda

Podmínkou správného rozpoznání alergických chorob je kvalitní vyšetření. Obvyklá rutinní diagnostika astmatu a alergií spočívá ve stanovení podrobné anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření lékařem.

Alergie se prokazuje na základě výsledků kožních testů, důležité je i vyšetření sérových hladin specifi ckého IgE (imunoglobulin E). Bronchiální reaktivita je zjišťována pomocí funkčního vyšetření plic a bronchoprovokačními testy. Aktivitu eozinofilního zánětu odhalují výsledky sérové hladiny ECP (eozinofi lní kationický protein). Důležitý je i výsledek vyšetření indukovaného sputa, rozborem vzorku získaného bronchoalveolární laváží, popř. bronchiální biopsií. Posledně jmenovaná vyšetření nejsou však pro invazivní charakter rutinně používaná. V posledních letech se výzkum v této oblasti soustředil na vypracování vyšetřovacích metod, které naplňují požadavek neinvazivního přístupu. Nyní je již standardizované a v praxi použitelné měření vydechovaného oxidu dusnatého (eNO). V našem centru jeho hladinu měříme pomocí přístroje Niox Mini. K získání hodnoty eNO je zapotřebí určitá spolupráce pacienta, avšak už první zkušenosti ukazují, že se toto vyšetření dá provádět i u malých dětí. Přístroj na měření eNo bude nyní v ČR dostupný pro běžné využití v ambulantní praxi.

Odběr a vyšetření KVV

Dalším, neinvazivním diagnostickým postupem je vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV), v němž se odráží složení bronchoalveolární tekutiny obsahující více než 200 substancí. Pro alergologickou praxi má význam především určení hladiny leukotrienů, metabolitů kyseliny arachidonové. Tyto látky jsou hlavními mediátory zánětu, zúčastňující se v patofyziologii astmatu i jiných onemocnění. Vyšetření jsou prováděna pomocí přístroje Ecoscreen, do něhož pacient dýchá pomocí náustku zhruba 10 minut, což postačuje k získání potřebného množství, asi 2 ml vzorku. Ten je sbírán do speciální zkumavky s biologicky inertním prostředím. Zkumavka je před manévrem vsunuta do přístroje, kde ochlazením dochází ke zkapalnění vydechovaného vzduchu. Získaný materiál je bezprostředně po odběru zmražen a transportován k laboratornímu rozboru. Uvedená vyšetřovací metoda nevyžaduje zvláštní přípravu pacienta a může se provádět již u dětí předškolního věku. Na nemocném je vyžadováno pouze klidové dýchání ústy. Pacient při odběru sedí a dýchání nosem je zabráněno nosní svorkou. Laboratorní zpracování vzorku je však poměrně náročné a vyžaduje speciální přístrojové vybavení i zkušenost vyšetřujícího pracovníka. Proto má tato metoda zatím význam především pro studijní účely, naráží také na nedořešené otázky standardizace.

Naše zkušenosti

Vyšetřování kondenzátu vydechovaného vzduchu je metoda, jejíž důležitou výhodou je absolutní neinvazivnost. V loňském roce jsme měli v našem centru možnost vyšetřit skupinu 33 dětí s onemocněním asthma bronchiale, které doposud neměly žádnou protizánětlivou léčbu. Průměrný věk dětí byl 10,4 roku. V laboratoři byly vyšetřovány leukotrieny LTB4 a LTE4.

Výsledky těchto měření byly srovnávány s výsledky získanými tři měsíce po léčbě. Děti užívaly montelukast (Singulair) anebo inhalační kortikoidy. Průměrná hodnota LTB4 před léčbou byla 101 pg/ml, po léčbě klesla na 83 pg / ml. Podobně došlo k poklesu i u LTE4. Průměr prvního měření byl 69 pg/ml, po léčbě 63 pg/ml.

Závěr

Zánět sliznice dýchacích cest je u astmatu důležité nejenom detekovat a zjišťovat přítomnost látek majících vliv na vznik zánětlivých procesů, ale také monitorovat a hodnotit účinnost zvolené protizánětlivé terapie. Bylo by správné mít možnost u každého nemocného měřit „výdechogram“ s vybranými ukazateli zánětu a v nejbližší době to snad bude i reálné. Vznikla dokonce i mezinárodní referenční laboratoř usilující o standardizaci vyšetření. Této metodě je předvídána budoucnost v ambulantních praxích specialistů, nikoli tedy jen využití pro několik vybraných špičkových alergologických či pneumologických pracovišť.


SOUHRN

Jedním z neinvazivních diagnostických postupů v alergologii je vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu. Metoda nevyžaduje zvláštní přípravu pacienta a je vhodná i pro děti předškolního věku. Laboratorní zpracování vzorku je však poměrně náročné a vyžaduje speciální přístrojové vybavení i zkušenost obsluhy. Proto má tato metoda zatím hlavně studijní význam a naráží na nedořešenou standardizaci.

SUMMARY

One of the non invasive diagnostic methods in allergology is the examination of condensed exhaled air. The method does not require special preparation of the patient and it can be used also with preschool aged children. Laboratory examination of the sample is quite difficult though and it requires special instruments as well as experienced staff. For this reason this method is mainly used for study purposes and it has yet to be standardized.


O autorovi: Jaroslava Šimoníčková, Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha (Jaroslava. Simonickova@homolka.cz)

Ohodnoťte tento článek!